Облік власного капіталу – Формування та облік власного капіталу

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 10.

Формування та облік власного капіталу

10.2. Облік власного капіталу

Для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидності власного капіталу призначені рахунки четвертого класу Плану рахунків, зокрема такі як: 40 “Статутний капітал”, 41 “Пайовий капітал”, 42 “Додатковий капітал”, 43 “Резервний капітал”, 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, 45 “Вилучений капітал”, 46 “Неоплачений капітал”, 47 “Забезпечення

майбутніх витрат і платежів”, 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”, 49 “Страхові резерви”.

Рахунок 40 “Статутний капітал” призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунку 40 “Статутний капітал” відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом – його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником,

учасником, акціонером тощо.

Рахунок 41 “Пайовий капітал” призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Сільськогосподарські підприємства на рахунку 41 “Пайовий капітал” обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 “Пайовий капітал” ведеться за видами капіталу.

Рахунок 42 “Додатковий капітал” призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 “Додатковий капітал” відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом – його зменшення.

Рахунок 42 “Додатковий капітал” має такі субрахунки:

421 “Емісійний дохід”;

422 “Інший вкладений капітал”;

423 “Дооцінка активів”;

424 “Безоплатно одержані необоротні активи”;

425 “Інший додатковий капітал”.

На субрахунку 421 Емісійний дохід” відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій підприємства на фондовому ринку.

На субрахунку 422 “Інший вкладений капітал” обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 “Дооцінка активів” відображається сума дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття чи амортизації зазначених активів, зменшення їх корисності.

На субрахунку 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об’єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.

На субрахунку 425 “Інший додатковий капітал” обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.

Рахунок 43 “Резервний капітал” призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 “Резервний капітал” відображається створення резервів, за дебетом – їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

На рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом – збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” має такі субрахунки:

441 “Прибуток нерозподілений”;

442 “Непокриті збитки”;

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”.

На субрахунку 441 “Прибуток нерозподілений” відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 Непокриті збитки” відображаються непокриті збитки. їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді” відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

На рахунку 45 “Вилучений капітал” ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунку 45 “Вилучений капітал” відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом – вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 “Вилучений капітал” має такі субрахунки:

451 “Вилучені акції”;

452 “Вилучені вклади й паї”;

453 “Інший вилучений капітал”.

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

Рахунок 46 “Неоплачений капітал” призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом – погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

На рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів.

За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом – їх використання.

Рахунок 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” має такі субрахунки:

471 “Забезпечення виплат відпусток”;

472 “Додаткове пенсійне забезпечення”;

473 “Забезпечення гарантійних зобов’язань”;

474 “Забезпечення інших витрат і платежів”.

475 “Забезпечення призового фонду (резерв виплат)”;

476 “Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї”;

477 “Забезпечення матеріального заохочення”;

478 “Забезпечення відновлення земельних ділянок”.

На субрахунку 471 “Забезпечення виплат відпусток” ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов’язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

На субрахунку 472 “Додаткове пенсійне забезпечення” ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 “Забезпечення гарантійних зобов’язань” ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку 474 “Забезпечення інших витрат і платежів” ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”.

На субрахунку 475 “Забезпечення призового фонду (резерв виплат)”підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про призовий фонд – суму, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

На субрахунку 476 “Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї” підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

За кредитом субрахунків 475 “Забезпечення призового фонду (резерв виплат)” і 476 “Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї” і дебетом рахунку 90 “Собівартість реалізації” відображається відповідно створення (формування) призового фонду й резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, за дебетом – виплата (видача) виграшів гравцям.

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямками формування й використання.

На субрахунку 477 “Забезпечення матеріального заохочення” ведеться облік забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема на виплату працівникам винагороди, допомоги, премії тощо.

За кредитом субрахунку 478 “Забезпечення відновлення земельних ділянок” ведеться облік створення за обгрунтованим розрахунком забезпечення на демонтаж, переміщення об’єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель), за дебетом субрахунку відображається використання створеного забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об’єкта основних засобів, рекультивації порушених земель.

Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами формування й використання.

На рахунку 48 “Цільове Фінансування і цільові надходження” ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

За кредитом рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження” відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом – використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень.

Узагальнення облікових даних по рахунках 4 класу здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 7, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку – у розділі III і IV Відомості 5-М (див. дод. А 5).

Таблиця 10.1.

Кореспонденції рахунків по обліку власного капіталу

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Проведено підписку на акції акціонерного товариства у розмірі статутного капіталу, визначеного у засновницьких документах

46 “Неоплачений капітал”

40 “Статутний капітал”

2.

Відображено внесення засновниками грошових і матеріальних ресурсів в рахунок їх вкладу до статутного капіталу

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи” 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

20 “Виробничі запаси”

28 “Товари”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

35 “Поточні фінансові інвестиції”

46 “Неоплачений капітал”

3.

Відображено перевищення внесків засновників над сумою визначеного статутного капіталу

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

20 “Виробничі запаси”

28 “Товари”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

35 “Поточні фінансові інвестиції”

422 “Інший

Вкладений

Капітал”

4.

Відображено збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку підприємства

433 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

40 “Статутний капітал”

5.

Збільшено статутний капітал за рахунок належних до сплати дивідендів акціонерам

671 “Розрахунки за

Нарахованими

Дивідендами”

40 “Статутний капітал”

6.

Викуплено власні акції підприємством у своїх акціонерів:

– по номіналу

45 “Вилучений капітал”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

– на суму перевищення номінальної вартості над ціною викупу

45 “Вилучений капітал”

733 “Інші доходи від фінансових операцій”

– на суму перевищення ціни викупу над номінальною вартістю

952 “Інші фінансові витрати”

45 “Вилучений капітал”

7.

Відображено реалізацію підприємством викуплених акцій – на суму номіналу

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

45 “Вилучений капітал”

– на суму перевищення вартості продажу над номінальною вартістю

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

421 “Емісійний дохід”

– на суму перевищення номінальної вартості над вартістю продажу

421 “Емісійний дохід”

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

45 “Вилучений капітал”

8.

Анульовано частину викуплених акцій

40 “Статутний капітал”

45 “Вилучений капітал”

9.

Проведено дооцінку активів підприємства

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

20 “Виробничі запаси”

26 “Готова продукція”

28 “Товари”

423 “Дооцінка активів”

10.

Відображено вартість безоплатно одержаних активів

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

424 “Безоплатно одержані необоротні активи”

11.

Відображено отриманий прибуток підприємством

79 “Фінансові результати”

441 “Прибуток нерозподіле-ний”

12.

Відображено отриманий збиток підприємством

442 “Непокриті збитки”

79 “Фінансові результати”

13.

Використано прибуток на:

-збільшення резервного капіталу

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

43 “Резервний капітал”

– нарахування дивідендів за акціями

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

67 “Розрахунки з учасниками”

– нарахування премії працівникам підприємства

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

14.

Відображено створення на підприємстві фонду на оплату відпусток

23 “Виробництво”

91 “Загально-виробничі витрати”

92 “Адміністративні витрати”

93 “Витрати на збут”

471 “Забезпе-чення виплат відпусток”

15.

Нараховано працівникам відпускні за рахунок фонду забезпечення виплат відпусток

471 “Забезпечення виплат відпусток”

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Префікси роз рос.
Ви зараз читаєте: Облік власного капіталу – Формування та облік власного капіталу