Синоніми – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 2. Лексичні норми ділової мови

Ключові слова:

    синоніми, антоніми, пароніми, книжні слова, іншомовні слова, терміни, професіоналізми, сталі вирази, кліше, графічні скорочення, абревіатури.

Лексичні норми ділової мови – це правильне слововживання, вдалий підбір необхідних слів із синонімічного ряду, розмежування паронімів, доцільне використання слів іншомовного походження.

Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

Синоніми

Синоніми (від грец. “однойменний”)

– слова, що мають спільне, близьке або тотожне значення, але відрізняються відтінками значень чи стилістичними забарвленнями._____________________________

Кілька синонімів утворюють синонімічний ряд. Домінанта – стрижневе, або опорне слово, що виражає найзагальніші значення й не має стилістичних відтінків. У діловій сфері, зазвичай, функціонують домінанти, оскільки вони є стилістично нейтральними і мають пряме значення.

Види синонімів

Лексичні

Подібні або тотожні за значенням слова. Це може бути власне й запозичене слово. В одному

контексті не можна вживати обидва слова. Перевага віддається не запозиченим, а питомим словам.

Абсолютні синоніми: аргумент – доказ, кредит – позика, діловодство – справочинство.

Слова абетка, алфавіт, азбука – тотожні терміни-синоніми, які мають різне походження. Абетка – від назв перших літер а і бе, алфавіт – від назв грецьких літер альфа й віта, азбука – від назв давньоруських літер аз і буки.

Ідеографічні (значеннєві)

Передають різні (значеннєві) відтінки того самого поняття.

Говорити – виступати, проголошувати, розмовляти.

Стилістичні

Мають різне стилістичне забарвлення. Стилістично забарвлені слова синонімічного ряду в діловому мовленні не використовуються.

Говорити – базікати, патякати.

Морфологічні

Варіантні форми, що передають одне й те саме поняття.

Давальний відмінок іменників чоловічого роду другої відміни: ректорові – ректору, завідувачеві – завідувачу, начальникові – начальнику, слухачеві – слухачу, службовцеві – службовцю.

Синтаксичні

Граматично різні конструкції, що виражають одну й ту саму думку. Ними можуть бути сполучникові і безсполучникові речення; речення з відокремленими членами, вираженими дієприкметниковими або дієприслівниковими зворотами, і речення з підрядними частинами.

Кабінету Міністрів України вирішити в місячний строк питання, пов’язані з утворенням Агентства з питань спеціальних (вільних) економічних зон; Кабінету Міністрів України вирішити в місячний строк питання, що пов’язані з утворенням Агентства з питань спеціальних (вільних) економічних зон.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.