СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ


ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§30. СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

Про те, чому випадає приголосний, коли ми творимо чи змінюємо якесь слово, а також про те, чи слід писати букву, яка позначає цей звук

Прочитайте вголос ланцюжки слів. Вимовте слова так, щоб прозвучали всі звуки, позначені буквами. Яке слово в кожному ланцюжку (друге чи третє) вимовляти легше? Чому? На основі спостереження зробіть висновок про суть явища спрощення в групах приголосних.

1. Щастя -> щаст+ливий -> щасливий.

2. Виїзд -> виїзд+ний -> виїзний.

Поняття

спрощення

Іноді при творенні нового слова або його зміні виникає складний для вимови збіг приголосних звуків. Тоді в цій групі приголосних один із звуків випадає, і вимова стає легшою.

Випадання одного із звуків у групі приголосних називають спрощенням. НАПРИКЛАД, вимовляємо

СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

Вимова і письмо

Спрощений у вимові приголосний, як правило, не позначаємо й на письмі.

Групи, у яких відбувається спрощення

Приклади

[ж д н] -> [ж н]

[з д н] -> [з н]

[с т л] -> [с л]

[с т н] -> [с н]

Тиждень – тижневий

Проїзд

– проїзний

Щастя – щасливий

Радість – радісний

Пишемо т

ВИНЯТКИ

СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

2. Звук [т] не вимовляємо, проте букву т пишемо в таких словах: шістнадцять, зап’ястний, хворостняк, контрастний, баластний, компостний, аванпостний, форпостний. У цих словах пишемо – стн-, а вимовляємо [сн].

ОРФОГРАМА

Спрощення в групах приголосних

238 І. Замініть подані словосполучення на синонімічні з прикметником (за зразком). Утворені словосполучення вимовте і запишіть. Позначте орфограму.

СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

Розпорядок на тиждень, документ на проїзд, слова зі злістю, вчинок заради користі (наживи), землі області, ремінець на зап’ястя, яма для компосту*, лінія захисту, засіб для очистки, служба на аванпостах*.

* Компост – природне добриво.

* Аванпост (форпост) – передовий сторожовий пост, укріплений пункт на кордоні.

II. З одним утвореним словосполученням (на вибір) складіть і запишіть складне речення.

239 І. Прочитайте текст, звертаючи увагу на правильну вимову виділених слів. Визначте його тип і стиль мовлення. Висловіть свою думку щодо дій Гриня й Андрійка.

ПРИГОДА НА КОВЗАНЦІ

Катаючись на ковзанах, Гринь необережно вихопився майже на середину ріки, де лід найтонший. Аж раптом він почув під собою зловісний тріск – почув, що поринає у крижану воду.

В останню хвилину хлопець устиг ще вхопитися руками за край льоду і несамовито закричати. Але лід тонкий, ломиться йому під руками. Почувши крик, діти наче завмерли з переляку і жалісно подивилися на Гриня, а дехто з більших хлопців кинувся йому на рятунок. Та спинив їх старший Андрійко:

– Стійте! Ви його не врятуєте, а ще самі потопитесь.

Він десь-то читав або чув, що потопаючому треба подати якусь дошку чи жердку, щоб мав за що вхопитися руками… Погляд Андрійка впав на човен рибалки. І сяйнула щаслива думка:

– Гей, хлопці, суньмо човен по льоду, впоперек ріки, до Гриня.

Мов мурахи, вони вхопили човна й посунули по льоду. Що то буде? Андрійко вскочив у човен і став спереду, а потім схилився з нього і вхопив закостенілі руки Гриня… Усі діти радісно зітхнули і похвалили рятівника за його безкорисливий вчинок (За О. Цегельською).

СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

ІІ. Випишіть з тексту п’ять слів, у яких відбулося спрощення. Одне із цих слів (на вибір) запишіть фонетичною транскрипцією. Чи відповідає вимова цього слова його написанню?

III. Знайдіть у тексті речення із звертанням.

240 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Тема для розмови – “Як уникнути нещасних випадків під час зимових розваг?”

241 Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущену букву. Позначте орфограми, поясніть написання.

Радіс..но, віс..ник, учас..ник, щотижневий, заздріс..ний, кіс..лявий, хвас..ливо, шістнадцять, безжаліс..ний, виїз..ний, контрастний, швидкіс..ний, совіс..ний, зап’ястний, перехрес..ний.

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

242 Розподіліть слова на три групи: 1) у яких спрощення відбувається і воно відбивається на письмі; 2) у яких спрощення відбувається, але не позначається на письмі; 3) у яких спрощення не відбувається. Запишіть слова групами, вставляючи, де потрібно, пропущену букву.

Жаліс..ливий, балас..ний, піс..ний, шістнадцятий, хвастливий, пристрастно, кіс..ля вий.

243 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть орфограми.

1. Немає на світі нічого радіс(т)нішого й приємнішого, ніж лю(д, т)ська праця (О. Довженно). 2. Без труда щас(т)ливий тільки лінивий (Нар. творчість). 3. М(е, и)нув мені рік шістнадцятий, сімнадцятий починаю (Марко Вовчок). 4. Он на стрункій та в(е, и)сокій осичині листя пес(т)ливо тр(е, и)мтить (М. Старицький). 5. Після кількатиж(д)невих дощів, туманів та мряк вперше стало на годині* (О. Гончар).

II. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

*На годині стало (на погоді стало) – стало ясно, без хмар розпогодилось.

244 Напишіть невеликий роздум (5-7 речень) на тему “Вірний приятель – то найбільший скарб”, використавши щонайменше три слова з довідки.

ДОВІДКА. Чесний, совісний, безкорисливий, радісно, щасливий, улесливий, заздрісний, захисник, доблесний.

Для вас, допитливі

Чи знаєте ви, що, крім паперових, є й електронні словники? В Україні видано лазерний диск “Словники України”, який об’єднує кілька словників, зокрема орфографічний, орфоепічний, фразеологічний, словники синонімів і антонімів.

Це результат праці фахівців Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України.

СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Харчові раціон це.
Ви зараз читаєте: СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ