ПОНЯТТЯ ПРО МАШИНИ ТА ІХ ПРИЗНАЧЕННЯ


РОЗДІЛ 3 ОСНОВИ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОЕКТУВАННЯ

Ти дізнаєшся про:

– види машин і механізмів;

– принцип дії швейної машини;

– механізми для передачі обертального руху;

– види з’єднань;

– метод комбінування;

– інформаційні джерела

Ти вмітимеш:

– розрізняти машини залежно від виконуваної роботи;

– розрізняти види механічних передач;

– використовувати метод проектування для створення нових виробів;

– здійснювати пошук інформації

ПОНЯТТЯ ПРО МАШИНИ ТА ІХ ПРИЗНАЧЕННЯ

ПОНЯТТЯ ПРО МАШИНИ ТА ІХ ПРИЗНАЧЕННЯ

class=""/>

§22 . ПОНЯТТЯ ПРО МАШИНИ ТА ІХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Опорні поняття: машини енергетичні, робочі, обчис­лювальні; робочий орган, передавальний механізм; з’єднання рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні.

Щодня ви зустрічаєтеся зі складними технічними пристроями, які називають машинами. Без машин не можна уявити сучасного життя. Існують машини, які перевозять людей та вантажі, працюють на виробництві, у сільському господарстві, виконують домашню роботу. Але мало хто замислюється над тим, що ж таке машина. Історично машиною називають пристрій, що містить рухомі частини і служить для перетворення

енергії та виконання певної роботи. Прикладом може бути швей­на машина з електричним приводом, під час роботи якої електрична енергія перетворюється на механічну. Ме­ханічна енергія використовується для обробки деталей швейних виробів.

Чи знаєш ти

ПОНЯТТЯ ПРО МАШИНИ ТА ІХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Першим відомим прообразом машини як пристрою для перетворення енергії з одного виду на інший було наливне водяне колесо. Воно слугувало для перетворення енергії па­даючої води (гідроенергії) на енергію оберто­вого руху.

Однак з появою і розвитком технологій з’явилися ма­шини без рухомих частин. їх ще називають апаратами або приладами. Прикладом таких пристроїв в електронно-очислювальні машини (комп’ютери), електричний транс­форматор тощо.

Основне призначення машин – повна або часткова за­міна ручної праці з метою підвищення її продуктивності.

Машини поділяють за багатьма ознаками. Напри­клад, за ступенем автоматизації машини бувають з руч­ним керуванням, автомати й напівавтомати. У машинах з ручним керуванням людина здійснює пуск машини, керування роботою всіх механізмів машини і її зупинку. Автомат – машина, яка виконує роботу без безпосеред­ньої участі людини.

Залежно від виконуваної роботи машини поділяють на енергетичні, робочі та інформаційні.

ПОНЯТТЯ ПРО МАШИНИ ТА ІХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Енергетичні машини призначені для перетворення одного виду енергії на інший. Це електродвигуни, турбі­ни, електрогенератори тощо.

Робочі машини змінюють форму, властивості й поло­ження предметів. Наприклад, транспортуючі машини (конвеєри, ескалатори, ліфти), залишаючись нерухоми­ми, служать для переміщення вантажів, а транспортні (автомобілі, трактори, літаки, катери тощо) перевозять вантаж і при цьому переміщуються. Технологічні ж ма­шини (швейні машини, верстати, преси) призначені для змінювання розмірів, форми або властивостей предмета.

Інформаційні машини – це машини, що призначені для перетворення, обробки, передачі та зберігання ін­формації. До них належать комп’ютери, музичні цен­три, апарати зв’язку та інші пристрої передачі, обробки інформації.

Кожна машина – це складний пристрій, який скла­дається з деталей і механізмів. Деталі, залежно від кон­струкції машини, з’єднуються між собою різними спо­собами.

З’єднання деталей можуть бути рухомими й нерухо­мими, рознімними й нерознімними.

Рознімними називаються з’єднання, які дають мож­ливість розбирати вузли без пошкодження деталей. До них належать різьбові (зокрема болтові, гвинтові), кли­нові, шпонкові шліцьові з’єднання тощо (мал. 120),

ПОНЯТТЯ ПРО МАШИНИ ТА ІХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Мал. 120. Види рознімних з’єднань: а – болтове; б – гвинтове; в – штифтове; г – шпонкове

З’єднання, у якому не можна розібрати вузол без пошкодження деталей, називається нерознімним (мал. 121). Щоб мати нерознімні з’єднання, застосову­ють паяння, запресовування, газове або електричне зва­рювання, склеювання.

ПОНЯТТЯ ПРО МАШИНИ ТА ІХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Мал. 121. Види нерознімних з’єднань: а – клепанням;

Б – паянням; в – зварюванням

Чи знаєш ти

У швейній промисловості для виготовлення виробів із тек­стильних матеріалів використовують ниткові, клейові та зва­рювальні з’єднання деталей. При виконанні цих з’єднань за­стосовують швейні машини, зварювальні машини, преси, праски тощо. Як з’єднувальний матеріал використовують різні нитки та клейові тканини.

Окремі готові деталі з’єднують у виріб за допомогою гудзиків, заклепок, гачків, кнопок, “блискавок”, використовуючи при цьому ручні й машинні голки, ножиці, наперстки, пристрої для кріплення заклепок.

ПОНЯТТЯ ПРО МАШИНИ ТА ІХ ПРИЗНАЧЕННЯ

1. Яке основне призначення машин?

2. Як поділяють машини за ступенем автоматизації?

3. Як поділяють машини залежно від виконуваної роботи?

4. Які ти знаєш з’єднання деталей?

5. Назви рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні з’єднання дета­лей у шкільній майстерні.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Ознайомлення з видами (типами) машин

Інструменти та матеріали: машини майстерні, ілюстрації, таблиці, картки-завдання із зображенням різних машин.

Послідовність виконання роботи:

1. Ознайомся з машинами, які є в шкільних майстернях, вивчи їх назви та призначення.

2. Вияви відмінності між ними.

3. Розглянь картки-завдання із зображенням різних машин та розсортуй їх залежно від виконуваної роботи.

4. У робочому зошиті дай відповіді на запитання:

А) Якими машинами ти користуєшся в повсякденному житті?

Б) До яких типів машин (технологічних, транспортних чи транспортуючих) вони належать?

Скарбничка мудрості

“Багато чого не зробиш, поки не вивчишся. Але багато треба зробити, щоб вивчитись”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Різноманіття нуклеїнових кислот у прокаріотів.
Ви зараз читаєте: ПОНЯТТЯ ПРО МАШИНИ ТА ІХ ПРИЗНАЧЕННЯ