СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ

СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ

Розділ 5. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Тема 1. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 55. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ

Середовище існування живих організмів. Частина природи, яка оточує живий організм і з якою він взаємопов’язаний, називається середовищем існування (середовищем життя).

Для життя рослинам необхідні кисень, вуглекислий газ, вода, мінеральні речовини, сонячне світло, тепло. Наявність цих умов перетворює простір на середовище життя рослини.

Найщільніше заселений живими

організмами суходіл. Рослини, що живуть на суходолі, обрали собі наземно – повітряне середовище життя (мал. 110).

Водойми також заселені різноманітними рослинами. Це водорості та водяні покритонасінні рослини (водокрас, ряска, стрілолист), які пристосувалися до водного середовища життя. Надзвичайною різноманітністю відзначається життя поблизу водойм.

Більшість бактерій та деякі гриби обрали собі грунтове середовище існування.

Життя організмів залежить від змінних умов середовища існування. Організми постійно пристосовуються до них.

Не лише навколишнє середовище впливає на живі організми, а й організми

впливають на середовище існування, змінюючи його.

СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ

Мал. 110. Середовища існування рослин: 1 – наземно-повітряне; 2 – водне

Наприклад, лишайники змінюють хімічний склад і структуру грунтів; дерева – вологість повітря й грунту, впливають на освітлення, взаємозв’язки між живими організмами.

Рослини закріплюють піски, зменшують ерозію грунту, очищають повітря, регулюють його температуру, вологість.

Екологічні чинники – це умови середовища існування, що прямо чи опосередковано впливають на організм протягом його розвитку.

Розрізняють абіотичні, біотичні та антропогенні екологічні чинники.

Абіотичними називаються чинники неживої природи з їх хімічними і фізичними властивостями. Це температура, світло, вологість повітря, вітер, атмосферний тиск, іонізуюче випромінювання, рельєф місцевості, сольовий склад води, склад грунту тощо.

Без води, повітря й гірських порід неможливе існування живого. Так, вода є речовиною, що забезпечує перебіг таких процесів життєдіяльності, як перенесення поживних речовин у живих організмах. Цю функцію вона виконує завдяки властивостям текучості й здатності розчиняти інші речовини.

Повітря містить кисень, необхідний для дихання, і вуглекислий газ, потрібний рослинам для утворення органічних речовин.

Біотичні – це чинники живої природи, обумовлені взаємодією організмів між собою. Кожен організм відчуває на собі вплив інших живих істот, сам впливає на них, вступає у взаємозв’язки з представниками свого та інших видів.

Антропогенні чинники виникають унаслідок діяльності людини. Вони можуть спричиняти зміни середовища життя організмів або прямо впливають на них.

Екологічні чинники впливають на організми як подразники, зумовлюючи пристосувальні зміни у будові і процесах життєдіяльності організму.

Усі екологічні чинники, що забезпечують життя на Землі, тісно пов’язані між собою. Рослини не можуть існувати без сонячного тепла і світла, води, повітря, мінеральних речовин у грунті.

Пристосувальні властивості організмів залежать від інтенсивності впливу на них екологічних чинників. Один і той самии чинник середовища неоднаково впливає на різні організми, що співіснують разом. Наприклад, сильний вітер може завдати шкоди високим деревам, особливо тим, що ростуть на відкритому місці, і не впливає на трав’янисту рослинність.

Частину природи, яка оточує організм і з якою він взаємопов’язаний, називають середовищем існування. Розрізняють наземно-повітряне, водне та грунтове середовища життя організмів. Умовами середовища, які впливають на організми як подразники, є екологічні чинники. Вони зумовлюють пристосувальні зміни організмів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Культурні та дикорослі рослини.
Ви зараз читаєте: СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ