ПІДСУМКОВИЙ УРОК ТЕМИ “ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА”

УРОК 33. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ТЕМИ “ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА”

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання з вивченої теми; закріпити практичні вміння і навички учнів із розв’язування задач та аналізу ситуацій; розвивати навички самоконтролю та взаємоконтролю.

Тип уроку: контролю і коригування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка й оцінювання знань учнів

Варіант І

Тести

1. За законом попиту:

А) у разі зростання доходів споживачі купують

більше товарів;

Б) крива попиту має додатний нахил;

В) перевищення пропозиції над попитом зумовлює зниження ціни;

Г) унаслідок зниження ціни товару обсяг запланованих покупок зростає.

2. Ефект доходу наявний, якщо:

А) доходи людей зменшуються, а їх попит на певний продукт знижується;

Б) зниження цін товарів приводить до того, що споживач може купувати більше певного блага, не зменшуючи попиту на інші;

В) обсяг покупок деяких товарів скорочується зі зростанням доходів населення;

Г) разом зі зростанням доходів схильність людей до заощаджень зростає.

3. Зсув кривої пропозиції на товар А

пояснюється:

А) зменшенням попиту на товар А;

Б) зниженням ціни на товар А;

В) підвищенням ціни на товар А;

Г) зміною цін на ресурси, необхідні для виробництва товарів.

4. Укажіть твердження, що характеризує товар Гіффена:

А) перехресна еластичність менша від нуля;

Б) у разі підвищення ціни певного товару попит на нього зменшується;

В) еластичність за доходом менша від нуля;

Г) зниження ціни зумовлює скорочення обсягу попиту на товар.

5. Надлишок виробників:

А) ділиться порівну між усіма виробниками;

Б) отримують виробники з найнижчими витратами;

В) отримують виробники з найвищими витратами;

Г) отримують споживачі.

6. За законом пропозиції зниження цін (за інших незмінних умов) супроводжується:

А) збільшенням обсягу пропозиції;

Б) зменшенням пропозиції від точки початку координат;

В) зменшенням пропозиції до точки початку координат;

Г) зменшенням обсягу пропозиції.

7. Відкриття внутрішнього ринку для зарубіжних виробників так вплине на рівноважну ціну ринку зі стандартними кривими попиту і пропозиції:

А) ціна підвищиться;

Б) ціна залишиться незмінною;

В) ціна знизиться;

Г) не можна сказати напевно.

8. Чисті втрати економіки виникають у випадку:

А) державного регулювання цін;

Б) підвищення вартості виробничих ресурсів;

В) зменшення доходів споживачів;

Г) зростання іноземної конкуренції.

9. Якщо за кривої попиту з від’ємним нахилом крива пропозиції з додатним нахилом зміститься праворуч:

А) рівноважна ціна підвищиться, обсяг не зміниться;

Б) рівноважний обсяг зменшиться, ціна підвищиться;

В) рівноважний обсяг зросте, ціна знизиться;

Г) рівноважна ціна підвищиться, обсяг зросте.

10. Сума податку на продаж товару:

А) цілком сплачується виробником;

Б) збільшує виграш продавців;

В) розподіляється між продавцем та покупцем залежно від еластичності попиту та пропозиції;

Г) цілком сплачується покупцем.

11. Чинник, зміна якого не зумовлює зміщення кривої попиту:

А) смаки та уподобання споживачів;

Б) обсяг та розподіл національного доходу;

В) ціна товару;

Г) кількість або вік споживачів.

12. Зсув кривої пропозиції на товар А пояснюється:

А) зменшенням попиту на товар А;

Б) зниженням ціни на товар А;

В) підвищенням ціни на товар А;

Г) зміною цін на ресурси, необхідні для виробництва товару А.

13. Визначте, за якою ціною обсяг попиту дорівнюватиме нулю, якщо функція попиту на товар задається рівнянням Qd = 1400 – 20Р:

А) 1400 грн.;

Б) 90 грн.;

В) 70 грн.;

Г) 20 грн.;

Д) 7 грн.

14. Визначте функцію ринкового попиту на товар, якщо цей товар купують лише три споживачі, а функції індивідуального попиту кожного з них задані рівняннями: першого – QD = 100 – 20Р, другого – QD = 100 – 50P, третього – QD = 150 – 50P:

А) Qd = 50 + 20Р;

Б) Qd = 50 – 20Р;

В) Qd = 350 – 100Р;

Г) Qd = 350 + 120Р;

Д) Qd = 350 – 120Р.

15. Функції попиту і пропозиції певного товару мають вигляд: QD = 600 – 2Р, Qs = 4P + 300. Визначте параметри точки рівноваги:

А) Q = 600, Р = 30;

Б) Q = 500, Р = 50;

В) Q = 400, Р = 60;

Г) Q = 30, Р = 400;

Д) Q = 50, Р = 500.

Задача

На ринку наявні чотири споживачі певного товару. Функція попиту першого споживача – QD1 = 40 – 2Р. Обсяг попиту кожного наступного споживача на 10 % менший за обсяг попиту попереднього споживача за кожного рівня цін. Функція пропозиції товару задана рівнянням Qs = -20 + 4P. Розрахуйте:

1) функцію сукупного попиту;

2) рівноважну ціну і рівноважну кількість;

3) ставку акцизного податку, за якої податкові надходження будуть максимальними;

4) величину максимальних податкових надходжень.

Відкрите завдання

Критик урядових програм висловив думку: єдине, що уряд уміє робити добре, – це створювати дефіцит та надлишки. Поясніть цю думку.

Варіант II

Тести

1. 3а законом пропозиції зростання цін (за інших незмінних умов) супроводжується:

А) зростанням обсягу пропозиції;

Б) зсувом кривої пропозиції праворуч від точки початку координат;

В) зсувом кривої пропозиції до точки початку координат;

Г) зменшенням обсягу пропозиції.

2. Ефект заміщення – це зростання попиту на благо, зумовлене:

А) зміною загального рівня цін на всі товари;

Б) пропозицією нових благ-замінників;

В) зміною смаків споживача;

Г) зміною в реальному доході, зумовленою зниженням цін на блага, що споживаються домогосподарством.

3. Укажіть твердження, яке правильно характеризує благо:

А) попит на благо зростає, якщо його ціна знижується;

Б) попит на благо зменшується, якщо знижується ціна блага-замінника;

В) попит на благо зменшується, якщо доходи домогосподарства зростають;

Г) еластичність за доходом більша від нуля.

4. Ознаки, притаманні товару Гіффена:

А) ефект заміщення більший, ніж ефект доходу;

Б) ефект заміщення менший, ніж ефект доходу;

В) обсяг споживання зростає в разі збільшення доходу;

Г) лінія попиту має від’ємний нахил.

5. Удосконалення технології зміщує лінію:

А) попиту праворуч;

Б) попиту ліворуч;

В) пропозиції праворуч;

Г) пропозиції ліворуч.

6. Підвищення рівноважної ціни товару спричиняється:

А) збільшенням попиту на товар;

Б) збільшенням пропозиції товару,

В) одночасним та однаковим збільшенням попиту і пропозиції;

Г) одночасним та однаковим зменшенням попиту і пропозиції.

7. Запровадження податку на одиницю продукції за кривих попиту і пропозиції, що відповідають закону попиту і пропозиції, означає, що тягар податку несуть:

А) виробники;

Б) споживачі;

В) виробники, споживачі;

Г) держава.

8. Надлишок споживача – це:

А) сума грошей, яку заощаджує споживач;

Б) сума грошей, яку держава відбирає в споживача шляхом оподаткування;

В) кількість товарів, яку споживач неспроможний спожити;

Г) сума грошей, яку споживач виграє завдяки тому, що може придбати товар за ринковою ціною.

9. Якщо крива попиту з від’ємним нахилом і крива пропозиції з додатним нахилом змістяться праворуч:

А) рівноважна ціна підвищиться, обсяг не зміниться;

Б) рівноважний обсяг зменшиться, ціна підвищиться;

В) рівноважний обсяг зросте, ціна знизиться або підвищиться;

Г) рівноважна ціна підвищиться, обсяг також зросте.

10. Надлишок товарів на ринку утворюється внаслідок запровадження урядом:

А) фіксованої ціни, вищої за рівноважну;

Б) максимальної ціни;

В) податків на продаж;

Г) підвищення відсоткової ставки.

11. На зниження рівноважної ціни товару впливає:

А) збільшення попиту на товар;

Б) зменшення попиту на товар;

В) зниження пропозиції товару;

Г) одночасне та однакове зниження попиту і пропозиції.

12. Визначте, що відбуватиметься на ринку певного товару, якщо одночасно зменшиться попит і пропозиція товару:

А) рівноважна кількість зросте;

Б) рівноважна кількість зменшиться;

В) рівноважна кількість не зміниться;

Г) можливі ситуації, наведені у відповідях а) і в).

13. Визначте, яким буде максимальний обсяг попиту на товар (у штуках), якщо функція попиту описується рівнянням Qd = 180 – 2Р:

А) 180 шт.;

Б) 90 шт.;

В) 9 шт.;

Г) 360 шт.;

Д) 178 шт.

14. Визначте функцію ринкового попиту на товар, якщо цей товар купують лише два споживачі, а функції індивідуального попиту кожного з них задані рівняннями: першого – QD = 200 – 20P, другого – QD = 100 – 5P:

А) Qd = 100 – 15Р;

Б) Qd = 300 – 25Р;

В) Qd = 100 – 25Р;

Г) Qd = 200 – 15Р;

Д) Qd = 300 – 15Р.

15. Функції попиту і пропозиції певного товару мають вигляд: Qd =2220-3Р, Qs = ЗР-300. Визначте параметри точки рівноваги:

А) Q = 660, Р = 120;

Б) Q = 420, Р = 9600;

В) Q = 560, Р = 240;

Г) Q = 960, Р = 420;

Д) Q = 420, Р = 660.

Задача

На ринку наявні чотири споживачі певного товару. Функція попиту першого споживача – QD1 = 9 – Р. Обсяг попиту кожного наступного споживача на одиницю менший за обсяг попиту попереднього споживача за кожного рівня цін. Функція пропозиції товару задана рівнянням Qs = -8 + 2P. Розрахуйте:

1) функцію сукупного попиту;

2) рівноважну ціну і рівноважну кількість;

3) ставку акцизного податку, за якої податкові надходження будуть максимальними;

4) величину максимальних податкових надходжень.

Відкрите завдання

Герой роману Д. Дефо Робінзон Крузо після катастрофи забрав із судна всі золоті монети. З’ясуйте, якими є криві попиту і пропозиції та стан рівноваги в цьому випадку, вважаючи ціною монет зусилля, необхідні для їх доставки на суходіл.

III. Підсумок уроку

Оцінювання знань учнів

Критерії оцінювання:

– тестові завдання 1-12 – 1 бал;

– тестові завдання 13-15 – 2 бали;

– задача – 8 балів;

– відкрите завдання – 10 балів.

Загальна кількість балів – 36.

IV. Домашнє завдання

Випереджувальне завдання до теми “Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.