Систематизація законодавства


Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

§ 5. Поняття і загальна характеристика права

4. Систематизація законодавства.

Право регулює дуже багато суспільних відносин. Кількість актів, які діють у державі, постійно зростає. Окремі закони втрачають сенс зі зміною історичної, економічної та політичної ситуацій, іноді між раніше діючими та новими законами виникають суперечності. Та й взагалі користуватися величезною кількістю нормативних актів, якщо вони не будуть упорядковані, досить важко. Саме тому виникає потреба в упорядкуванні

діючого законодавства.

Упорядкування діючих нормативних актів, приведення їх до певної системи називають систематизацією законодавства.

Систематизація законодавства

Систематизацію законодавства здійснюють кількома основними способами.

Перший із них – інкорпорація – спосіб систематизації, при якому нормативні акти об’єднують у збірник чи зібрання, розташовуючи їх у хронологічному порядку за предметом регулювання або за іншими ознаками. Прикладом інкорпорації є “Хрестоматія з право­знавства”, багатотомне видання “Закони України”, збірки норма­тивних актів з окремих

галузей права чи окремих тем тощо. При інкорпорації нормативні акти не змінюються, їх лише групують за визначеною ознакою, що полегшує їх пошук у разі потреби.

Другим способом систематизації є консолідація – об’єднання в єдиний нормативно-правовий акт кількох актів, які регулюють певну сферу суспільних відносин без зміни їх змісту.

Однак найскладнішим способом систематизації є кодифікація – процес зведення різних нормативно-правових актів у єдиний, внутрішньо узгоджений та структурований акт шляхом перероб­ки їх змісту. У цьому випадку до нормативного акта вносять сут­тєві зміни, він стає принципово новим. Наслідком такої роботи досить часто є кодекс. Так, нині парламент України на основі численних нормативних актів, що стосуються оподаткування, готує до прийняття Податковий кодекс України, який стане результатом кодифікації.

Отже, відносини між людьми регулюються різноманітними соціальними нормами. Особливе місце серед них посідають норми права, що ре­гулюють найважливіші відносини між людьми, визначаються і підтриму­ються державою. Право регулює відносини між людьми, захищає їхні права й інтереси. Право виконує важливі функції, серед яких регулятивна та пра­воохоронна.

Джерелами права є нормативно-правові акти, правові звичаї, прецеденти, правові договори, міжнародні правові акти. Серед численних нормативно-правових актів особливе місце займають закони, що мають вищу юридичну силу.

З метою упорядкування законодавства проводиться систематизація нормативних актів. Способами систематизації є інкорпорація, консолідація та кодифікація.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Поведінка тварин у природі.
Ви зараз читаєте: Систематизація законодавства