ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

§10 . ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

Опорні поняття: композиція, орнаментальність, си­метричність вишивки, традиційні способи розміщен­ня вишивки на виробах.

Характер композиції вишивки залежить від рівня знань та задуму вишивальника. Творча уява вишивальника формується на спостереженні краси навколишнього се­редовища, вивченні традицій мистецтва вишивки, дослід­женні виробів-аналогів та інших джерел інформації.

Для побудови композиції вишивки необхідно володі­ти

такими поняттями: композиція, орнамент, рапорт, колорит тощо.

Композиція вишивки – творче поєднання різних еле­ментів візерунка вишивки в єдине ціле та гармонійне розташування їх на виробі.

Композиції вишивки властива орнаментальність, ритмічність, симетричність, рівновага, пропорційність.

Орнамент – оздоблювальний візерунок, побудова­ний на ритмічному повторенні окремих його елементів, мотивів. Мотив – характерна особливість зображень, зокрема в орнаменті.

Слово “орнамент” походить з латинської мови і в пе­рекладі означає “прикрашати”. Призначення орнамен­ту – прикрасити

виріб, підкреслити його форму, за­класти глибинний зміст у кожний його мотив.

Рапорт орнаменту – ритмічне повторення одно­го елемента орнаменту за всією довжиною вишивки (мал. 43). Рапортом може бути будь-який мотив: геоме­тричний, рослинний, тваринний тощо.

ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

Мал. 43. Рапорт орнамент

Традиційні орнаменти в українській вишивці за мо­тивами поділяють на чотири основні групи:

– геометричні (поєднання різ­них геометричних форм);

– рослинні (стилізовані* зо­браження рослин);

– зооморфні (стилізовані зо­браження тварин, птахів);

– антропоморфні (стилізовані зображення людей) (мал. 44).

– Що називають композицією вишивки?

– Яка відмінність між по­няттями “орнамент” і “мотив”?

ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

Мал. 44. Традиційні види орнаментів

Симетричність вишивки. Українським орнаментам властива симетричність. У вишивці поширеною є дзер­кальна симетрія (мал. 45). Дзеркальна симетрія – вид симетрії, коли співрозмірні частини візерунка, що розташовані справа від лінії симетрії, точно відображають ся зліва від неї.

* Стилізація – спрощене зображення форм реального світу для візерун­ка вишивки.

ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

Мал. 45. Дзеркальна симетрія в орнаментах

Традиційні способи розташування вишивки на виро­бах. Композиція вишивки пов’язана з формою оздоблю­ваного виробу. Традиційне розташування і співвідно­шення частин візерунка, його єдність із формою виробу вироблялися століттями. Серед способів розташування орнаментальних мотивів на виробах виокремимо такі: стрічковий, сітчастий, вазонний і розетковий (мал. 46).

ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

Мал. 46. Способи розташування орнаментальних мотивів на виробах

Різноманітність у композиції досягається поєднанням кількох видів вишивальних швів (мал. 47). Поєднан­ня різних видів швів, комбінування орнаментів і ниток різних кольорів відкривають необмежені можливості у створенні нових композицій на основі власної фантазії вишивальника.

ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

Мал. 47. Зразки поєднання швів у вишивці

Народні вишивки є взірцем мистецтва добору кольо­рів, виразності орнаментів, майстерності виконання технік вишивки, дотримання стилю. За такими зраз­ками розробляють нові ідеї. Мода на новоутворені види вишивок з’являється і зникає, а традиційні вишивки залишаються незмінними протягом багатьох віків та продовжують милувати око своєю довершеністю.

ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

Чи знаєш ти

Елементи візерунків, їх колір у традиційній вишивці – це не просто геометричні, рослинні, тваринні чи інші зображення. З давніх-давен ці зображення мали символічне глибинне зна­чення. За народними віруваннями, вишиті на одязі та інших предметах побуту знаки-символи дарували щасливу долю, достаток, оберігали людину від поганого ока, злих духів.

Знак-символ – це зображення, яке має глибинний зміст, є оберегом та засобом спілкування.

Наші пращури простими геометричними знаками зображу­вали явища навколишнього світу, з яким вони жили в єдності. Так, пряма лінія здавна символізувала землю; хвиляста лінія – воду; трикутник – гори; ромб із крапкою посередині – засіяне поле; коло – сонце та місяць; хрест – джерело життя. Поєд­нані прості геометричні знаки зображують людину, що є сим­волом Берегині людського роду.

ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

Знаки-символи в народній вишивці

Рослинні мотиви з’явилися пізніше, ніж геометричні. Найха­рактернішими серед них є виноград, калина, барвінок, хміль, дуб та ін. Серед зооморфних мотивів – зайці, коні, риби, півні, голуби, зозулі, метелики, павуки та ін.

1. Які мотиви використовують у традиційних орнаментах української вишивки?

2. На якому малюнку зображено дзеркальну симетрію в орнаменті?

ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

3. Назви традиційні способи розташування орнаментів на виро­бах із вишивкою.

4. Розглянь уважно зображені нижче мотиви української народної вишивки і дай відповідь на запитання.

А) На яких малюнках зображені рослинні мотиви?

Б) На яких малюнках є зооморфні й антропоморфні мотиви? Яких тварин чи комах зображено?

В) На якому малюнку поєднано два мотиви? Укажи, які саме мо­тиви поєднані (наприклад, геометричні і рослинні).

ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

5. Назви способи розташування вишивки на фрагментах тради­ційних виробів.

ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ

Скарбничка мудрості

“Бути прекрасним – означає бути симетричним і пропорційним””.

Платон (давньогрецький філософ )


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Корисні копалини лісостепу.
Ви зараз читаєте: ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИШИВЦІ