Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху

КІНЕМАТИКА

Урок № 3

Тема. Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху

Мета: удосконалити знання учнів про рівномірний прямолінійний рух; сформувати знання про швидкість як векторну фізичну величину, що характеризує темп зміни переміщення; виробляти вміння знаходити проекцію швидкості та розв’язувати основну задачу механіки для такого руху.

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

Унаочнення: демонстрування рівномірного прямолінійного руху, ППЗ “Фізика-9” від “Квазар-Мікро”.

Очікувані

результати. Після уроку учні:

– знатимуть вид механічного руху за його рівнянням швидкості;

– вмітимуть знаходити проекцію швидкості, розв’язувати основну задачу механіки для прямолінійного рівномірного руху, будувати графіки рівномірного руху.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

– Огляд зошитів з метою з’ясування наявності розв’язання учнями задач, які було задано додому.

– Фізичний диктант із взаємоперевіркою.

II. Актуалізація опорних знань

Дослід. Демонстрація рівномірного прямолінійного руху будь-якого тіла із записуючим

пристроєм.

Учні з повтореного матеріалу за 8-й клас пригадують характерну ознаку такого руху, формулу швидкості, одиниці швидкості, формулу шляху.

III. Мотивація, повідомлення теми та мети уроку

Новий матеріал слід розглянути з позицій розв’язання основної задачі механіки – навчитися знаходити переміщення.

Прямолінійним рівномірним рухом називається рух, за якого матеріальна точка, рухаючись по прямій, за будь-які рівні проміжки часу здійснює однакові переміщення. Це найпростіший вид механічного руху. Прикладом такого руху наближено можна вважати рух на прямолінійній ділянці стрічки транспортера, східців ескалатора, рух потягу в метро після розгону, рух парашутиста тощо.

Кінематичними характеристиками цього руху є: переміщення, швидкість, координата, шлях. Під час прямолінійного руху тільки в одному напрямі шлях і довжина вектора переміщення збігаються. В усіх інших випадках модуль переміщення менший за довжину шляху, що з плином часу завжди зростає.

Швидкістю рівномірного прямолінійного руху називають векторну фізичну величину Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху, що дорівнює відношенню вектора переміщення Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху до проміжку часу, протягом якого це переміщення відбулося:

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху

Напрям вектора швидкості в прямолінійному русі збігається з напрямом вектора переміщення. У рівномірному прямолінійному русі за будь-які однакові проміжки часу тіло виконує однакові переміщення, тому швидкість такого руху є величиною сталою.

Одиниця швидкості в СІ – 1 м/с ; 1 м/с – це швидкість такого рівномірного прямолінійного руху, за якого матеріальна точка за 1 с здійснює переміщення 1 м.

Нехай вісь Ох системи координат, пов’язаної з тілом відліку, збігається з прямою, вздовж якої рухається тіло, а х0 є координатою початкового положення тіла. Уздовж осі Ox напрямлені і переміщення Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху, і швидкість Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху рухомого тіла (рис. 1).

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху

Рис. 1

Вектори Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху і Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху однакові, тому однаковими будуть і їхні проекції на вісь Ox:

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху

Кінематичний закон рівномірного прямолінійного руху, тобто вираз для координати рухомого тіла в будь-який момент часу має вигляд:

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху

Цей вираз називають рівнянням рівномірного прямолінійного руху. За його допомогою, знаючи початкову координату х0 положення 1 (рис. 1) тіла і його швидкість у будь-який момент часу, можна визначити положення рухомого тіла. Права частина цієї формули – алгебраїчна сума, оскільки х0 і Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки рухуX можуть бути додатними і від’ємними. Знак плюс відповідає руху в додатному напрямі осі Ox, знак мінус – у від’ємному.

Якщо тіло рівномірно рухається по прямій лінії в площині, то цей рух описується системою рівнянь:

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху

Під час прямолінійного рівномірного руху в просторі система набуде вигляду:

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху

Під час прямолінійного руху уздовж координатної осі Ox шлях дорівнює зміні значень кінцевої і початкової координат, тобто s = x2 – x1, тому модуль швидкості Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху Отже, швидкість прямолінійного рівномірного руху чисельно дорівнює зміні координати за одиницю часу. Вона показує, як швидко змінюється координата x положення матеріальної точки.

Рівняння шляху прямолінійного рівномірного руху:

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху

Шлях, пройдений матеріальною точкою у разі прямолінійного рівномірного руху, прямо пропорційний часу руху і завжди збільшується.

Функціональну залежність між кінематичними величинами можна виражати не тільки у вигляді рівнянь, але й графічно. Як приклад розглянемо графік шляху рівномірного руху (рис. 2). Використаємо прямокутну систему числових осей, відкладаючи по осі абсцис час, а по осі ординат – шлях. Графік будують на підставі рівняння s = Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки рухуT. Незалежній змінній t надають довільних значень і визначають відповідні значення s. Для рівномірного руху зі швидкістю Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху = 0,5 м/c – одержують значення, наведені в таблиці:

T, c

0

1

2

3

4

5

S, м

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Після цього вибирають потрібний масштаб, і значення кожної пари t і s із таблиці наносять на відповідні числові осі. В отриманих точках ставлять перпендикуляри до числових осей. На перетині відповідних перпендикулярів відмічають точки O, A1, A2, A3, A4 і A5, через які проводять лінію, що є графіком шляху рівномірного прямолінійного руху. Отже, графік шляху – пряма лінія. Чим більша швидкість, тим більшим буде кут а між графіком шляху і віссю часу. Відповідні масштаби по осях для кожного з порівнюваних графіків беруться однаковими.

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху

Рис. 2

Для побудови графіка швидкості прямолінійного рівномірного руху по осі ординат відкладають швидкість, а по осі абсцис – час. Оскільки під час рівномірного руху швидкість не змінюється, то графік швидкості є прямою, паралельною до осі часу. На рис. З показано графік швидкості прямолінійного рівномірного руху (Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху = 2 м/c). За допомогою графіка швидкості можна визначити шлях, пройдений тілом за будь-який проміжок часу. Як видно з рис. 3, шлях чисельно дорівнює площі прямокутника, одна сторона якого дорівнює швидкості, а друга – заданому проміжку часу.

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху

Рис. 3

Нехай два тіла рухаються рівномірно вздовж осі Ox, одне – зі швидкістю Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху1 у додатному напрямі осі, друге – зі швидкістю Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху2 у від’ємному напрямі тієї ж осі. Тоді Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки рухуX1 > 0, Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки рухуX2 < 0. На рис. 4 для цих тіл зображено графіки залежностей проекцій швидкостей від часу. Ці графіки паралельні до осі часу t; друге тіло рухається з більшою за модулем швидкістю і в протилежному напрямі.

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху

Рис. 4

На рис. 5 показано графіки залежностей координат цих самих тіл від часу, тобто графіки залежностей вигляду х, = x01 + Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки рухуX1t, х2 = х02 + Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки рухуX2t. З графіків видно, що х01 > 0, х01 = х02, Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки рухуX1 > Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки рухуX2.

Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху

Рис. 5

Учні аналізують за підручником розв’язки задач, роблять записи в зошитах.

IV. Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу

1. Фронтальне опитування

– Який рух називають рівномірним?

– Який вигляд має вираз для координати рухомого тіла в будь – який момент?

– Графіки залежностей координат двох тіл від часу є паралельними. Охарактеризуйте швидкості руху цих тіл.

– Графіки залежностей переміщення двох тіл від часу перетинаються. Чи позначає точка перетину графіків момент зустрічі цих тіл?

2. Підсумок уроку Закінчити речення.

Я дізнався, що…

Тепер я можу.

На основі.

Отже,.

V. Домашнє завдання

1. Вивчити конспект уроку; відповідний параграф підручника. Повторити матеріал з математики про лінійну функцію та її графік.

2. Розв’язати задачі.

– Рухаючись рівномірно прямолінійно, тіло за 10 с подолало 500 см. За скільки годин це тіло, рухаючись із тією самою швидкістю й у тому самому напрямі, подолає шлях 60 км?

– Уздовж осі Ox рухаються два тіла, координати яких змінюються згідно з формулами: x1 = 5 + 2t і x2 = -4 + 5t. Як рухаються ці тіла? У який момент часу тіла зустрінуться? Знайдіть координату точки зустрічі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як економно використовувати воду.
Ви зараз читаєте: Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху