Система державного регулювання економіки

Система державного регулювання економіки – сукупність об’єктів державного регулювання та відносин між різними економічними суб’єктами з приводу такого регулювання в усіх сферах суспільного відтворення у процесі виконання основних функцій такого регулювання. Основні об’єкти С. д. р. е. – продуктивні сили, економічні відносини і значна частина господарського механізму. У межах кожного з цих об’єктів (підсистем) виділяють окремі елементи та компоненти. Зокрема, елементами С. д. р. е. продуктивних сил є процес розвитку засобів

праці, предметів праці, людини (як основної продуктивної сили), науки, інформації та ін., а в їх сукупності – процесу взаємодії людини з природою. У межах кожного з цих елементів виокремлюють компоненти, або аспекти, С. д. р. е. Такими компонентами у межах основної продуктивної сили є розвиток освіти, професійної підготовки кадрів, формування економічного мислення тощо. В межах економічної системи основними об’єктами (підсистемами) С. д. р. е. є відносини економічної власності у безпосередньому процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання, а також техніко-економічні й організаційно-економічні відносини.
Окремі елементи С. д. р. е. у межах економічної власності – товар (у т. ч. вартість, мінова вартість, споживна вартість), гроші, ціна, заробітна плата, прибуток, податок, рента, кредит, цикл, криза тощо), теоретичним вираженням яких є система економічних категорій. Окремі компоненти С. д. р. е., наприклад, ціни, – різні види цін (гуртові, роздрібні, монопольно високі, монопольно низькі), кредиту – банківський, споживчий тощо. С. д. р. е. у межах відносин економічної власності формується в нерозривному зв’язку з регулюванням різних об’єктів. Зокрема, регулювання заробітної плати, цін, податків органічно пов’язане з розвитком основної продуктивної сили, її відтворенням. С. д. р. е. у межах організаційно-економічних відносин охоплює також прогнозування та планування народного господарства, економічний, у т. ч. фінансовий, контроль. Розгляд С. д. р. е. крізь призму економічної політики передбачає виокремлення грошової, цінової, податкової, кредитної, антициклічної (в т. ч. антикризової, антиінфляційної), бюджетної, амортизаційної, інвестиційної, інноваційної, кадрової, наукової, інформаційної, промислової, аграрної, зовнішньоекономічної та інших форм економічної політики. Оскільки до господарського механізму належить передусім державне регулювання економіки, С. д. р. е. у межах цього механізму включає лише комплекс форм і методів державного регулювання ринкової економіки та корпоративної планомірності. С. д. р. е. формується і в результаті взаємодії (взаємопроникнення, взаємозбагачення, взаємозаперечення тощо) економічних, правових та адміністративних важелів регулювання економіки. Така характеристика С. д. р. е. в межах окремих національних країн доповнюється формами і методами наднаціонального регулювання в межах окремих інтеграційних угруповань, а отже, різними формами наднаціональної економічної політики.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Професійні слова приклади.
Ви зараз читаєте: Система державного регулювання економіки