Правопис часток. Написання часток

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ЧАСТКА

& 40 Правопис часток. Написання часток – бо, – но, – то, – от, – таки

Частки з різними частинами мови можуть писатися разом, окремо і через дефіс.

Разом

Окремо

1. Словотворчі частки аби-, де-, – сь, що-,

Чи-(чим-): абищо, абияк, дехто, якось, хтось, щодня, щомиті, чимало, чимдуж, але дарма що, поки що, хіба що, тільки що.

2. Словотворчі частки – би(-б), – же(-ж), – то, що входять до складу сполучників,

А також деяких часток: щоб, якби, ніби,

атож, авжеж, нібито, немовбито.

3. Формотворча частка – ся (-сь) у дієсловах: змагатися і змагатись, виправлятися і виправлятись.

4. Формотворчі частки що-, як-, най – у складі прикметників і прислівників найвищого ступеня порівняння: щонайбільше, якнайкраще, найсильніший.

Через дефіс пишуться:

1. Словотворчі частки будь-, – будь, – небудь, казна-, хтозна – у складі займенників і прислівників: будь-де, будь-що-будь, хто-небудь, казна-як, хтозна-який.

2. Підсилювальні частки – бо, – но, – то, – от, – таки, якщо вони надають окремому слову розмовного забарвлення: сядь-бо, іди-но, стільки-то,

як-от, зрозумів-таки.

1. Частки, що надають реченню різних змістових, модальних та емоційно-експресивних відтінків: ось, це, саме, лиш, хоч, невже, тільки, що за, ще, же, якраз.

2. Частки – бо, – но, – то, – от, – таки, якщо вони не стоять безпосередньо після слова, якого стосуються: таки вимкнули, зупиніться ж бо, гляди ж бо, впізнала ж таки.

3. Частки аби-, де-, будь-, – небудь, казна-, хтозна – із займенниками, якщо між частками

І займенниками вживається прийменник: аби в кого, де з ким, будь від кого, казна про що, хтозна до чого.

329

1. Спишіть текст, вибираючи з дужок потрібну букву.

Під стріхами деяких хат дбайливі господині ро(з, с)вішали золотаві качани кукурудзи, жовті (г, г)воздики і кетя(г, х)и ч(е, и)рвоної калини. (З, С)далеку, коли глян(е, и)ш, стоїть собі така хата, як молода в осі(н, нн)ім вінку. Сто(ї, і)ть і жде весі(л, лл)я. Може, і (з, с)правді завітають-таки до такої старости. Адже осінь то найкраща пора свата(н, нн)я. Щон(е, и)ділі прокочуються ж бо по с(е, и)лу весільною перезвою дру(ж, ш)ки і бояри, гудуть бубни, лунає в(е, и)сільна музика (За І. Цюпою).

2. Поясніть правопис виділених часток.

330

Запишіть слова, зашифровані в схемі. Поясніть правопис часток, що входять до складу утворених слів.

Правопис часток. Написання часток

331

Випишіть з орфографічного словника десять слів, до складу яких входять частки. Поясніть правопис.

332

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Підкресліть у кожному рядку “зайве” слово. Поясніть свій вибір.

1. Аби (як), який (сь), наче(б) (то), що (небудь).

2. Саме (це), (тільки) що, що (за), розібрав (таки).

3. (Казна) який, (хтозна) до (кого), (скільки) ж (то), (таки) впізнав.

333

Спишіть речення, знявши риски і вставляючи, де потрібно, замість крапок літери.

1. Мені все/таки здаєт..ся, що набагато цін..ішим є наше пр..ватне спілкуван..я (Б. Матіяш). 2. “А так! – Провадила далі горда красуня. – Будьте ви всі за свідків, як/що коваль Вакула пр..несе ті самі ч..ревики, які носить цариця, то от вам моє слово, що вийду зараз/таки за нього заміж” (М. Гоголь). 3. П..реклад творів – це насолода, один із най/важливіших засобів ро..витку мови, він..багачує мовні р..сурси (Т. Прохасько). 4. Гості не/могли подужати і десятої частини пропонованого їм м..ню, але ш..рокий ассортимент страв був/таки справою пр..стижу, то/ж зменшувати їх кількість бабця з мамою не/зб..ралися (Н. Сняданко). 5. Тільки/но вибухає Арсен своє “кахи!”, так по/перед нього або сон..ий за..ць підскочить і др..мене геть, або вепр злякан..о хрокне й затріщить сухим хмизом, тікаюч.. (Г. Тютюнник).

334

Складіть і запишіть міні-твір (п’ять-сім речень) на тему “Нам треба берегти наш дім – Землю”, використавши подані сполуки слів і словоформи.

Найпрекрасніша планета, земляни зрозуміли-таки, будь-які заходи, спробуйте ж бо змінити ситуацію, чималі зусилля, починати щонайшвидше, хай цвіте.

Мудре слово

Вітчизна – ось і альфа, і омега! (Д. Павличко).

А пісня – це душа. З усіх потреб потреба (І. Драч).

335

Прочитайте вислови, подані в лівій і правій колонках. Доберіть два власні приклади омонімів з частками. Складіть і запишіть з ними речення, зазначаючи, до якої частини мови вони належать.

Порівняйте

Було чимало (частка) охочих.

Чи (сполучник) мало, чи (сполучник) багато – невідомо.

Аби (частка) щось говорити.

Аби (сполучник) знав – не погодився б.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм.
Ви зараз читаєте: Правопис часток. Написання часток