СИНТЕТИЧНА ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇТема. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

УРОК 38. СИНТЕТИЧНА ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ

Цілі уроку: розглянути історію створення та основні положення синтетичної теорії еволюції, звернути увагу на її важливість для сучас­ної біології; розвивати логічне мислення; виховувати вміння дискутувати.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, які ілю­струють основні положення синтетичної теорії еволюції, портрети вчених, які брали участь у створенні СТЕ.

Базові поняття й терміни: еволюція, синтетична теорія еволюції, природний відбір,

боротьба за існування, популяція, частоти алелей, вид, мікроеволюція, макроеволюція.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Коли почали формуватися перші уявлення про еволюцію жи­вих організмів?

2. Які основні положення теорії еволюції запропонував Ж. Б. Лaмарк?

3. Які основні положення теорії еволюції запропонував Ч. Дарвін?

4. У чому головна різниця між ученнями Ч. Дарвіна і Ж. Б. Лaмарка?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Синтетична теорія еволюції виникла на

початку 40-х років XX ст. Вона являє собою вчення про еволюцію органічного світу, розроблене на основі даних сучасної генетики, екології та класично­го дарвінізму. Термін “синтетична” йде від назви книги відомого ан­глійського еволюціоніста Дж. Хакслі “Еволюція: сучасний синтез” (1942). У розробку синтетичної теорії еволюції зробили внесок бага­то вчених. Серед них можна назвати С. С. Четверикова, Дж. Холдейна, М. В. Тимофєєва-Ресовського, Ф. Г, Добжанського, Р. Фішера.

Основні положення синтетичної теорії еволюції

– Матеріалом для еволюції є спадкові зміни – мутації (як прави­ло, генні) та їх комбінації.

– Основним рушійним фактором еволюції є природний добір, що виникає на основі боротьби за існування.

– Найменшою одиницею еволюції є популяція.

– Еволюція носить у більшості випадків дивергентний характер, тобто один таксон може стати предком декількох дочірніх так­сонів.

– Еволюція носить поступовий і тривалий характер. Видоутво­рення як етап еволюційного процесу являє собою послідовну зміну однієї тимчасової популяції низкою наступних тимчасо­вих популяцій.

– Вид складається з безлічі супідрядних, морфологічно, фізіоло­гічно, екологічно, біохімічно та генетично відмінних, але ре­продуктивно не ізольованих одиниць – підвидів і популяцій.

– Вид існує як цілісне й замкнуте утворення. Цілісність виду підтримується міграціями особин з однієї популяції в іншу, за яких спостерігається обмін алелями (“потік генів”).

– Макроеволюція на більш високому рівні, ніж вид (рід, родина, клас тощо), йде шляхом мікроеволюції. Відповідно до синте­тичної теорії еволюції, не існує закономірностей макроеволю­ції, відмінних від мікроеволюції. Іншими словами, для еволю­ції груп видів живих організмів характерні ті самі передумови й рушійні сили, що й для мікроеволюції.

– Будь-який реальний (а не збірний) таксон має монофілетичне походження.

– Еволюція має ненаправлений характер, тобто не йде в напрям­ку будь-якої кінцевої мети.

Синтетична теорія еволюції розкрила глибинні механізми еволюційного процесу, накопичила безліч нових фактів і доказів еволюції живих організмів, об’єднала дані багатьох біологічних наук. Тим не менш синтетична теорія еволюції (або неодарвінізм) перебуває в руслі тих ідей і напрямів, які були закладені Ч. Дарвіном.

Проте, не слід забувати й недоліки синтетичної теорії еволю­ції, що притаманні їй, як і будь-якій іншій теорії. Вона створю­валася, на прикладах видів багатоклітинних організмів, які роз­множуються статевим шляхом. Тому цілком зрозуміло, що для випадків з розглядом еволюційних процесів видів, які не мають статевого розмноження або не є багатоклітинними, можуть вини­кати труднощі з поясненням певних процесів. Але це не знижує значення синтетичної теорії еволюції. Вона зробила головне – змогла надати багато експериментальних даних, які підтверди­ли, що еволюція відбувається в природі й що її процеси можна досліджувати.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Коли й ким була створена синтетична теорія еволюції?

2. Об’єднання даних яких біологічних наук створило фундамент синтетичної теорії еволюції?

3. Що є основною одиницею еволюції, згідно із синтетичною тео­рією еволюції?

4. Які основні положення містить синтетична теорія еволюції?

V. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Сульфідна кислота.
Ви зараз читаєте: СИНТЕТИЧНА ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ