РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 9. РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

Про те, коли слова стають реченням, про підмет і присудок як його головні члени, а також про речення з одним головним членом

ПРИГАДАЙМО. Які є головні члени речення? На які питання вони відповідають?

71 І. Прочитайте, визначте межі речень. Поясніть, як ви виокремили групи слів у речення. Зробіть висновок про особливості речення.

Не обминула радість старого дуба летів улітку бджолиний рій сів перепочити на гілку а тут дупло далі бджоли не полетіли оселилися

в ньому швиденько почистили його затишно стало сухо невдовзі бджоли обжилися меду наносили довго їм дупло за вулика було (За А. Давидовим).

II. Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Прочитайте текст уголос, відділяючи паузами речення.

Поняття речення

Найменшою одиницею людського спілкування є речення.

Речення – це одне або декілька слів, які виражають відносно закінчену думку. Речення передає повідомлення, запитання або пораду, прохання, наказ.

Інтонація

В усному мовленні на початок і кінець речення вказує відповідна інтонація. Одне речення від іншого відділяємо паузами.

Зв’язок

слів

Слова в реченні пов’язані між собою за змістом і граматично. Граматичний зв’язок здійснюється за допомогою закінчень і службових слів.

72 І Відновіть з кожної групи слів речення-прислів’я і запишіть. Доведіть на прикладі одного з речень, що слова в ньому пов’язані за змістом і граматично.

1. Криниці, водиці, схочеш, бо, не брудни.

2. Вчасно, будеш, рясно, посієш, хліб, мати.

II. Поясніть значення відновлених прислів’їв. Змоделюйте усно життєві ситуації, у яких ці прислів’я можуть бути використані.

Граматична основа

Кожне речення має граматичну основу, яка складається з головних членів речення.

Підмет

Підмет – це головний член речення, що називає предмет, про який говориться в реченні, і відповідає на питання хто? що?

Підмет найчастіше виражений іменником або займенником у називному відмінку. НАПРИКЛАД:

РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

Присудок

Присудок – це головний член речення, який називає дію, стан або ознаку, приписувану підмету, і відповідає на питання що робить підмет? що з ним робиться? який він є? хто він такий? що він таке?

У реченні присудок найчастіше виражений дієсловом, рідше – прикметником або іменником. НАПРИКЛАД: 1. І древні села перами тополь скорописом листи у літо РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА (М. Боровко).

2. Книжка – найкращий РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

(Нар. творчість).

Граматична основа може мати різну будову.

РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

73 I. Прочитайте. Доведіть, що підкреслені слова становлять граматичні основи речень. Охарактеризуйте склад граматичної основи в кожному реченні. Яке речення з одним головним членом?

РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

II. На які питання відповідають присудки в другому й останньому реченнях? Якими частинами мови вони виражені?

74 І. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви е або и. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

1. І ось уп..ріщив дощ, зашумів над полями, над пасікою (В. Приходько). 2. Мерзнуть зорі в небі сірім (В. Підпалий). 3. Признаюсь у любові лісам, полям, заплавам рік (В. Крищенко).

4. Прил. .тіли ластів’ята, сіли край віконця, прин..сли у нашу хату весняного сонця (В. Крищенко). 5. Травневе сонце в травах споч..вало (В. Підпалий).

II. Підкресліть граматичні основи. Укажіть речення з одним головним членом.

III. Випишіть усі словосполучення з першого речення. Чи будете ви виписувати граматичну основу? Чому?

75 І. Розгляньте фото Софійського собору в місті Києві. Чим вас найбільше захоплює ця пам’ятка архітектури? Складіть і запишіть три речення, використавши деякі із запропонованих словосполучень. Підкресліть граматичні основи.

Пам’ятка архітектури, Софійський собор, окраса Києва, золоті бані, древній Київ, дзвони Софії, подих століть.

РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

Софійський собор, м. Київ

II. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чому ти порадив би своїм друзям і знайомим обов’язково відвідати Київ?

РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

Граматичні основи

76 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому реченні граматична основа складається з одного головного члена, а в другому – з підмета і присудка.

РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

77 І. Доведіть, що подані речення мають один головний член. Доберіть до цих речень синонімічні, щоб виділені слова стали підметами. Запишіть речення парами, підкресліть граматичні основи.

РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

1. Пахло скошеною травою. 2. З моря повіяло холодом. 3. Водою залило дороги. 4. Пахне барвінком нічним.

78 І. Спишіть. Підкресліть граматичні основи.

1. Гарними розмовами гостей не наситиш (Нар. творчість). 2. Я матусі поцілую сивину (Р. Котик). 3. У плавнях затривожилася дика птиця… (М. Стельмах). 4. Без першої ластівки весна не приходить (Нар. творчість). 5. Юрко і Петрусь весело побігли до зеленого килима поля (В. Івоненко).

II. Складіть і запишіть два речення так, щоб в одному з них підмет був виражений іменником, а в іншому – займенником.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Види трикутників 3 клас.
Ви зараз читаєте: РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА