Склад соціальної сфери

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 15. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Соціальна сфера в багатьох розвинених країнах світу є лідером за місцем у валовому внутрішньому продукті. Виробляючи послуги, вона є основним джерелом соціального і науково-технічного прогресу, створення нематеріальних благ, сприяє гармонійному розвитку особистості. Соціальна сфера є важливим чинником інтегрування України у світовий економічний простір, впливає практично на всі показники розвитку економіки та підвищення добробуту життя населення.

§35. Склад соціальної сфери.

Особливості

соціально-культурних галузей

Географічна розминка

Пригадайте, користуючись § 12, галузі послуг.

Перелічіть ті послуги, якими користується ваша родина й особисто ви.

Склад соціальної сфери. Соціальна сфера складається з двох груп галузей: соціально-культурних, що формують людський потенціал (капітал), і матеріально-побутових, що обслуговують населення. До першої групи належать освіта, культура, охорона здоров’я, фізична культура і спорт, соціальне забезпечення, наука і наукове обслуговування. Другу групу галузей утворюють роздрібна торгівля, громадське харчування, житлово-комунальне господарство (ЖКГ), побутове обслуговування населення. Більшість складових соціальної сфери фінансується з державного бюджету.

Проблема

Попри те що останнім часом фінансування сфери послуг дещо збільшилося, його обсяги ще залишаються далекими від реальних потреб. Запропонуйте способи поліпшення ситуації.

Особливості соціально-культурних галузей. Освіта як одна з основних галузей соціальної сфери “відповідає” за загальний рівень знань і культури населення, а також забезпечує всі галузі господарства кадрами. В Україні першою ланкою освіти є дошкільна освіта, спрямована

На надання всебічної допомоги сім’ям у розвитку, вихованні й навчанні дитини. Наступними ланками є шкільна, позашкільна, професійно – технічна й вища освіта (мал. 123).

Основний вид навчальних закладів в Україні – це середня загальноосвітня школа трьох ступенів: перший – початкова, другий – основна, третій – старша, які відповідно забезпечують початкову, неповну середню і повну загальну середню освіту. За роки незалежності сталися позитивні зрушення в мережі загальноосвітніх шкіл як за формою власності, так і за видами. Зростає кількість загальноосвітніх закладів недержавної форми власності, зокрема закладів нового типу – гімназій, ліцеїв, колежів.

Останнім часом більшість учнів навчається державною українською мовою (понад 70 %). Крім українських шкіл, працюють школи і класи, в яких навчаються мовами національних меншин – російською, румунською, угорською, молдавською, кримськотатарською, польською, словацькою тощо.

Позашкільна освіта спрямована на розвиток нахилів і здібностей дітей у різних сферах діяльності, зокрема в науці, техніці, культурі, мистецтві, туризмі. Вона сприяє самовдосконаленню особистості, професійному самовизначенню і підготовці до життя. Мережею позашкільних закладів охоплено понад 1 млн дітей і підлітків.

Практичне завдання

З’ясуйте, які позашкільні заклади функціонують у районі вашого проживання. Дізнайтеся, хто з ваших однокласників відвідує ці заклади і які гуртки вони обрали.

Склад соціальної сфери

Мал. 123. Університети України

Професійно-технічна освіта в Україні, незважаючи на непростий час, має попит серед молоді, що цікавиться робітничими професіями. У професійно-технічних училищах молодь віком від 15 до 18 років разом із професією здобуває і загальну середню освіту.

Вища освіта розвивається швидкими темпами, про що свідчить зростання кількості студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах. За часи незалежності розширена мережа цих закладів, які відрізняються формами власності, формами навчання, галузями знань і освітньо-кваліфікаційними рівнями (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр). Вища освіта поступово входить у міжнародну систему освіти.

Україна і світ

На що впливає освіта. Підвищення освітнього рівня населення загалом й економічно активного зокрема, як свідчить світовий досвід, сприяє притоку іноземних інвестицій. Саме здатність опановувати нові знання, висока кваліфікація, ініціативність, творче мислення дедалі частіше є основною конкурентною перевагою працівників у сучасних умовах. Нині в Україні серед зайнятого населення вищу освіту мають 26 %, тим часом у країнах так званого золотого мільярда – від 40 до 60 %.

Культура – це сукупність закладів, установ, підприємств, організацій та органів управління, що здійснюють виробництво й організацію споживання послуг культурного й інформаційного призначення. В Україні ця галузь представлена бібліотеками, кінотеатрами, театрами, музеями, клубами, концертними організаціями, установами засобів масової інформації тощо (мал. 124). Від розвитку цієї соціальної галузі безпосередньо залежить показник розвитку культури держави.

Багато років культура фінансується за так званим залишковим принципом. Цих фінансів часто не вистачає навіть на зарплату працівникам, придбання найнеобхіднішого обладнання. Ось чому мережа закладів культури стрімко скорочується. Особливо це стосується сільської місцевості.

Охорона здоров’я охоплює лікувальні, лікувально-профілактичні, санітарно-протиепідемічні й інші медичні установи, різні види соціального забезпечення, відпочинку і фізичної культури. До цієї галузі належать освітні медичні заклади, галузеві науково-дослідні інститути, організації.

В Україні налічують понад три тисячі лікарняних закладів, які поділяють на територіально-дільничні та спеціалізовані.

Склад соціальної сфери

Мал. 124. Оперні театри України

Склад соціальної сфери

Мал. 125. Музеї України: Львівська картинна галерея (1), Одеський археологічний музей НАН України (2), Національний художній музей України (м. Київ) (3)

У містах існують також поліклініки, мережа яких постійно зростає. У сільській місцевості основними медичними закладами є фельдшерсько-акушерські пункти. Зростає кількість закладів, які надають швидку медичну допомогу. Зміцненню здоров’я населення слугує також мережа санаторно-курортних закладів, серед яких санаторії, пансіонати з лікуванням, санаторїї-профілакторії, будинки відпочинку тощо.

Медичні установи розміщені по території країни дуже нерівномірно. Серйозною проблемою є брак у значній частині сільських населених пунктів будь-яких медичних закладів.

Основними показниками розвитку системи охорони здоров’я є кількість лікарів усіх спеціальностей загалом і з розрахунку на 10 000 населення; кількість середнього медичного персоналу, кількість лікарняних закладів і лікарняних ліжок; кількість амбулаторно-поліклінічних закладів. Найвищий рівень забезпеченості населення лікарями у м. Києві, АР Крим, Одеській, Львівській і Харківській областях.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Соціальна сфера – це комплекс галузей, що надає соціально-культурні і побутові послуги населенню країни.

Розвиток соціальної сфери фінансується з державного бюджету.

Освіта, культура й охорона здоров’я є соціально-культурними галузями.

Ключові терміни і поняття

Соціальна сфера соціально-культурні галузі освіта культура охорона здоров’я

Самоперевірка

Назвіть проблеми, які існують у розвитку соціально-культурних галузей вашої місцевості. Чим вони зумовлені? Як їх вирішують? Порівняйте функції освіти і культури у розвитку людини.

Назвіть заклади освіти, що є у вашій області.

Назвіть складові соціальної сфери.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Відкриття протона.
Ви зараз читаєте: Склад соціальної сфери