Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми “Розчини”


Тема 1

РОЗЧИНИ

Урок 20

Тема уроку. Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми “Розчини”

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми “Основні класи неорганічних сполук”; з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I.

Організація класу

II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє учнів за варіантами, нагадує їм зміст завдань, час виконання, правила оформлення відповідей і систему оцінювання:

– завдання 1-6 – тестові, кожне завдання оцінюється по 0,5 бала, у сумі перші шість завдань – 3 бали;

– завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань – 9 балів;

– завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи –

40 хв.

III. Домашнє завдання

Повторити матеріал підручника про хімічні реакції.

Варіант І

1. Солі – це електроліти…

2. Маса речовини у 200 г розчину з масовою часткою речовини 10 %:

А) 20 г;

Б) 10 г;

В) 190 г.

3. Виберіть формули електролітів:

А) NaОH;

Б) MgCl2;

В) CО2;

Г) H2SО4.

4. За здатністю проводити електричний струм у розчинах речовини поділяються на типи:

А) насичені й ненасичені;

Б) електроліти й неелектроліти;

В) водні й неводні.

5. Установіть відповідність.

A. Ba(ОH)2 1. Ba2+, 2ОH-

Б. Na2SО4 2. 2H+, SО42-

B. H2SО4 3. 2Na+, SО42-

6. Процес електролітичної дисоціації:

А) оборотний;

Б) необоротний;

В) повільний.

7. Напишіть у іонній формі рівняння взаємодії:

А) натрій карбонату та хлоридної кислоти;

Б) аргентум нітрату й барій хлориду.

8. Підберіть два молекулярні рівняння до іонного рівняння: H+ + OH – Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми Розчини H2O

9. Обчисліть масову частку оцтової кислоти в розчині, одержаному в результаті розчинення 150 г кислоти у 200 г води.

10. Обчисліть масу осаду, одержаного в результаті взаємодії розчину купрум(ІІ) хлориду масою 120 г з масовою часткою солі 37,5 % і надлишку розчину натрій гідроксиду.

Варіант ІІ

1. Основи – це електроліти…

2. масова частка речовини в розчині, одержаному в результаті розчинення 10 г речовини у 200 г води:

А) 25 %;

Б) 5 %;

В) 15 %.

3. Виберіть формули електролітів:

А) CuSO4;

Б) HCl;

В) LiOH;

Г) C.

4. На розчинність речовин у воді впливає:

А) забарвлення розчину;

Б) природа речовини;

В) температура;

Г) агрегатний стан речовини.

5. Установіть відповідність.

A. CaCl2 1. H+, NO3-

Б. NaOH 2. Ca2+, 2Cl-

B. HNO3 3. Na+, OH-

6. Сильні електроліти в розчині:

А) дисоціюють поетапно;

Б) дисоціюють повністю;

В) не дисоціюють.

7. Напишіть у іонній формі рівняння взаємодії:

А) цинк сульфату й натрій гідроксиду;

Б) натрій карбонату й сульфатної кислоти.

8. Підберіть два молекулярні рівняння до іонного рівняння: Ba2+ + SO42- Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми Розчини BaSO4

9. Обчисліть масу калій нітрату, яку необхідно розчинити у 120 г води для одержання розчину з масовою часткою речовини 10 %.

10. Обчисліть об’єм газу (н. у.), що виділиться внаслідок дії надлишку хлоридної кислоти на розчин натрій карбонату масою 400 г з масовою часткою 37,4 %.

Варіант ІІІ

1. Кислоти – це електроліти.

2. масова частка речовини в розчині, одержаному в результаті розчинення 20 г речовини в 100 г води:

А) 20 %;

Б) 10 %;

В) 17 %.

3. Виберіть формули електролітів:

А) S8;

Б) KCl;

В) НВr;

Г) Al2(SO4)3.

4. За вмістом розчиненої речовини розчини поділяються на типи:

А) насичені й ненасичені;

Б) істинні й колоїдні;

В) концентровані й розведені.

5. Установіть відповідність.

A. AgNO3 1. Ca2+, 2OH-

Б. H2SO4 2. 2H+, SO42-

B. Ca(OH)2 3. Ag+, NO3-

6. Електролітами є речовини з типами хімічного зв’язку:

А) ковалентний полярний, іонний;

Б) ковалентний неполярний, іонний;

В) ковалентний полярний, металічний.

7. Напишіть у іонній формі рівняння взаємодії:

А) натрій гідроксиду й нітратної кислоти;

Б) магній нітрату й калій гідроксиду.

8. Підберіть два молекулярні рівняння до іонного рівняння: Ag+ + Cl – Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми Розчини AgCl

9. Обчисліть масу цукру й води, необхідних для приготування 180 г розчину з масовою часткою цукру 15 %.

10. Обчисліть масу сульфатної кислоти з масовою часткою 34 %, яку необхідно додати для нейтралізації розчину натрій гідроксиду масою 40 г з масовою часткою лугу 15 %.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Поведінка тварин.
Ви зараз читаєте: Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми “Розчини”