Суть електролізу – ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Розділ 7. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ

§ 7.6. Суть електролізу

У розчинах і розплавах електролітів є різнойменні за знаками іони (катіони й аніони), які подібно до всіх частинок рідини перебувають у хаотичному русі. Якщо в такий розчин або розплав електроліту, наприклад у розплав хлориду натрію (NaCl плавиться при 801 °С), занурити інертні (вугільні) електроди і пропустити постійний електричний струм, то іони рухатимуться до електродів: катіони

Na+ – до катода, аніони Сl – – до анода (рис. 7.2). Іони натрію Na+ , досягнувши катода, приєднують від нього електрони і відновлюються: Na+ + е – = Na,

А хлорид-іони Сl-, віддавши електрони аноду, окиснюються:

2Сl – 2е – = Сl2.

В результаті на катоді виділяється металічний натрій, а на аноді – хлор.

Якщо тепер почленно додати рівняння цих двох електродних реакцій (попередньо помноживши перше з них на 2), то дістанемо загальне, або сумарне, рівняння електролізу хлориду натрію:

Суть електролізу   ОКИСНО ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ

Рис. 7.2. Схема електролізу розплаву NaCl

Суть електролізу   ОКИСНО ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ

Або

Суть електролізу   ОКИСНО ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ

class=""/>

Електролізом називається окисно-відновний процес, що відбувається на електродах під час проходження електричного струму крізь розплав або розчин електроліту.

Суть електролізу полягає у здійсненні за рахунок електричної енергії хімічних реакцій – відновлення на катоді й окиснення на аноді. При цьому катод віддає електрони катіонам, а анод приєднує електрони від аніонів.

Відновна й окисна дія електричного струму в багато разів сильніша, ніж дія хімічних відновників і окисників. Так, жоден хімічний окисник неспроможний відняти у фторид-іона F – його електрон. Тому протягом довгого часу фтор не могли добути у вільному стані, хоча його сполуки значно поширені у природі. Відняти електрон у фторид-іона вдалося лише при електролізі розчину фториду калію у фтороводневій кислоті. У цьому випадку на аноді вибіляється флуор (2F – 2е – = F2), а на катоді – гідроген (2Н+2е-= Н2).

Суть електролізу зручно зображувати за допомогою схеми, яка показує дисоціацію електроліту, напрямок руху іонів, процеси на електродах і речовини, що виділяються. Схема електролізу розплаву хлориду натрію має такий вигляд:

NaCl

Катод Na+ + Сl – -> Анод

Na+ е – = Na 2Сl – – 2е – = Сl2

Для проведення електролізу електроди занурюють у розплав або розчин електроліту і з’єднують їх з джерелом постійного струму. Прилад, у якому проводять електроліз, називають електролізером, або електролітичною ванною (див. рис. 7.2).

1 Слово “електроліз” над стрілкою вказує, що процес відбувається при пропусканні електричного струму.

Ця реакція є окисно-відновною: на аноді відбувається процес окиснення, на катоді – процес відновлення.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Спонукальні речення.
Ви зараз читаєте: Суть електролізу – ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ