Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів


МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

СПОЛУЧНИК

& 38 Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів

303

Розгадайте ребуси й головоломку-ребус (числа в ній означають порядковий номер букви в алфавіті). Запишіть розгадки. Які службові частини мови є в записаних висловлюваннях?

Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів

Разом

Окремо

– складні сполучники: адже, аніж, отже, отож, також, втім, зате, проте, причім, причому, начеб, мовби, немовби, немовбито,

начебто, тобто, себто, щоб, якби, якщо, абощо, тощо

– складені сполучники: дарма що, для того щоб, замість того щоб, з тим щоб, з того часу як, незважаючи на те що, тимчасом як, у міру того як, через те що, тому що;

– сполучники, що мають при собі частки б, би, ж, же: коли б, або ж, усе ж, хоч би, а як же

Примітка. Сполучники з підсилювальними частками – бо, – но, – то пишуться через дефіс: отож-бо, тільки-но, тим-то, тому-то, якби – то, отож-то.

304

1. Спишіть речення. Поясніть правопис виділених сполучників.

1. Мар’яна хотіла начебто сказати щось ущипливе, та, видно, стрималася (І. Сенченко).

2. В одчинені вікна заглянув великий, мовбито діжа, місяць (Л. Письменна). 3. Вночі навкруг червоно, немов від далеких пожеж (І. Цюпа). 4. Якби не було мрії, праця втратила б свою привабливість (В. Сухомлинський). 5. У лісах усе: і клімат країни, і багатство землі, і врожай хлібів, і здоров’я людини, а отже, і радість життя. 6. Тепленька мряка пронизувала повітря, проте обриси гір не розмивала, а пом’якшувала і згладжувала (Б. Комар).

2. Поясніть уживання розділових знаків у п’ятому реченні.

! Треба розрізняти складні сполучники зате, проте, щоб, якби, якщо, притому, причому (які пишуться разом) і однозвучні слова (займенники з прийменниками й частками, прислівники з частками), що пишуться окремо: за те, про те, що б, як би, як що, при тому, при чому.

Наприклад. Кожен із нас докладає багато зусиль, щоб (сполучник) досягнути своєї мети. – Що б (займенник із часткою) нас не зупиняло, ми прагнемо досягти своєї мети.

Щоб відрізнити сполучник від однозвучних слів, треба замінити його синонімічним сполучником: Він писав грамотно, проте (але) повільно.

305

1. Прочитайте речення. Випишіть складні сполучники.

1. Хоч йому тяжко було покидати Марічку, а проте сонце і та шумлива зелена воля, що підпирала верхами небо, вливала в нього бадьорість (М. Коцюбинський). 2. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко). 3. Футболісти не виграли матч, зате вразили високим рівнем гри. 4. Андрій захоплюється сучасними польськими авторами, причому читає їхні твори в оригіналі. 5. Письменник зустрічається з учнями в школах і бібліотеках, притому не лише в Києві.

2. Складіть, де можливо, речення, у яких є однозвучні з виписаними сполучниками слова. Поясніть правопис сполучників та однозвучних із ними слів.

Учитель розповідає учням про римлянина, який щоранку тричі перепливав Тибр.

– Чому тобі смішно? – запитав він, коли помітив, що один з учнів посміхається.

– Мені здається, що він мав би перепливати річку і вчетверте, щоб опинитися на тому березі, де залишив одяг.

306

Спишіть прислів’я та приказки, замінивши сполучники синонімами.

1. Якби на кропиву не мороз, вона б усіх людей пожалила. 2. Хоч мороз і припікає, зате комарів немає. 3. Чим би дитина не бавилась, аби не плакала! 4. Бігає, мов перелякана миша. 5. Якщо в серці є прагнення, то й камінь можна просвердлити. 6. Треба нахилиться, щоб з криниці води напиться.

307

1. Прочитайте текст. Складіть і запишіть переказ тексту, використавши складені сполучники: тому що, після того як, у міру того як, через те що.

Людина багато в чому схожа на пташку: у ранній молодості нестримно тягне її з дому, вона ладна забути все, з усім розпрощатися, щоб знайти для себе інше, нове життя. А під старість, коли стільки побачено й пізнано, незбагненна сила тягне людину повернутися назад, до рідного гнізда, туди, де народився і звідки повіявся у світи, туди, де земля тобі здається простою, зрозумілою й такою ж рідною, як і всі ті, хто вцілів з твого роду (За Є. Гуцалом).

2. Чи змінили використані сполучники стиль тексту? Як саме?

308

Спишіть речення, розкривши дужки.

1. У кого що болить, той (про)те й гомонить (Народна творчість).

2. Ну що(б), здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого. А серце б’ється – ожива, як їх почує!.. (Т. Шевченко). 3. Іноді з’їси і не доволі, (за)те живеш на волі (Л. Глібов). 4. Як(би) мені за кожною бідою моєю плакати, досі б і очі я виплакала (Марко Вовчок). 5. Є чутка – Вишневецький наступа. Грабує край, лишає пустовщину. Яка його неправедна тропа – що(б) наступать на власну батьківщину! (Л. Костенко). 6. Як(що), забувши біль, поразку, втому, свій шанс єдиний зможеш віднайти, – твій, сину, світ, і все, що є у ньому, та більш того – тоді Людина ти! (Р. Кіплінг, “Якщо…”; переклад М. Стріхи). 7. Що(б) не робив, роби тільки якнайкраще (І. Кульська).

309

Прочитайте текст. Випишіть сполучники, підкресліть складні та складені. Поясніть правопис виділених слів.

Ім’я Антуана де Сент-Екзюпері – авіатора, письменника й філософа – відоме кожному учневі. Утім, у шкільні роки нічого не провіщало Антуанові майбутньої слави. Що й казати: він не міг похвалитися гарними оцінками, іноді бував неуважним і майже завжди непосидючим. А втім мав відмінні успіхи в математиці, латинській і французькій мовах, – зате більш ніж скромні в історії, географії та зоології. Щоправда, Антуан писав вірші, але вірші писали й інші діти. Поетичного таланту хлопчика не оцінив ніхто, і це дуже засмучувало його… Проте, що б не казали, нічого у світі не минає даремно: адже згодом поетичний ритм і поетична образність немовби перелились у прозу Антуана де Сент-Екзюпері (За Л. Гамбургом).

310

1. Розшифруйте й запишіть правило, використавши підказку.

Підказка. Пригадайте послідовність кольорів веселки. Вставте сполучник якщо після червоного прямокутника, а сполучник або – після блакитного.

Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів

2. Складіть і запишіть три речення, що ілюструють це правило.

Мудрe слово

Ми хочем миру і спокою, для себе хочем і для всіх! (В. Сосюра).

В моїй душі безсмертний дух народів,

В моїй душі енергія століть…

Почнись, епохо чистих небозводів,

Епохо згоди, хліба і суцвіть! (М. Вінграновський).

При використанні складених сполучників тому що, через те що, для того щоб, незважаючи на те що, після того як, унаслідок того що, замість того щоб кома ставиться один раз: або перед усім складеним сполучником, або перед що, щоб, як – залежно від змісту й інтонації.

311

Прочитайте текст. Складіть і запишіть сім речень із різними складеними сполучниками за зразком, ураховуючи інформацію з тексту щодо використання коми.

Зразок

Сучасність потребує знавців комп’ютерних технологій, тому що живемо в добу інформації. – Сучасність потребує знавців комп’ютерних технологій тому, що живемо в добу інформації.

Для того щоб урятувати людську цивілізацію, потрібно дбати про духовність. – Для того, щоб урятувати людську цивілізацію, потрібно дбати про духовність.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

312

Виберіть правильну відповідь.

1. Усі слова – сполучники в рядку

А але, або, як би

Б проте, за те, якби

В дарма що, бо, щоб

2. За будовою сполучники поділяються на

А односкладні, двоскладні, багатоскладні

Б прості, складні, складені

В прості, складні, ускладнені

3. Синонімами до сполучника аби є

А щоб, але, та, і

Б для того щоб, щоб, й

В тільки б, коли б, щоб

4. Підрядний часовий сполучник у рядку

А дарма що

Б як

В хоч

5. Тільки сполучники сурядності в рядку

А але, хоч, бо

Б однак, проте, або

В щоб, як, та

6. Проте є сполучником і пишеться разом у реченні, яке записане в рядку

А Варто пам’ятати про(те), яких батьків ми діти.

Б Ми – різні, про(те) нас об’єднує бажання порозумітися.

В Я мрію про(те), щоб найбільшою цінністю стало людське життя.

313

Спишіть речення, вибравши з дужок потрібний сполучник.

1. Мабуть, ми їхали знов без дороги, (бо, і, та) мене хитало, як в колисці. 2. Конячина насторожено прищулила вуха, прибавила ходу, (або, але, якби) зараз же заспокоїлась і знов затупала байдуже й неуважно. 3. Молодість не знає ощадності, (тому що, коли, зате) вона багата, як багатій, якому нема куди дівати свого багатства (3 творів В. Винниченка).

314

Спишіть, доповнивши, вислів. Розберіть використані в ньому сполучники як частину мови.

Якщо хочеш, щоб тебе не ображали….

315

Доповніть текст міркуваннями щодо вміння порозумітися з різними людьми. Запишіть закінчення тексту, використовуючи сполучники різних розрядів.

Усі люди різняться між собою. Одні мають білий колір шкіри, інші – чорний або жовтий. Одні мають темні очі, інші – світлі. Одні – стрункі, інші – повні.

Люди звертають увагу на ці відмінності, але це не означає, що хтось кращий за інших. Хоча в історії людства були випадки, коли лише через колір шкіри чи національну належність виникало упереджене ставлення одних до інших…

316

Складіть і запишіть міні-твір – фантазію на тему “Якби я був президентом Землі (Сонячної системи, Галактики)”, використавши сполучники різних розрядів.

Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Як знайти число за його відсотком.
Ви зараз читаєте: Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів