Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему “Будьмо громадянами”ТЕМА IV “БУДЬМО ГРОМАДЯНАМИ”

УРОК 32 Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему “Будьмо громадянами”.

Тема. Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему “Будьмо громадянами”.

Мета: загальнити знання учнів, отримані під час вивчення теми.

Обладнання: підручник, робочий зошит, зошит звичайний, дошка, крейда; аудіозапис пісні “Большой хоровод” (слова О. Жигалкіної, музика А. Хайта).

Епіграф

Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави, і води.

В годину щасливу й у радості мить,

Любіть у годину

негоди.

(В. Сосюра)

Вислови: “Найбільші подвиги були здійснені заради любові до

Батьківщини” (Ж. Ж. Руссо).

“За рідний край життя віддай” (українське прислів’я).

Ключові поняття: усі поняття й терміни, вивчені за темою.

Тип уроку: інтегрований.

Структура уроку

I. Вступна частина.

1. Вітання.

2. Актуалізація опорних знань.

3. Мотивація навчальної діяльності.

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

II. Основна частина.

Контрольна робота.

III. Заключна частина.

Висновки.

IV. Домашнє завдання.

Хід уроку

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА.

1. Вітання.

Учит

ель. Здрастуйте, діти. Ось ми і закінчили вивчення останньої теми в цьому навчальному році. Назвіть її, будь ласка. (“Будьмо громадянами”.)

Вивчаючи тему, ми говорили про те, якою є мораль демократичного суспільства; про те, як людина обирає життєвий шлях; які права та обов’язки людини в демократичному суспільстві, як слід розуміти справедливість у сучасному демократичному суспільстві; для чого в демократичному суспільстві існують мораль і право; що означає бути громадянином демократичної держави; якими мають бути відношення між народами в багатонаціональній демократичній державі.

2. Актуалізація опорних знань.

Перевірка письмового домашнього завдання з теми

“Якими мають бути відносини між народами в багатонаціональній демократичній державі”.

1-2. Чи погоджуєшся з твердженнями?

Громадянські права залежать від національності. (Варіант Б. Ні.)

Відносини між народами повинні грунтуватися на толерантності та взаємоповазі. (Варіант А. Так.)

3-4. Упиши в клітинки поняття, про які йде мова.

Любов до Батьківщини. (Патріотизм.)

Неповага до представників інших народів, визнання своєї національності вищою за інші. (Шовінізм.)

5-6. Підбери другу частину прислів’я, вписавши в клітинки відповідні номери. (Кожний край має свій звичай. Що сторона, то й новина.)

7-8. Які почуття і вчинки свідчать про любов до Батьківщини? (Виявом патріотизму я вважаю любов до Батьківщини; прагнення служити їй і захищати її; турботу про природу рідного краю, прагнення зробити свою країну, своє місто чистішим і красивішим; повагу й любов до людей;

Пошану до національної мови, звичаїв і традицій народу, до символів народних і державних.)

9-10. Прокоментуй притчу за питаннями.

Чи можна стверджувати, що білі царі упереджено ставилися до чорношкірих? Якщо так, то в чому це виявлялося? (Так, вони упереджено ставилися до чорношкірого, вважаючи, що він не сильний в обчисленнях. Можливо, вони вважали, що через колір шкіри він не може бути їм рівним у знаннях.)

Чому саме чорношкірий цар побачив зірку? (Він не займався складними обчисленнями, а подивився на віддзеркалення неба й побачив зірку.)

Чи залежать моральні якості людини від кольору шкіри, очей, національності? (Ні, оскільки всі люди від природи рівні.)

Чого вчить притча? (Притча вчить того, що всі люди однакові, не має бути переваги кольору шкіри, нації. Усі питання потрібно вирішувати спільно.)

11-12. Поясни або спростуй вислів італійського письменника 19 ст. Алессандро Мандзоні: “Ніщо так не псує народ, як звичка до ненависті”. (Цей вислів підтверджує думку про те, що різні народи мають із повагою ставитися один до одного. Якщо люди звикнуть ненавидіти одне одного тільки тому, що вони належать до різних національностей, то будуть безнадійно зіпсовані. У кожного народу повинна бути звичка поважати й любити інший народ.)

3. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Сьогодні нам із вами належить узагальнити й повторити вивчене з теми “Будьмо громадянами”.

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

Узагальнюючи тему, ми повторимо основні поняття й терміни, придумаємо продовження історій; зробимо висновки. Все це допоможе нам впоратися із завданням тематичної контрольної роботи наступного разу.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

Учитель. На нашому уроці присутня пані Капелюшок, яка разом зі своїми двома помічниками, Циліндром і Беретом, розподілять всіх вас на три групи: Знайок (10-12 балів), Напівзнайок (7-9 баллів) та Незнайків (0-6 балів).

Контрольна робота.

I частина

Кросворд із теми. Робота з підручником у групах (4 групи).

1. Суспільство, в якому найвищою цінністю є людина, громадянин. (Громадянське суспільство.)

2. Доброзичливе, терпиме ставлення до чиїхось думок, поглядів, почуттів. (Толерантність.)

3. Правильне, об’єктивне, неупереджене ставлення до чогось або когось; сукупність правил, які відповідають нормам відносин між людьми.( Справедливість.)

4. Гарантовані матеріальні, духовні, суспільні, культурні блага, необхідні для життя людини. (Права.)

5. Держава, у якій живуть представники багатьох національностей. (Багатонаціональна.)

6. Одна з форм організації суспільного життя, відома як народовладдя. (Демократія.)

7. Людина, яка підпорядковує свої особисті інтереси громадським, служить батьківщині, народу. (Громадянин.)

8. Особиста відповідальність людини за розв’язання якоїсь проблеми. (Обов’язок.)

9. Любов до Батьківщини. (Патріотизм.)

10. Який стосується життя людей і їх відносин у суспільстві. (Соціальний.)

11. Такий погляд на відносини між народами, коли виявляється неповага до представників інших народів, зневага до них і визнання своєї національності вищою за інші. (Шовінізм.)

12. Користування однаковими (рівними) з іншими правами. (Рівноправність.)

Капелюшок та її помічники перевіряють кросворди 4-х груп і називають бали. Перемагає та, учасники якої швидше розв’язали кросворд і зробили найменше помилок.

II частина

Складіть продовження. Робота з підручником у групах (4 групи).

Придумайте завершення історій, які подані в підручнику на с. 182-183. Визначте мораль придуманої вами історії. (Діти виконують завдання. Пані Капелюшок і її помічники оцінюють результати конкурсу.)

ІІІ частина

Ключові поняття.

Учитель. А зараз пані Капелюшок підійде до кожного з вас, ви витягнете питання й повинні будете відповісти на нього. Якщо хтось відповіді не знає, решта дітей піднімають руку, і пані Капелюшок питає того, хто не відповідав або ж відповідав погано й мало.

1. Що ми розуміємо під громадянськістю? (Громадянськість – усвідомлення громадянином своїх прав та обов’язків перед державою, суспільством.)

2. Що ми розуміємо під гуманістичною мораллю? (Гуманістична мораль – моральні норми, пройняті турботою про благо людини, повагою до її гідності, людяністю.)

3. Що ми розуміємо під поняттям свобода? (Свобода – 1. Можливість самостійно вибирати життєві цілі, орієнтири, способи дії, вчинки.

2. Здатність діяти відповідно до власних інтересів і цілей, приймати рішення й утілювати їх у життя.)

4. Що таке свобода волі, свобода дій, свобода творчості? (Свобода волі – можливість самостійно визначати власні цілі, наміри, спосіб дій, керуючись моральними настановами й цінностями. Свобода дій – можливість діяти без заборон у якій-небудь галузі. Свобода творчості – право людини втілювати мрії та задуми, створюючи щось нове, оригінальне, таке, чого раніше не існувало.)

5. Що ми розуміємо під правами людини? (Права людини – можливості людини мати певні матеріальні, соціальні, культурні й духовні блага для нормального життя й розвитку.)

6. Що таке декларація? Наведіть приклади. (Декларація – офіційний документ, у якому проголошено певні принципи й положення. Загальна декларація прав людини була прийнята ООН 10 грудня 1948 року. Декларація прав дитини – 1959 року.)

7. Що означає термін “права дитини”? (Права дитини – це певні можливості, необхідні людині до 18 років для існування й досягнення зрілості.)

8. Що таке конвенція? Наведіть приклади. (Конвенція – договір між державами з якогось спеціального питання. Міжнародна конвенція про права дитини (1989 рік).)

9. Що ми розуміємо під соціальною різноманітністю? (Соціальна різноманітність – ознака суспільства, яке складається з неоднакових, не схожих одне на одного людей.)

10. Що ми розуміємо під правовими нормами і законом? (Правові норми – спільні загальнообов’язкові правила поведінки людей, що встановлюються й охороняються державою. Закон – офіційний письмовий документ, що містить правові норми і приймається законодавчим органом держави.)

11. Наведіть приклади громадянських почуттів, громадянських якостей. (Громадянські почуття – почуття любові до Батьківщини, почуття обов’язку її захищати; почуття поваги до символів держави, її культури, мови, історії, громадянська гідність. Громадянські якості – здатність спрямовувати свою роботу й життя на користь Батьківщині; уміння нести відповідальність за майбутнє своєї країни.)

12. Дайте визначення понять “нація”; “національність”; “народ”. (Нація – історична форма спільноти людей, об’єднаних спільною мовою, територією, глибокими внутрішніми економічними зв’язками, певними рисами характеру, культурою. Національність – належність людини до якоїсь нації. Народ – населення, жителі країни, пов’язані спільною мовою, традиціями та культурою.)

13. Що таке “фашизм” і “нацизм”? (Фашизм – політична течія, представники якої пропагували національну винятковість свого народу, ненависть до інших національностей, розпалювали ворожнечу між народами. Нацизм – течія фашизму, яка насаджувалася в гітлерівській Німеччині.)

14. Наведіть приклади прав людини згідно із Загальною декларацією прав людини. (У Загальній декларації прав людини проголошено, що кожна людина має право:

– на життя, на свободу, гуманне ставлення з боку інших людей;

– на участь в управлінні своєю країною, вільний доступ до інформації, свободу думок і переконань;

– на роботу, освіту, дозвілля й медичну допомогу;

– на участь у культурному житті своєї країни.)

15. Наведіть приклади прав дитини відповідно до Конвенції про права дитини. (У Конвенції про права дитини вказано, що дитина має право:

– на особливий захист і турботу, якісне харчування, житло й медичну допомогу;

– на любов і розуміння в сім’ї; на навчання в школі й розвиток своїх здібностей;

– на освіту, спрямовану на розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних здібностей у найповнішому обсязі, на підготовку до свідомого життя в суспільстві;

– на першочерговий захист і допомогу в складних обставинах.

Дитина з фізичними і розумовими вадами має право на спеціальну допомогу й турботу. Не можна примушувати дитину до важкої праці і ставитися до неї жорстоко. Щодо дитини не можна ухвалювати смертний вирок або карати її довічним ув’язненням.)

Пані Капелюшок і її помічники розподіляють учнів, згідно з набраними балами, на три команди.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.

Висновки.

Учитель. Завершуючи урок, а разом з ним і тему, я б хотіла, щоб ми пригадали кілька важливих висновків:

– Найвищою цінністю в демократичному суспільстві є людина.

– Вибір людини – вияв її свободи волі. Але заснований цей вибір на моральних якостях людини.

– Кожна людина повинна реалізувати себе в житті. Адже людина сама творить свою долю, своє щастя.

– Патріот відчуває любов до своєї Батьківщини, а громадянин знає свої обов’язки перед нею.

– Запорукою повноцінного існування демократичного суспільства є громадянська активність людей, що входять у нього, – вільні громадяни, які поважають себе та інших, прагнуть допомогти своїй державі.

– Тільки людина, яка ставиться до інших відповідно до моральних правил, може бути справжнім Громадянином.

– Реалізовуючи свої права, людина не може діяти всупереч інтересам інших людей, обмежувати їхні права.

– Життя людей регулюють мораль і право.

– У демократичному суспільстві всі люди рівні перед законом.

– У багатонаціональній державі відносини між різними національностями мають бути толерантними, приводити до взаємозбагачення культур, розквіту держави.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Виконати тести в робочому зошиті до уроку 33 “Тематичне оцінювання”, варіанти 1, 2 (с. 76-79). Підготувати робочі зошити до перевірки.

Повторити поняття й терміни з теми, підготувавшись до уроку тематичної атестації.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Позначте катіони що спричиняють твердість води.
Ви зараз читаєте: Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему “Будьмо громадянами”