СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ БІОСФЕРИ

Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ БІОСФЕРИ

Термін “біосфера” (від біо… і грец. sphaira – куля) введений австралійським геологом Е. Зюссом в 1875 р. для позначення осо­бливої оболонки Землі, утвореної сукупністю живих організмів, що відповідає біологічній концепції біосфери. У вказаному зна­ченні названий термін використовується рядом дослідників і в даний час.

Уявлення про широкий вплив життя на природні процеси бу­ло сформульовано В. В. Докучаєвим, який показав залежність

процесу грунтоутворення не тільки від клімату, але і від сукупного впливу рослинних і тваринних організмів.

В. І. Вернадський (1863-1945) розвинув цей напрям і розробив вчення про біосферу як глобальну систему нашої планети, в якій основний хід геохімічних і енергетичних перетворень визна­чається живою речовиною. Він розповсюдив поняття біосфери не тільки на самі організми, але і на середовище їх існування, також додав концепції біосфери біогеохімічне значення. Більшість явищ, що змінюють у масштабі геологічного часу вигляд Землі, розглядалися раніше як чисто фізичні, хімічні або фізико – хімічні (розмиви, розчинення,

осадження, вивітрювання порід тощо). В. І. Вернадський створив вчення про геологічну роль живих ор­ганізмів і показав, що діяльність останніх є найважливішим чин­ником перетворення мінеральних оболонок планети.

З іменем В. І. Вернадського пов’язане також формування со­ціально-економічної концепції біосфери, що відображає її пере­творення на певному етапі еволюції в ноосферу унаслідок діяль­ності людини, яка набуває ролі самостійної геологічної сили. Ураховуючи системний принцип організації біосфери, а також те, що в основі її функціонування лежать круговороти речовин і ене­ргії, сучасною наукою сформульована біохімічна, термодинамічна, біогеоценотична, кібернетична концепції біосфери.

Біосфера – термодинамічна оболонка Землі з температурою від +50 °С до -50 °С і тиском близько 1 атм., склад, структура і енергетика якої визначається сукупною діяльністю живих орга­нізмів. За В. І. Вернадським, біосфера – це така оболонка, в якій існує або існувало у минулому життя і яка піддавалася або підда­ється дії живих організмів. Вона включає: 1) живу речовину, утворену сукупністю організмів; 2) біогенну речовину, яка ство­рюється і переробляється в процесі життєдіяльності організмів (гази атмосфери, кам’яне вугілля, нафта, сланці, вапняки тощо); 3) відсталу речовину, яка утворюється без участі живих організ­мів (продукти тектонічної діяльності, метеорити); 4) біовідсталу речовину, що є сумісним результатом життєдіяльності організмів і абіогенних процесів (грунти).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Країни південної америки.
Ви зараз читаєте: СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ БІОСФЕРИ