Правова норма

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

§ 6. Поняття і структура системи права

2. Правова норма.

Правові норми поділяють за спрямованістю на норми-заборони (вони встановлюють заборону на певні дії, наприклад забороняється перевезення літаками вибухових речовин); норми-приписи (установлюють обов’язки – громадянин зобов’язаний дотримуватися законів). Бувають матеріальні норми (установлюють заборони, обов’язки, права – громадянин має право здобути освіту екстерном, підготувавшись самостійно та склавши відповідні

іспити) і процесуальні (визначають порядок використання цих прав та обов’язків – для складання екзаменів екстерном громадянин подає заяву до районного відділу освіти).

Норма права має свою структуру.

Правова норма

У нормі права можна визначити три основні складові – гіпотезу, диспозицію та санкцію. Гіпотеза вказує на обставини, за яких діятиме норма. Диспозиція визначає правило, яке діятиме в цих обставинах. І нарешті, санкція визначає наслідки, які настануть у разі недотри­мання встановленої норми, її порушенні. Ці три елементи норми права можна позначити словами “якщо

– тоді – інакше”, де кожному елементу правової норми відповідає певне слово.

Визначте вказані елементи в наведених правових нормах.

Із Конституції України

Стаття 57. …Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права й обов’язки громадян, мають бути дове­дені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права й обов’язки громадян, не доведені до відома населення у по­рядку, встановленому законом, є не чинними.

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України присягу. Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.

Важливо зазначити, що не завжди правова норма має повну структуру. Чимало норм містить лише два елементи: гіпотезу-диспозицію або ж диспозицію-санкцію. Це зумовлено побудовою право­вих норм, особливостями певного нормативного акта, у якому міс­титься ця правова норма.

Правова норма є складовою нормативно-правового акта, який має також певну структуру.

Правова норма

Правова норма іноді збігається зі статтею нормативного акта, в інших випадках вона розпорошена по кількох статтях. Коли необхідно по­слатися на правову норму, обов’язково потрібно зазначити назву нор­мативного акта й номер статті (статей), у яких вона міститься.

Залежно від повноти викладу правової норми в статті правового акта розрізняють повний, відсилочний та бланкетний способи викла­ду правової норми. При повному викладі в статті акта формулюють певні правові норми, наприклад “Прийом у школу здійснюють, як правило, з 6 років” (Закон України “Про загальну середню освіту”). При відсилочному способі викладу вказуються інші статті цього акта, які мають використовуватися для регулювання певних суспільних відносин. Так, ст. 33 Цивільного кодексу України зазначає, що “неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, завдану нею іншій особі, відповідно до ст. 1179 Цивільного кодексу України”. Бланкетний спосіб викладу норми передбачає посилання не на інші статті того самого акта, а на інші правові акти. Наприклад, ст. 276 Кримі­нального кодексу України передбачає відповідальність за порушення правил безпеки руху – тобто для притягнення до відповідальності за цією статтею має бути доведено, що, залежно від виду транспорту, було допущено порушення конкретної норми Правил дорожнього руху, Правил руху внутрішніми водними шляхами або Правил екс­плуатації залізниці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.