РЕЗУЛЬТАТИ ЕВОЛЮЦІЇ

Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ЕВОЛЮЦІЇ

Результати еволюції виявляються в трьох зв’язаних між со­бою наслідках: органічної доцільності, поступового удосконален­ня організмів, різноманітності видів.

1. Органічний світ характеризується дивною доцільністю в будові органів і їх функцій. Ця доцільність – результат вижи­вання найбільш пристосованих – має відносний характер. При зміні умов існування пристосованість перестає бути такою, а бу­дова органів та їх функції втрачають

доцільність. Це доказ того, що вони сформувалися унаслідок природного добору.

Органи і функції доцільні не взагалі, а лише за певних конк­ретних умов.

Найвагомішим аргументом проти ідеалістичних уявлень про одвічну доцільність є існування рудиментарних органів, які не виконують яких-небудь важливих функцій. Так, у всіх ссавців кістки тазу – опора для задніх кінцівок. Але кістки тазового по­яса існують і у китоподібних, у яких немає кінцівок. Наявність їх можна зрозуміти, якщо знати історію походження цих тварин. Рудиментарні органи є у багатьох тварин і людини. М’язи вуха, третє віко не функціонують у

людини. Ці приклади, як і багато інших рудиментарних органів, дають можливість заперечувати абсолютну доцільність у природі і виникнення людини в резуль­таті творчого акту.

Дарвін довів, що доцільність у природі носить відносний ха­рактер і є наслідком добору, тобто виживання найбільш пристосо­ваних.

2. В процесі еволюції поступово з’являлися все більш вдоско­налені за своєю будовою організми, які характеризувалися більш високою організацією. Поява ознак, що підвищують організацію, сприяла виживанню і підтримувалася відбором. Але у ряді випа­дків пристосування до вузьких умов існування не вимагало ускладнення організації. Тому сформувалися численні види рос­лин і тварин на різних рівнях організації.

3. Дивергенція, боротьба за існування і природний добір при­вели до великої різноманітності видів, пристосованих до різнома­нітних умов існування.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Куля вписана у конус.
Ви зараз читаєте: РЕЗУЛЬТАТИ ЕВОЛЮЦІЇ