Сутність фінансового ринку

Фінансовий ринок

ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

ТЕМА

ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

1.1. Сутність фінансового ринку та його структура

В умовах ринкової економіки функціонують різноманітні ринки, які можна згрупувати на ринки виробленої продукції, товарів та наданих послуг і ринки ресурсів. У свою чергу ринки ресурсів можна розділити на ринки трудових і фінансових ресурсів. На ринку фінансових ресурсів зустрічаються суб’єкти, які в процесі господарювання зазнають потребу в коштах для

розширення діяльності, та суб’єкти, у яких накопичуються заощадження, що можуть бути використані для інвестицій. Процес переливу коштів, при якому вони переміщуються від тих, хто має їх надлишок, до тих, хто їх потребує, відбувається на ринку фінансових ресурсів, тобто на фінансовому ринку.

Гроші – не тільки головна мета підприємництва, а і найважливіший засіб для досягнення цієї мети. При цьому необхідно вирішити питання про джерела капіталу і шляхи його вкладення. Тому всі суб’єкти господарювання зіштовхуються насамперед з фінансовим ринком, де шукають необхідні кошти та здійснюють інвестування тимчасово

вільних коштів і одержують від цього додатковий прибуток.

На фінансовому ринку суб’єкти господарювання, що мають вільні фінансові ресурси, передають їх іншим учасникам. При цьому, фінансові ресурси надаються на умовах позики або на умовах співвласності, коли інвестор набуває прав власності на придбані за інвестовані кошти активи.

Передача в користування фінансових ресурсів оформлюється різноманітними фінансовими інструментами. Передача ресурсів на умовах позики оформлюється борговими цінними паперами, а саме облігаціями, векселями, ощадними сертифікатами. Вкладення коштів в акціонерний капітал оформлюється інструментами власності – акціями. Винагородою за надані в позику ресурси є процент, а при інвестуванні коштів в акціонерний капітал – дивіденди.

Рівень процентної ставки має бути нижчим від рівня прибутку на використаний капітал і відповідати середнім темпам зростання економіки з поправкою на ризик здійснення інвестицій. Рівень прибутку на інвестовані кошти в акціонерний капітал конкретного підприємства відповідає рівню ефективності його виробництва і визначається його рівнем рентабельності та ринковою кон’юнктурою.

Передача в користування фінансових ресурсів відбувається через продаж фінансових активів. Тому фінансовий ринок можна визначити як ринок, на якому визначаються попит та пропозиція на різноманітні фінансові інструменти.

Фінансовий ринок це система економіко – правових відносин, що пов’язані з випуском та обігом фінансових інструментів. Він стимулює зростання обсягів виробництва, накопичення фінансових ресурсів і сприяє виникненню і розвитку позитивних соціальних змін у суспільстві.

Фінансові інструменти – цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони).

Фінансовий ринок існує як сукупність взаємозалежних і взаємодоповнюючих ринків.

Валютний ринок – це система економіко-правових відносин між продавцями і покупцями валюти та державою з приводу купівлі – продажу іноземних валют, банківських металів, платіжних документів та цінних паперів в іноземних валютах, здійснення кредитно-депозитних операцій з валютою.

Основою проведення валютних операцій на валютних ринках є міжнародна торгівля і зв’язані з нею послуги, а також міжнародний рух капіталу і кредитів.

Валютний ринок виконує наступні функції:

– своєчасне здійснення міжнародних розрахунків;

– регулювання валютних курсів;

– диверсифікація валютних резервів;

– одержання прибутку учасниками валютного ринку у виді різниці курсів валют;

– проведення валютної політики, що грунтується па державному регулюванні національної економіки і реалізації узгодженої політики в межах світового господарства.

Кредитний ринок – це система економіко-правових відносин щодо надання та отримання на визначених умовах у позику капіталу, тобто механізм, за допомогою якого встановлюються взаємини між суб’єктами, що мають потребу у фінансових ресурсах, і суб’єктами, що можуть надати необхідні кошти на визначених умовах.

Цей ринок виконує наступні функції:

– об’єднання дрібних грошових заощаджень населення, державних структур, приватного бізнесу, іноземних інвесторів і утворення великих грошових, фондів;

– трансформація коштів у позиковий капітал, який забезпечує зовнішні джерела фінансування матеріального виробництва національної економіки;

– надання позик державним органам і населенню для рішення таких важливих задач, як покриття дефіциту державного бюджету, фінансування різного роду соціальних програм;

– забезпечення стабільності банку і грошового ринку.

Таким чином, кредитний ринок дає можливість здійснювати

Накопичення, рух, розподіл і перерозподіл позикового капіталу між різними сферами економіки.

Грошовий ринок – це частина кредитного ринку, де обертаються готівкові гроші, а також надійні короткострокові інструменти.

Ринок цінних паперів – це система економіко-правових відносин, що опосередковують рух капіталу у формі цінних паперів, тобто цей ринок охоплює операції з випуску й обігу інструментів позики, інструментів власності, а також їхніх гібридів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.