ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

3 історії розвитку української мови визначати й характеризувати етапи формування і розвитку української мови

§ 6. ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

Мовознавчі студії

62. І. Прочитайте. Складіть план статті. Випишіть ключові слова. Які факти підтверджують, що українська мова – одна з найстаріших індоєвропейських мов?

ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Більшість гіпотез щодо прабатьківщини слов’ян локалізує їх цілком або частково на території сучасної України, а за географічні орієнтири

беруть Дніпро, Дністер і Карпати.

Відомий історик М. Грушевський зазначав: “За поріг історичних часів для українського народу можна прийняти IV століття нової доби, коли ми маємо вже відомості, котрі можна прикласти спеціально для нього. До цього часу ми можемо говорити про нього, як про частину слов’янської групи племен…” Зрозуміло, що також формування мови збігається з початком формування народу.

Внаслідок міграційної взаємодії людності дулібського та інших племінних об’єднань сформувався етнос, котрий на початку IX століття створив державу Київську Русь. Чи існувала єдина давньоруська мова,

чи населення Русі користувалося діалектами, а за мову писемну правила запозичена разом із християнськими книгами церковнослов’янська мова? На ці запитання немає єдиної відповіді.

На думку відомого лінгвіста А. Кримського, у своїй фонетичній системі, граматичній будові і словниковому складі ще в XI столітті сформувалась як окрема східнослов’янська мова – мова української нації, українська національна мова. Так само вважають авторитетні вчені Ф. Міклошич, А. Шляйхер, О. Бодянський, П. Житецький, О. Потебня та інші. На запитання: “Як говорили в Київській Русі?” – академік В. Ключевський відповідав: “Так, як говорять малороси”. Збирач фольклору М. Максимович писав: “Говір київських князів тотожний говорові сучасного малоруського селянина Київщини”.

“У Києві XII – XIV століть говорили по-малоруськи, але з відомими відмінностями від малоруського наріччя Волині і Галичини: ця відмінність наріч збереглася й до нашого часу”, – зазначав учений В. Ягич. Мовознавець М. Жовтобрюх доводить, що найбільш монолітними на той час були діалекти південно – східного наріччя, зокрема середньо-наддніпрянські та східно – полтавські. Вони і лягли в основу формування української національної мови. Досліджуючи “Ізборник” Святослава (1073 р.), академік А. Кримський знайшов низку рис української мови. Це насамперед українська лексика: гребля, стріха, лагодити, лінощі, дивуємося, ліпший, яруга, туга, гримлять, полоняник, повінь тощо; фонетичні риси (німая, сім’я, стіни), перехід [e] в [о] після шиплячих (жона, чоловік, нічого), кінцева літера в у дієсловах (брав, косив, ходив); морфологічні риси: суто українське чергування приголосних [г] – [з’], [к] – [ц’], [х] – [с’] в давальному відмінку (дорозі, дівці, в кожусі); споконвічні українські форми займенників (тобі, собі); м’яке закінчення дієслів 3-ї особи (носить, косить); форма майбутнього часу (знатиму, робитиму), закінчення – мо в дієсловах (знаємо, ходимо).

Отже, на думку вчених-мовознавців українська, як і інші слов’янські мови, виділилась із праслов’янської мови, розпад якої розпочався орієнтовно в VII столітті. Відповідно до цього в розвитку української мови виділяють такі періоди: 1) пра – українська мова (VII – XI ст.); 2) староукраїнська мова (XI ст. – кінець XIV ст.); 3) середньоукраїнська мова, у межах якої розрізняють підперіоди: а) рання середньоукраїнська мова (кінець XVI ст. – початок XVII ст.); б) середньоукраїнська мова (кінець XVII ст. – поч. XVIII ст.); в) пізня середньо – українська мова (кінець XVIII ст. – поч. XIX ст.); г) нова українська мова (XIX ст. – до нашого часу) (3 кн. “Сучасна українська літературна мова”).

II. Накресліть схему (таблицю) періодизації розвитку української мови.

Практикум

63. Прочитайте текст. Яку роль відіграє фольклор у дослідженні витоків мови? Які мовні особливості твору свідчать про час його написання? Наведіть приклади, користуючись збірниками фольклорних творів або хрестоматією для школярів “Український фольклор”.

Мова фольклору – це не тільки надійний матеріал для пізнання життя, історії народу, а й цінне джерело для дослідження мистецтва слова, поезії мови, тому що народнопоетичні твори засвідчують чутливість народу до влучного, добірного, “виборного”, як співається у народній пісні, слова, до його внутрішньої форми, образно-символічного змісту, до тонких стилістичних нюансів, які виникають при зіставленні фонетичних варіантів, словотвірних форм, лексичних і граматичних синонімів. Естетичне осмислення народнорозмовного слова, шліфування його, витворення характерних стилістичних норм пов’язані з естетичною функцією мови (С. Єрмоленко).

64. Проведіть лінгвістичне дослідження. Прочитайте уривки з

Українських пісень язичницьких часів. Порівняйте їхню мову з сучасною. Свої міркування обгрунтуйте.

1. – А мы просо сиялы, сиялы.

Ой ды, Ладо, сиялы, сиялы.

– А мы просо вытопчемъ, вытопчемъ.

Ой ды, Ладо, вытопчемъ, вытопчемъ.

2. Коли не було з пощада світа,

Дажбоже! Тоді не було неба ні землі,

А лише було синєє море,

А серед моря зелений явір. На явороньку три голубоньки, Три голубоньки радоньку

Радять…

65. Проведіть лінгвістичне дослідження. Проаналізуйте мову грамоти XIV ст., знайдіть елементи живої розмовної мови українців у поданому уривку. Зробіть висновки про походження української мови.

(1347 р.) Я Олехно Ромашковичь и съ своею жоною съ Доротою и зъ нашими сынми, и съ Лукашомъ, и съ Болтупою промѣнили есмо Селищо и зъ садомъ и зъ сеножатми, а поле на имя Калита съ тымъ селищомъ, а промѣнили есмо Тумкелю молодому Патрикѣевичу селищо тое и поле по рѣчку… (3 кн. “Грамоти XIV ст.”).

66. Що ви знаєте про письменника-полеміста Івана Вишенського? Прочитайте уривок із його твору “Послання до єпископів, що втекли від православної віри” (ХVІІ ст.). Знайдіть риси народнорозмовної мови, схожі з сучасною. Яка стилістична роль розмовної мови у творі?

…Не все бо пшеница в посѣяню ся знаходить, але знайдешъ другую ниву, которая болшей куколю, нижли пшеницѣ народить. Тако ж и межи иноки: въ доспѣянню на звытяжтво того чрева мало ихъ есть. Тому не дивуйся, абовѣмъ подвигъ и борба есть жизнь тая, которое ты не знаешъ, бо еще еси на войну не выбрався, еще еси доматуръ, еще еси кровоедъ, мясоедъ, вълоедъ, скотоедъ, звѣроедъ, свиноедъ, куроедъ, гускоедъ, птахоедъ, сытоедъ, стластноедъ, маслоедъ, пирогоедъ; еще еси периноспалъ, мяккоспалъ, подушкоспалъ…

67. Випишіть із “Хрестоматії давньої української літератури” зразки творів XVIII-ХІХ ст. Знайдіть риси розмовної народної

Мови. Порівняйте з уривками, наведеними в попередніх вправах. Сформулюйте висновок про формування і розвиток української національної мови.

Спілкування

68. На основі інформації про походження української мови побудуйте діалог у формі запитань і відповідей на тему “Українці:

Звідки ми і наша мова?”.

69. Знайдіть у програмі “Google” інформацію про есперанто. Об’єднавшись у групи, обговоріть питання про доцільність створення штучної мови.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Дійсні числа та дії над ними.
Ви зараз читаєте: ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ