Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування

УРОК 63

Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування

Мета уроку: розкрити сутність податків як найважливішого регулятора соціально-економічних процесів на макроекономічному та мікроекономічному рівнях; з’ясувати головні функції податків та принципи формування податкової системи; навчити аналізувати вплив системи оподаткування на формування фінансової політики держави; розвивати економічне мислення; формувати вміння самостійно набувати, засвоювати й застосовувати економічні знання, спостерігати

та пояснювати сучасні економічні явища.

Основні поняття: плата, відрахування, внески, податки і збори, суб’єкт оподаткування, об’єкт оподаткування, одиниця оподаткування, база оподаткування, податкова ставка, податкові пільги, принципи оподаткування, функції податків.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Які види податків вам знайомі?

2. Які податки сплачуються вашими батьками?

3. Чи можна назвати податки “злом”?

4. Як ви оцінюєте сучасну систему

оподаткування в Україні?

5. Що вам відомо про податковий кодекс України?

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Будь-якій державі для виконання своїх функцій необхідні фінансові ресурси. Головним джерелом таких ресурсів є кошти, які держава збирає з фізичних та юридичних осіб у формі податків.

Податки з’явились у сиву давнину разом із формуванням владних структур. У східних слов’ян першою формою податків були добровільні підношення своїх племен і данина з чужих.

З розвитком держави розвивались і податки, адже вони є платою суспільства за виконання державою її функцій.

Поняття “податок” має не лише економічний, але й філософський зміст. Податок – це елемент суспільного побуту, його важливий атрибут. Тема податків завжди була актуальною і згадується ще у філософських трактатах античних учених. Так, мислитель арабського Сходу Ібн-Хальдун розквіт будь-якого міста загалом пов’язував із рівнем податків: “Найнадійніший спосіб досягнення розквіту суспільного життя – це раціональний розмір податків”. Міністр Франції Кольбер три сторіччя тому зауважив: “…збирання податків подібне до скубання гусака: необхідно отримати максимальну кількість пір’я з мінімальним шипінням”. Суддя Олівер Венделл Холмс сформулював свою думку про податки так: “Податки – це те, чим ми оплачуємо цивілізованість суспільства”. Бенджамін Франклін, один із батьків Декларації незалежності США, висловив таку історичну фразу: “У житті немає нічого більш неминучого, ніж смерть і податки”. Відомий французький учений

Монтеск’є свого часу дав визначення податків як “частини, яку кожен громадянин віддає зі свого майна для того, щоб забезпечити охорону тієї частини, що залишається в нього, та використання її з більшим задоволенням”. Це трактування податків було визнане більшістю дослідників і політичних діячів свого часу. Воно стало відправною точкою для появи багатьох напрямів у теорії податків.

V. Вивчення нового матеріалу

Податки – це обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального й місцевого бюджетів, що здійснюються в порядку і на умовах, визначених законодавчими актами тієї чи іншої країни.

Податкові надходження є базою доходної частини державного бюджету і водночас найбільш важливим регулятором соціально-економічних процесів на макроекономічному та мікроекономічному рівнях. Податки сплачуються періодично, тому формується постійний потік коштів до бюджету. В Україні вони акумулюються на Єдиному казначейському рахунку в Національному банку України і водночас витрачаються відповідно до регламентованих Державним казначейством України дій розпорядників бюджетних коштів. Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій регулювання економічних процесів належить податкам. Головними функціями податків є:

¦ фіскальна, яка полягає в тому, що податки забезпечують фінансування державних витрат;

¦ соціальна, яка полягає в тому, що за її допомогою здійснюється підтримування соціальної рівноваги через зменшення надто великої розбіжності в реальних доходах окремих соціальних груп населення;

¦ регулювальна, яка полягає в тому, що за їх допомогою здійснюється регулювання економічної кон’юнктури, секторної, галузевої та регіональної структур економіки, інвестиційної активності, зовнішньоекономічних зв’язків, науково-дослідних робіт, охорони навколишнього природного середовища та інших об’єктів.

Сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів, а також сукупність державних податкових органів та їх компетенція становлять податкову систему. Податкова система складається із системи оподаткування та системи податкових органів.

>> Податкова система має грунтуватись на засадних принципах.

1. Принцип обов’язковості сплати податків передбачає встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства.

2. Принцип рівності суб’єктів оподаткування та недопущення будь-яких виявів податкової дискримінації забезпечується однаковим підходом до суб’єктів господарювання щодо визначення зобов’язань зі сплати податків.

3. Принцип соціальної справедливості означає організацію соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обгрунтованого оподаткування, тобто встановлення неоподатковуваного мінімуму та диференційованого і прогресивного оподаткування доходів громадян.

4. Принцип стабільності означає незмінність податків та їхніх ставок, а також податкових пільг упродовж бюджетного року.

5. Принцип наукової обгрунтованості передбачає встановлення податків на підставі реальних показників стану та фінансових можливостей національної економіки. При цьому враховується необхідність досягнення збалансованості між видатками бюджету та його доходами.

6. Принцип рівномірності сплати податків забезпечується встановленням термінів сплати, з огляду на необхідність забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування видатків.

7. Принцип компетенції означає встановлення і скасування загальнодержавних податків, а також пільг щодо оподаткування лише Верховною Радою України.

8. Принцип єдиного підходу передбачає забезпечення однакового підходу до розробки законів про оподаткування з обов’язковим визначенням платника податку, об’єкта оподаткування, податкової бази, термінів і порядку сплати податку та підстав для надання податкових пільг.

9. Принцип доступності забезпечує відкритість норм податкового законодавства для платників податків.

Водночас податкова система України характеризується особливостями, що відрізняють її від податкових систем розвинених країн. До таких належать:

¦ існування двох підсистем оподатковування – стандартної та спрощеної, що порушує цілісність податкової системи;

¦ значна нерівномірність розподілу податкового тягаря внаслідок масштабного ухиляння від сплати податків і наявності податкових пільг;

¦ високий рівень податкової заборгованості;

¦ неповна відповідність податкової системи України головним принципам оподатковування – справедливості, ефективності, стабільності, адміністративної простоти й економічності.

Система оподаткування – це нормативно визначені органами законодавчої влади платники податків, їхні права та обов’язки, об’єкти оподаткування, види податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, а також порядок стягнення встановлених податкових платежів, зборів і внесків. Роль системи оподаткування розглянемо на схемі 1.

Податкові платежі здійснюються лише на підставі податкового закону: мають бути законодавчо визначені платник податку, об’єкт оподаткування, податкова база, розмір ставки, податковий період і строк сплати податку.

Платник податку – це юридична або фізична особа, на яку, згідно з чинним законодавством, покладається зобов’язання сплачувати податки.

Об’єкт оподаткування – це кількісно виміряний економічний феномен, що підлягає оподаткуванню (прибуток, додана вартість, майно, дохід тощо).

Податкова база – це частка об’єкта оподаткування, на яку нараховується податок (податкова база зазвичай менша за об’єкт оподаткування, оскільки законодавством може бути встановлений розмір неоподатковуваного доходу, надані різні пільги тощо).

Ставка податку (норма оподаткування) – це частка податкової бази, що вилучається у формі податків і вимірюється у відсотках.

Система податкових органів складається із законодавчо визначених органів Державної податкової служби, до якої входять Головна державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, у містах (крім Києва та Севастополя), у районах у містах, міжрайонні державні податкові інспекції, а також податкова міліція України.

Податкова система. Види податків, субєкти, обєкти та принципи оподаткування

Схема 1. Роль системи оподаткування

Податкова система. Види податків, субєкти, обєкти та принципи оподаткування

Схема 2. Класифікація податків

Класифікація податків надає кожному податку відповідне місце в податковій системі, завдяки чому вона виконує певні прогностичні функції (обгрунтовується необхідність уведення кожного нового виду податку). Класифікація податків здійснюється за кількома ознаками:

¦ за рівнем бюджетної системи (загальнодержавні та місцеві);

¦ за суб’єктом оподаткування (юридичні та фізичні особи);

¦ за формою оподаткування;

¦ за способом стягнення (прямі та непрямі);

¦ за економічним змістом об’єкта оподаткування (на доходи, на споживання, на майно);

¦ за системою ціноутворення (податки, що зараховують на собівартість, та податки, які сплачують із прибутку) тощо.

В умовах ринкової економіки фінансова політика держави базується на системі фінансових регуляторів. Такими фінансовими регуляторами є насамперед податки, що забезпечують вилучення і перерозподіл створеного валового внутрішнього продукту і формування централізованих фондів грошових ресурсів держави.

VI. Закріплення нових знань і вмінь учнів

1). Як ви оцінюєте сучасну систему оподаткування в Україні?

2 ). Що вам відомо про податковий кодекс України?

3 ). Розв’яжіть тестові завдання

1. Якщо податки на підприємництво зростають, то:

А) сукупний попит скорочується, а обсяг сукупної пропозиції не змінюється;

Б) сукупна пропозиція скорочується, а обсяг сукупного попиту не змінюється;

В) скорочуються сукупна пропозиція і сукупний попит;

Г) зростають сукупна пропозиція і сукупний попит;

2. Укажіть податок, що безпосередньо впливає на перерозподіл доходів:

А) податок на додану вартість;

Б) податок на прибуток;

В) прибутковий податок;

Г) акциз.

3. Збільшення ставки податку на прибуток:

А) зменшує сукупний інвестиційний попит;

Б) зменшує урядові закупівлі;

В) зменшує безробіття;

Г) зменшує видатки споживача.

4. Назвіть елементи оподаткування, що відіграють найбільшу роль у реалізації регулювальної функції податків:

А) ставки податків;

Б) суб’єкт оподаткування;

В) одиниця оподаткування;

Г) податкова квота.

5. Державна політика, спрямована на макроекономічну стабілізацію у фазі спаду, – це:

А) зниження податкових ставок;

Б) стримування додаткового кредитування;

В) збільшення державних витрат на зниження безробіття;

Г) зростання відсоткових ставок за позиками банків.

6. Державна політика збільшення пропозиції досягається шляхом:

А) скорочення споживчого імпорту;

Б) звуження ринку товарів і послуг.

В) підвищення товарності народного господарства;

Г) націоналізації приватних підприємців.

7. Збиткові підприємства не сплачують:

А) жодних податків;

Б) лише податок на прибуток;

В) лише податок на додану вартість;

Г) податок на прибуток і податок на додану вартість.

8. Податкові пільги – це:

А) зменшення розміру податкової ставки;

Б) повне або часткове звільнення платника податку від оподаткування;

В) частка, яка зменшує базову ставку;

Г) відстрочка сплати податку.

9. Функція податків, за якої вони сприяють захисту навколишнього середовища від забруднення:

А) розподільча;

Б) фіскальна;

В) накопичувальна;

Г) регулювальна.

10. Ставка податку на прибуток підприємств в Україні є:

А) фіксованою;

Б) відносною;

В) пропорційною;

Г) прогресивною.

Відповіді: 1 – в; 2 – в; 3 – а; 4 – а; 5 – а; 6 – в; 7 – в; 8 – б; 9 – г; 10 – в.

4 ). Установіть відповідність між поняттями та визначеннями.

Термін

Визначення

Фіскальна політика

1. Податки, що встановлюються на товари й послуги та входять до їхньої ціни

Об’єкти оподаткування

2. Величина податку на одиницю оподаткування

Суб’єкти оподаткування

3. Цілеспрямоване регулювання податків і державних видатків для досягнення певних макроекономічних цілей

Податкова ставка

4. Усе те, з чого стягується податок (заробітна плата, прибуток підприємства, кількість землі тощо)

Пропорційна ставка

5. Фізичні та юридичні особи, що сплачують податки

Прямі податки

6. Одиниця вимірювання об’єкта оподаткування

Непрямі податки

7. Ставка оподаткування, яка зростає зі збільшенням доходу

Мито

8. Податки, що стягуються безпосередньо з індивідів та фірм

Прогресивна ставка

9. Ставка оподаткування, яка є однаковою і не залежить від розмірів доходу

Одиниця оподаткування

10. Податок на імпортні товари

Відповіді: 3, 4, 5, 2, 9, 8, 1, 10, 7, 6.

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Пригадати назви літературних творів, присвячені проблемам оподаткування. Назвати прізвища видатних фінансистів, які опікувалися проблемами оподаткування.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Я використовую такі слова ввічливості.
Ви зараз читаєте: Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування