ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

У тобі, мово, неосяжна душа народу.

С. Плачинда

Ви знатимете:

– з яких значущих частин складаються слова;

– особливості будови вивчених частин мови.

Ви вмітимете:

– розбирати слова за будовою;

– розрізняти форми слова і спільнокореневі слова;

– складати речення з використанням слів із суфіксами і префіксами, що надають мовленню емоційного забарвлення й виразності;

Правильно писати слова з вивченими орфограма

Будова слова – це розділ науки про мову, що вивчає значущі

частини слова, їхнє значення і функціонування.

§ 49. ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА

Про те, що виражають основа слова і закінчення, про нульове закінчення, а також про слова, які не мають закінчень

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке основа слова? 2. Як визначити закінчення у слові?

394 І. Прочитайте словосполучення. Визначте в них головні й залежні слова

Рвати яблука, вишневого варення, працювали за комп’ютером.

II. Дайте відповіді на запитання.

1. У якому відмінку й числі вжито виділений іменник?

2. У якому числі, відмінку й роді вжито виділений прикметник?

3. У якій особі й числі

вжито виділене дієслово?

4. Яка значуща частина слова допомогла вам відповісти на ці запитання?

Значущі частини

Значущі частини слова

ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА

Слово має здатність ділитися на найменші значущі частини, які є будівельним матеріалом для слова.

Закінчення

Закінчення – це значуща частина слова, яка змінюється. НАПРИКЛАД:

ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА

Нульове закінчення

Закінчення може бути звуковим і нульовим. Звуковим називають закінчення, що виражене звуком і позначене на письмі буквою.

Нульовим називають закінчення, що не виражене звуком і не позначене буквою. ПОРІВНЯЙМО:

ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА

Роль закінчення

Закінчення служить для зв’язку слів у словосполученні та реченні. Закінчення виражає граматичне значення слова (рід, число, відмінок, час тощо). НАПРИКЛАД, у слові хліб П нульове закінчення виражає таке граматичне значення: чоловічий рід, однина, називний відмінок.

Основа

Основа слова – це частина слова без закінчення.

ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА

Основа виражає лексичне значення слова. До її складу входить корінь, а також префікс (префікси) і суфікс (суфікси).

ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВАОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА

395 І. Використавши подані слова, відновіть прислів’я і запишіть. Позначте закінчення в тих словах, форму яких ви змінили

1. Голова, без, розум, як, ліхтар, без, свічка. 2. І, сила, перед, розум, никну. 3. Що, написано, перо, не, вивезеш, і, віл. 4. їж, борщ, з, гриби, держу, язик, за, зуби. 5. Гарними, розмови, гості, не, наситиш.

II. Підкресліть слова, у яких закінчення виражає граматичне значення множини.

396 І. Знайдіть форми п яти слів. Запишіть окремо форми кожного слова. Позначте закінчення та основу. Визначте усно граматичні значення 3 слів (на вибір), виражені закінченнями.

Біжимо, ніч, шелестимо, зеленій, картоном, ночами, біжиш, зеленого, ночі, шелестиш, зелене, біжу, картону, зелений, біжать, картон, ніччю, шелестять.

II. Доведіть, що виділені слова мають нульове закінчення. Поясніть лексичне значення цих слів Яка частина слова є носієм лексичного значення?

397 Назвіть якомога більше закінчень, які може мати кожне з поданих слів.

Веселка, веселковий.

Незмінні слова

Закінчення мають лише змінні слова. Незмінні слова не мають закінчень.

Незмінними є:

ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА

Зверніть увагу

Слова з нульовим закінченням потрібно відрізняти від слів, у яких немає закінчень. Так, слова ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА мають нульове закінчення, яке стає звуковим (“видимим”) при зміні слова. А слова ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА закінчень не мають, бо це незмінні слова.

398 Чому так? Поясніть, чому в словах першої групи є закінчення, а другої – немає.

ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА

2. Далеко, вгорі, влітку, ходити.

399 Попрацюйте в парах. Розподіліть між собою групи слів. Випишіть послідовно незмінні слова. Обміняйтеся зошитами й перевірте правильність виконання.

Ключ. Підкресліть у кожному виписаному слові першу букву. Якщо завдання виконано правильно, то з підкреслених букв можна прочитати назву міста, в якому знаходиться зображений на фото замок.

ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА

Замок

Група 1. Узимку, веселка, журі, гортати, горобець, обідати, далекий, раненько, образно, написаний, далеко.

Група 2. Улітку, веснянка, жувати, солодкий, голосно, обгородити, вибігаю, радіти, опівночі, червоний, дивно.

400 І. Запишіть слова в три колонки: а) зі звуковим закінченням; 6) з нульовим закінченням; в) без закінчення (незмінні).

Лісник, лісники, далеч, далеко, далекий, височина, високо, вись, вчора, вчорашній, поні, кінь, зебра, перехід, виходити, ходжу, малювати, малюнок, зоопарк, арена, метро, осінній.

II. Із двома словами останньої колонки (на вибір) складіть і запишіть речення. Підкресліть ці слова як члени речення.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Творчий шлях м. Заньковецької.
Ви зараз читаєте: ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА