Правоохоронні органи України

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 16. Органи виконавчої та судової влади в Україні. Місцеве самоврядування

4. Правоохоронні органи України

Як і в будь-якому суспільстві, в Україні є, на жаль, люди, які порушують законодавство нашої держави. Для того щоб протистояти правопорушникам, у дер­жаві створено спеціальні правоохоронні органи.

З курсу правознавства 9 класу пригадайте, які правоохоронні органи існують в нашій державі та які функції покладено на кожен із них.

Усі правоохоронні органи у своїй діяльності ке­руються

Конституцією України іі законами України, зобов’язані поважати права громадян. Під час вико­нання своїх завдань вони взаємодіють між собою, а також із громадянами, їхніми об’єднаннями, трудо­вими колективами. Водночас співробітники право­охоронних органів незалежні від політичного впливу, не можуть бути членами партій та політичних рухів.

Кожен із правоохоронних органів має певні чітко визначені законом функції та завдання. Розглянемо завдання основних з них – міліції. Служби безпеки України та Прокуратури України.

Правоохоронні органи України

Емблема Прокуратури України

Правоохоронні органи України

class=""/>

Емблема Міністерства внутрішніх справ України

Назва органу

Основні функції та завдання

Міліція

Профілактика і припинення злочинів та інших правопорушень, розслідування злочинів, розшук осіб, які їх скоїли, та осіб, які пропали безвісти, організація дорожнього руху, контроль за дотриманням Правил дорожнього руху

Служба

Безпеки

України

Захист державного суверенітету, конституційного ладу, тери­торіальної цілісності України, у тому числі від посягань інозем­них спецслужб, попередження, припинення й розкриття злочи­нів проти миру й безпеки людства, тероризму, корупції

Проку­ратура

України

Підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в сулі у випадках, визначе­них законом; нагляд за дотриманням законів органами, які про­водять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням осо­бистої свободи громадян; нагляд за дотриманням прав і свобод людини й громадянина, дотриманням законів із цих питань орга­нами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами; нагляд за дотриманням і застосуванням законів; проведення попереднього слідства

Із Конституції України

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Прези­дентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України. (…)

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністра­ції. (…)

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом Украї­ни і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. (…)

Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради під­приємства. що має на меті одержання прибутку… (…)

Стаття 126. Незалежність і недоторканність судді в гаран­туються Конституцією і законами України.

Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.

Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.

Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Консти­туційного Суду України та суддів, які призначаються на по­саду судді вперше. (…)

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. (…)

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого само­врядування управляють майном, що є в комунальній влас­ності: затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання: затвер­джують бюджети відповідних адміністративно-територіальних

Одиниць і контролюють їх виконання: встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону, убезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції (…).

Головне завдання виконавчої влади – організація державного управ­ління, виконання законів, забезпечення соціально-економічного життя держави. Вищим органом у системі органів виконавчої влади нашої дер­жави є Кабінет Міністрів України, який очолює Прем’єр-міністр України. Місцевими органами державної виконавчої влади є районні, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Судова система України забезпечує захист прав людини й громадянина, розв’язання суперечок і конфліктів, які виникають у суспільстві. До судової системи держави входять Конституційний Суд України й суди загальної юрисдикції – загальні та спеціалізовані (адміністративні та господарські).

Кожна спільнота жителів населеного пункту – села, селища, міста – має право на місцеве самоврядування. Органами місцевого самовряду­вання є сільські, селищні, міські, районні й обласні ради. Органи місцевого самоврядування затверджують місцеві бюджети, контролюють їх виконання.

Для виконання однієї з функцій держави – забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян – створено правоохоронні органи, основ­ними з яких є міліція, Служба безпеки України, прокуратура.

Кабінет Міністрів України, місцеві державні адмі­ністрації, Прем’єр-міністр України, територіальна громада, органи місцевого самоврядування; міський, сільський, селищний голова, судо­ва система, Конституційний Суд України, Верховний суд України, суди загальної юрисдикції, загальні суди, спеціалізовані суди (господарські та адміністративні), міліція, Служба безпеки України, прокуратура.

Правоохоронні органи України


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Найбільші держави європи.
Ви зараз читаєте: Правоохоронні органи України