Основні пунктограми в простому реченні

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ

§ 7. Основні пунктограми в простому реченні

Про вживання тире між підметом і присудком та в неповному реченні, виділення на письмі однорідних і відокремлених членів речення, вставних конструкцій

Пригадайте

– Які синтаксичні конструкції в простому реченні виділяються комами?

– У яких випадках у простому реченні вживається тире та двокрапка?

89.1. Прочитайте текст. Обгрунтуйте його стильову приналежність. Доберіть до тексту

свій заголовок. Чи згодні ви з тим. що рівень економічного розвитку підприємства залежить від маркетингу?

МАРКЕТИНГ*

Успіх маркетингової діяльності значною мірою залежить від працівників маркетингових служб, які безпосередньо контактують з покупцями. Якими ж якостями мають бути наділені ці працівники? Серед необхідних якостей маркетологи виділяють: цілеспрямованість, енергійність, наполегливість, розвинений інтелект, доброзичливість, уміння спілкуватися з людьми, здатність перейматися почуттями клієнтів, коректність, вміння одягатися відповідно до обставин, попереднє вивчення смаків та вподобань

клієнтів. У процесі купівлі-продажу покупці і продавці вступають у відносини, характер яких визначається насамперед їхніми інтересами. Звичайно, інтерес продавця полягає у вигідному і швидкому збуті товару. Інтерес покупця складніший. Ця складність зумовлена розмаїттям запитів і бажань, пов’язаних із купівлею товару.

Що ж хочуть покупці від продавців, а разом з ними і від виробників? По-перше, придбання якісного товару за прийнятними цінами, виробу модного, надійного, довговічного, зручного в користуванні, безпечного, з гарним дизайном і упаковкою. По-друге, компетентності, уважного і ввічливого ставлення до себе під час вибору товару й оформлення покупки. По-третє, доставки товару до місця використання, його установки і введення в дію, якщо це складна техніка. По-четверте, добре налагодженого гарантійного і післягарантійного обслуговування. По-п’яте, мати можливість повернути бракований виріб з мінімальними матеріальними і моральними втратами (Із журналу).

* Маркетинг – комплексна система управління діяльністю підприємства по розробці, виробництву й збуту продукції на основі дослідження ринку й активного впливу на формування попиту.

II. Знайдіть у тексті й зачитайте вголос речення, ускладнені однорідними членами речення, вставними словами, відокремленими членами речення. Назвіть і поясніть пунктограми.

III. Поміркуйте, яку функцію виконують вставні слова в другому абзаці тексту

90. Мікрофон. Чи згодні ви з таким твердженням відомого психолога, філософа у сфері бізнесу Джима Рона: “Успіх складається на 20 % з вашого досвіду й кваліфікації та на 80 % – з вибраної вами стратегії дій”? Обгрунтуйте свою відповідь.

91.1. Прочитайте речення, враховуючи те. що в кожному з них пропущено тире. Обгрунтуйте вживання цього розділового знака в кожному випадку.

I. Місцевий референдум це форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування. 2. Інтелектуальний потенціал України надійне джерело кадрового забезпечення державної служби. 3. Підвищення кваліфікації державних службовців здійснюється не рідше одного разу на 5 років, а для фахівців, уперше прийнятих на державну службу, протягом першого року їх роботи. 4. Протокол засідання колегії підписує голова облдержадміністрації, в разі його відсутності перший заступник голови облдержадміністрації. 5. Уся кореспонденція, що надходить до облдержадміністрації. приймається централізовано в одному місці в канцелярії.

II. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи.

III. Складіть і запишіть речення, у яких ставиться тире в таких випадках: а) між групою підмета і групою присудка; б) при однорідних членах речення; в) на місці пропущеного члена речення; г) при відокремленні.

92.1. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

I. Замітає день свої сліди і завісу темну опускає зачерпне у пригорщі води і росою трави повмиває (Г. Дудка). 2. А дощ вишумовує гасить звуки і наганяє нові хвилі глибокого суму (М. Слабошпицький). 3. Волошка синя і хмаринка сива і господиня добра і дбайлива усі гуртом чекають, наче дива, народження рясного колоска (В. Скомаровський).

4. У кожному українському обійсті мас рости ружа й шавлія любисток і м’ята чорнобривці й нагідки (Т. Островська). 5. Наснились мальви рута-м’ята і скрип криничний журавля і смерекова отча хата, котру давно покинув я (П. Дворський). 6. Усе і небо і перемелене на труху в глибоких коліях дороги сіно і вогкий гнилуватий повів ріки і тривожний крик птиці і невисока росиста отава сповіщало, що літо вже здає ключі сумовитій осені (М. Стельмах). 7. Багато чого бачили мисливці на своєму віку і звірів усіляких і птахів і різні пригоди (І. Вихованець).

II. Доберіть із художньої літератури п’ять прикладів речень, які б ілюстрували основні, на вашу думку, правила вживання розділових знаків у реченнях з однорідними членами.

93.1 Випишіть речення, ускладнені вставними словами (словосполученнями). Розставте пропущені розділові знаки та розкрийте дужки.

1. І мовчала струнка дорога що здавалося в небо в(е, н)ла (Л. Костенко). 2. Дружба на думку Арістотеля – найнеобхідніше для жи(т, тт)я адже (ні)хто не воліє жити без друзів, навіть якби мав усі інші багатства (Л. Сохань). 3. Отже чужоземні монархи трактували Україну незважаючи на договір 1654 року як окрему від Москви державу, а гетьмана – як самостійного керівника (О. Апанович). 4. Для живих систем характерна

Саморегуляція, тобто підтримання сталого хімічного складу, структури, властивостей (З підручника). 5. Усе шкільне виховання – це по суті виховання любові і непримире(н, нн)ості: любові до Вітчизни і непримире(н, ин)ої (не)прнязні до ворогів… (В. Сухомлинський). б. Зробилася скрипка гучна і співуча пішла із майстерні на світ: ходила по людях, міцна і живуча либонь чи не сотнями літ (Я. Щоголів). 7. Київська область активно урбанізується насамперед завдяки столиці – місту Киеву (Із журналу). 8. Таким чином точки рівнові(д, дд)алені від осей координат і точки А (3 підручника). 9. За свідче(н, нн)ями дослідників літописів вертеп певно виник ще в часи Київської Русі (3 підручника).

II. Прочитайте вголос виписані речення, дотримуючись правильної інтонації.

III. виконайте письмовий синтаксичний розбір останнього речення та морфологічний розбір виділеного в ньому слова.

94. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Зверніть увагу, що декілька речень ускладнені синтаксичними конструкціями, які потрібно відокремити дужками. Підкресліть і обгрунтуйте пунктограми.

1. Єлизавето Юріївно я волів би написати Вам не тільки те що одержав Вашого листа. Я вірю йому, дякую і цілую Ваші руки. Інших слів у мене немає а можливо не буде… (О. Блок). 2. Людина посідає особливе місце в системі органічного світу. З одного боку вона є об’єктом живої природи а з іншого соціальною особистістю (3 підручника). 3. Не знаю що писати Вам далі. Звісно я міг би написати цілу повість життя але цей шлях дуже далеко завів би, – я і так боюся що подав Вам багато зайвого і вже напевно не цікавого (М. Коцюбинський). 4. Автор переконує що у своїх діях Хмельницький керувався не особистими інтересами це закидали гетьманові опоненти а патріотичними, гуманними цілями (З підручника). 5. Запальну козацьку натуру виражає ритм пісні “їхав козак за Дунай” – дібраний так що під нього може марширувати і не раз марширувало багатотисячне козацьке військо (3 підручника). 6. У моїй батьківщині під цю пору колишуться по крутих польових доріжках чи буду ще колись ними ходити? навантажені хлібом вози (І. Вільде).

7. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість – ось ціна наша і честь (Г. Сковорода).

95.1. Прочитайте текст. Чи доводилося вам чути про подібні малоймовірні факти? Усно перекажіть прочитане.

ЗА ДОПОМОГОЮ ДО ЛЮДИНИ

Стародавній Рим. Колізей ущерть набитий людом, який нетерпляче чекає на криваве видовище. Цього разу хижі звірі мали шматувати раба Андроклеса, якого прирекли до страти за втечу від господаря. Нарешті приреченого випхали на величезну арену. Ще мить – і з’явилися хижаки. Між ними справжній цар звірів: велетенського зросту і величезної статури лев. Ось він став наближатися до Андроклеса. Раб від жаху заплющив очі і, притулившись спиною до стіни, покірно чекав смерті. Та замість того, щоб роздерти на шматки сердегу, хижак почав лащитися до нього, мов собака. Андроклес розплющив очі й, придивившись до лева, скрикнув від радощів і обняв його. В амфітеатрі глядачі отетеріли

З подиву… Андроклеса помилували, і він розповів таку історію.

Основні пунктограми в простому реченні

В. Матвеев. Рим. Колізей

Це трапилося, коли Андроклес був рабом у проконсула* в Африці Й утік від нього через жорстокість. Довго переховувався в одній печері в пустелі. Якось у печеру забрів величезний лев. Андроклес вирішив, що йому настав кінець. Але лев і не думав нападати. Він жалібно стогнав, піднімаючи закривавлену лапу. Опам’ятавшись трохи, Андроклес помітив у лева між пазурами велику скалку. І тут раб виявив неабияку мужність. Він рішуче наблизився до скаліченого і, обережно взявши його поранену лапу, витягнув шпичака. Невдовзі раб вийшов зі свого сховища і був схоплений римськими солдатами. Сталося так, що невдовзі було спіймано й лева. І от доля звела їх… (За О. Губком).

* Проконсул – намісник провінції.

II. Знайдіть речення, ускладнені відокремленими обставинами. Обгрунтуйте вживання розділових знаків. Запишіть ці речення під диктовку вчителя чи однокласника. Перевірте правильність написання. Підкресліть члени речення

III. Складіть і запишіть два речення з відокремленими обставинами, вираженими одиничними дієприслівниками.

96. Мікрофон. У чому “підступність” сполучника і, який, уживаючись з дієприслівниковим зворотом, часто “провокує” пунктуаційну помилку?

97. Попрацюйте в парах. Наведені нижче речення ілюструють різні правила вживання розділових знаків при відокремлених означеннях Заставте ці правила з поданими реченнями

1. Стоять дерева золоті, покупані в блакиті. Ліси стоять, обшарпані й кошлаті. 2. Прийшла щаслива пора, свита, благословенна. 3. Хто це там, оповитий в туман, заховався за сиві каштани? 4. Дивлюсь на вас, щасливу у задумі, у музиці, у молодому сумі. 5. І засина коло її чола, сповита в ніжність, доброту і ласку (М. Луків).

98. Два – чотири – всі разом. З’ясуйте, що спільного з погляду структурного і граматично-значеннєвого в поданих реченнях

1. Зачарований могутнім плином річки. Андрій не одразу відреагував на пропозицію брата. 2. Навіть припорошена першим снігом, озимина вражала нас своєю життєдайною силою.

99.1. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації. Підкресліть дієприслівникові та дієприкметникові звороти як члени речення Поясніть умови відокремлення обставин і означень.

I. Повінь покидаючи цю місцину хотіла забрати з собою й човна та не подужала прив’язі (Г. Тютюнник). 2. Наївшись (в)смак напившись (в) волю пішов косар траву косить по полю (Л. Боровиковський). 3. День біля колодязя (з, с)пинився і відвівши (з, с)плутане гілля тиші вересневої напився із відра у дзьобі журавля (Д. Іванов). 4. В мілкій траві ворушаться сліди веселих ніг (з, с)полоханих дощем (Д. Іванов). 5. Зоря покотилася черкнувши в(е, и)шневим гарячим крилом надію дівочу… (Д. Іванов). 6.Її маленька постать облита м’якою зеленуватою тінню акацій була (незвичайно граціозна (І. Нечуй Левицький). 7. Купаючись у ласкавому промінні ранкового сонця піднімається у блакитну височінь сіренький лісовий жайворонок (В. Пархоменко). 8. І з літечком я (не) прощався обкупаний його теплом я цілував його за щастя яке воно мені дало (Д. Іванов).

II. Перебудуйте усно четверте і шосте речення так. щоб означення не відокремлювалися.

100. Складіть і запишіть по одному реченню з відокремленою прикладкою, додатком, уточнювальним членом речення. Відокремлені члени речення підкресліть відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

101.1 Розгляньте репродукцію картини. Про що нам “розповів” художник?

Що зображено на передньому плані, а що – на задньому? Яка кольорова гама переважає? Які думки і почуття навіює полотно?

Основні пунктограми в простому реченні

В. Орловський. В Україні

II. Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів.

Варіант А. Складіть і запишіть за картиною п’ять простих речень, ускладнених різними синтаксичними конструкціями. Обгрунтуйте вживання розділових знаків.

Варіант Б. Складіть і запишіть твір-опис за картиною (5-6 речень). Використайте в структур* тексту прості ускладнені речення Обгрунтуйте вживання розділових знаків

У простому реченні тире за повних умов може ставитися між підметом і присудком, а також на місці пропущених членів речення. Для виділення відокремлених членів речення, вставних конструкцій, звертань найчастіше вживаються коми Для речень з однорідними членами діє низка правил, якими передбачено вживання ком, тире, двокрапки та крапки з комою


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Приклади як людина використовує багаторічну мерзлоту.
Ви зараз читаєте: Основні пунктограми в простому реченні