Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфелю цінних паперів

УРОК 26

Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфелю цінних паперів

Мета уроку: визначити напрями й особливості формування портфелю цінних паперів; визначити підходи до вибору напрямів інвестування; формувати в учнів економічне мислення; виховувати толерантне ставлення до оточуючих; перевірити рівень отриманих учнями знань.

Основні поняття: фондовий ринок, акції, облігації, портфель цінних паперів.

Тип уроку: контролю, оцінювання й коригування знань учнів.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II.

Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Установіть, чи правильним є твердження.

№ з/п

Твердження

Так/ні

1

Продаж активів є зовнішнім джерелом фінансування

2

Венчурний капітал – це інвестиції через цінні папери від зовнішніх інвесторів

3

Необоротні активи належать до власного капіталу в балансі підприємства

4

Для підприємства бажано, щоб кредиторська заборгованість перевищувала дебіторську

5

Для кожного виду рентабельності

існує нормативне значення

6

Страхувальники – це фінансові установи, що в установленому порядку одержали ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика має бути не менш ніж три

7

Відсотки власнику облігації сплачуються залежно від прибутку і фінансового стану емітента

Відповіді: 1 – ні; 2 – так; 3 – ні; 4 – так; 5 – ні; 6 – ні; 7 – ні.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Формуючи портфель цінних паперів, інвестор завжди має конкретну мету: одержати дивіденди чи відсотки, зберегти капітал, забезпечити зростання капіталу, залучитися до участі в управлінні, створити холдингові структури, узяти участь у перерозподілі власності тощо.

IV. Вивчення нового матеріалу

Портфель цінних паперів – це сукупність інвестиційних цінностей, що використовуються для досягнення конкретної інвестиційної мети вкладника. Об’єктами портфельного інвестування можуть бути: акції, державні боргові зобов’язання, деривативи, сертифікати, векселі, депозитні сертифікати банків, чеки, ощадні сертифікати та ін. Формуючи інвестиційний портфель, інвестор має дотримуватися певних принципів: безпечності, дохідності, ліквідності, збільшення вкладень.

Фактори, що впливають на розмір і структуру портфеля цінних паперів підприємства: фінансова можливість інвестування, необхідність диверсифікації як способу зниження ризику, схильність інвестора до ризику, тривалість, стан фінансових ринків.

>> Типи інвестиційних портфелів підприємств

Критерій класифікації

Види інвестиційних портфелів

Рівень ліквідності

Високоліквідні (переважно короткострокові фінансові інструменти та довгострокові, що мають високий попит на ринку), середньоліквідні (можуть включати фінансові інструменти, які не мають високого попиту на ринку, угоди за ними не є регулярними) та низьколіквідні (формуються переважно з облігацій із тривалим терміном погашення або акцій із високим порівняно із середньоринковим рівнем дохідності, але низьким попитом)

Тривалість інвестиційного періоду

Короткострокові (фінансові активи використовуються впродовж одного року, а також із метою страхування грошових запасів підприємства) та довгострокові (фінансові активи використовуються понад рік, що дає змогу досягати стратегічних цілей інвестиційної діяльності)

Спеціалізація основних видів фінансових інструментів

Портфелі акцій, облігацій, векселів, міжнародних інвестицій, депозитних вкладів тощо

Кількість стратегічних цілей

Моно – та поліцільові (комбіновані)

Первинність формування

Стартові та реструктуровані

Стабільність структури основних видів фінансових інструментів

Із фіксованою структурою (вагомість основних видів фінансових інструментів є незмінною впродовж тривалого періоду) та рухомою (вагомість основних видів фінансових інструментів постійно змінюється залежно від зовнішніх факторів, що зумовлюють зміну рівнів дохідності, ризику, ліквідності або зміну мети фінансових інвестицій)

Співвідношення між ризиком і прибутком

Прибуткові (ризикові), стабільні, зростання

Головні етапи формування портфеля цінних паперів:

1) вибір оптимального типу портфеля;

2) оцінювання прийнятного співвідношення ризику та дохідності;

3) визначення початкового складу портфеля;

4) вибір схеми управління портфелем.

V. Перевірка знань учнів

Варіант І

Задача 1

Використовуючи дані таблиці, обчисліть відомі вам види рентабельності. Зробіть висновки.

Показник

Значення

Чистий прибуток

321 300

Розмір активів на початок звітного періоду

47 020000

Розмір активів на кінець звітного періоду

53 600 000

Собівартість продукції

256 200

Чистий дохід від реалізації

640 000

Вартість власного капіталу на початок звітного періоду

1 806 500

Вартість власного капіталу на кінець звітного періоду

1 903 000

Вартість основних засобів

1 506 500

Вартість оборотних засобів

130 050

Задача 2

Підприємство виплатило нарощену суму кредиту в розмірі 1352,3 тис. грн. Ставка відсотків за кредитом – 24 % річних. Тривалість кредиту – 7 років. Обчисліть суму кредиту.

Варіант ІІ

Задача 1

Використовуючи дані таблиці, обчисліть відомі вам види рентабельності. Зробіть висновки.

Показник

Значення

Чистий прибуток

156 000

Розмір активів на початок звітного періоду

30 000 000

Розмір активів на кінець звітного періоду

32 000 000

Собівартість продукції

250 000

Чистий дохід від реалізації

550 000

Вартість власного капіталу на початок звітного періоду

2 004 000

Вартість власного капіталу на кінець звітного періоду

2 106 000

Вартість основних засобів

1 604 000

Вартість оборотних засобів

120 100

Задача 2

Підприємство виплатило нарощену суму кредиту в розмірі 949,13 тис. грн. Ставка відсотків за кредитом – 36 % річних. Тривалість кредиту – 6 років. Обчисліть суму кредиту.

Розв’язання

Задача 1

Варіант І

Варіант ІІ

Рентабельність активів

0,64 %

0,50 %

Рентабельність продукції

125,41 %

62,40 %

Рентабельність продажів

50,20 %

28,36 %

Рентабельність власного капіталу

17,32 %

7,59 %

Рентабельність основних засобів

21,33 %

9,73 %

Рентабельність оборотних засобів

247,06 %

129,89 %

Рентабельність виробництва

19,63 %

9,05 %

Задача 2

Варіант І

Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфелю цінних паперів

Відповідь: 300 тис. грн.

Варіант ІІ

Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфелю цінних паперів

Відповідь: 150 тис. грн.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1 . Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Підготувати доповідь з теми “Права акціонера підприємства”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Площі подібних трикутників.
Ви зараз читаєте: Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфелю цінних паперів