Тематичне оцінювання № 3

Урок 34

Тема. Тематичне оцінювання № 3

Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з тем “Перпендикулярність прямих”, “Перпендикулярність прямої і площини”.

Хід уроку

Тематичне оцінювання № 3 можна провести у вигляді тематичної контрольної роботи.

1. Тематична контрольна робота № 3

Варіант А

1. Користуючись зображенням куба ABCDA1B1C1D1 (рис. 180), запи­шіть ребра куба, які перпендикулярні до ребра АА1 і перетинають його. (3 бали)

Тематичне оцінювання № 3

2. Відстань від точки М до всіх вершин квадрата

дорівнює 10 см. Знайти відстань від точки М до площини квадрата, якщо діагональ квадрата дорівнює 12 см. (3 бали)

3. З точки А, взятої поза площиною?, проведені до неї дві похилі, до­вжини яких дорівнюють 10 і 17 см. Різниця проекцій цих похилих на площину? дорівнює 9 см. Знайти проекції похилих. (3 бали)

4. Правильний трикутник розташований над площиною. Доведіть, що відстань від центра трикутника до даної площини дорівнює середньому арифметичному відстаней від вершин цього трикут­ника до цієї площини. (3 бали)

Варіант 2

1. Користуючись зображенням куба ABCDA1B1С1D1 (рис. 181), запишіть ребра, які перпендикулярні до грані ABCD.

(3 бали)

Тематичне оцінювання № 3

2. Відстані від точки М до всіх вершин квадрата дорівнюють по 13 см, а до площини квадрата – 12 см. Знайдіть діагональ квадрата. (3 бали).

3. З точки А, взятої поза площиною?, проведено до неї дві похилі. Знайдіть довжини похилої, якщо одна з них на 13 см більша другої, а проекції похилих на площину? дорівнюють 6 і 20 см. (3 бали)

4. Паралелограм розташований над площиною. Доведіть, що сума від­станей від протилежних вершин паралелограма до даної площини однакова. (3 бали)

Варіант 3

1. Користуючись зображенням прямокутного паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 (рис. 182), запишіть грані, які перпендикулярні до ребра АА1. (3 бали)

Тематичне оцінювання № 3

2. Відстані від точки S до всіх вершин пра­вильного трикутника дорівнюють по 5 см, а до площини трикутника – 3 см. Знай­діть висоту трикутника. (3 бали)

3. Із деякої точки проведено до даної площини дві похилі. Знайти дов­жини похилих, якщо проекції похилих дорівнюють 2 і 14 см, а по­хилі відносяться як 1 : 2. (3 бали)

4. Квадрат розташований над площиною. Доведіть, що відстань від центра квадрата до площини в чотири рази менша суми відстаней від вершин квадрата до площини. (3 бали)

Варіант 4

1. Користуючись зображенням прямокутно­го паралелепіпеда ABCDA1В1C1D1 (рис. 183), запишіть ребра, які перпендикулярні до ребра DC і перетинають його. (3 бали)

2. Відстань від точки М до кожної вершини правильного трикутника дорівнює 10 см. Знайти відстань від точки М до площини трикут­ника, якщо медіана трикутника дорівнює 9 см. (3 бали)

Тематичне оцінювання № 3

3. Із деякої точки простору проведено дві похилі, проекції яких дорів­нюють 8 і 20 см. Знайти довжини похилих, якщо відомо, що їх різ­ниця дорівнює 8 см. (3 бали)

4. Через вершину D паралелограма ABCD проведено площину, яка не перетинає його. Доведіть, що відстань від точки В до площини до­рівнює сумі відстаней від точок А і С до даної площини. (3 бали)

Відповідь. Варіант 1. 1. А1В1, A1D1, AB, AD. 2. 8 см. 3. 6 см і 15 см.

Варіант 2. 1. АА1, ВВ1, СС1, DD1 2. 10 см. 3. 7,5 см і 20,5.см. Варіант 3. 1. ABCD, A1B1D1. 2. 6 см. 3. 8 см і 16 см. Варіант 4. 1. DD1, DA, BC, CC1. 2. 8см. 3. 25 см і 17см.

Варіант Б

Варіант 1

1. Через центр О правильного трикутника АВС проведено перпендику­ляр SO до площини АВС.

А) Яка величина кута SOA? (2 бали)

Б) Доведіть, що SA = SB. (2 бали)

В) Знайдіть відстань від точки S до площини АВС, якщо SC = 5 см, 0В = 3 см. (2 бали)

2. Сторона квадрата ABCD дорівнює 8 см. Точка S знаходиться на від­стані 16 см від його вершин. Знайдіть відстань від точки S до пло­щини квадрата. (3 бали)

3. У прямокутному паралелепіпеді АВСDА1В1С1D1 АВ1 = Тематичне оцінювання № 3См, АС1 = Тематичне оцінювання № 3См, АВ = 2 см. Знайдіть відстань між прямою A1D1 та площиною АВ1С1. (3 бали)

Варіант 2

1. Через центр О квадрата ABCD проведено перпендикуляр SO до пло­щини АВС.

А) Яка величина кута SOD? (2 бали)

Б) Доведіть, що Тематичне оцінювання № 3SAO = Тематичне оцінювання № 3SCO. (2 бали)

В) Знайдіть відстань SC, якщо відстань від точки S до площи­ни АВС дорівнює 5 см, a OD = 12 см. (2 бали)

2. Точка S знаходиться на відстані 6 см від вершин прямокутника і на відстані 4 см від його площини. Знайдіть сторони прямокут­ника, якщо одна з них вдвічі більша за другу. (3 бали)

3. Три відрізки SA, SB, SC мають однакову довжину а, Тематичне оцінювання № 3ASB= Тематичне оцінювання № 3BSC = Тематичне оцінювання № 3CSA = 60°. Знайдіть відстань від точки S до площини АВС. (3 бали)

Варіант 3

1. Через центр О правильного шестикутника ABCDEF проведено пер­пендикуляр SO до площини АВС.

А) Чому дорівнює кут між прямими SO і AD? (2 бали)

Б) Доведіть, що Тематичне оцінювання № 3ASO = Тематичне оцінювання № 3FSO. (2 бали)

В) Знайдіть сторону шестикутника, якщо відстань від точки S до площини АВС дорівнює 4 см, а SC = 5 см. (2 бали)

2. Сторона правильного трикутника АВС дорівнює 12 см. Точка S зна­ходиться на однаковій відстані від його вершин і віддалена від пло­щини трикутника на відстань 4 см. Знайдіть відстань від точки S до вершин трикутника АВС. (3 бали)

3. Ребро куба ABCDA1B1C1D1 дорівнює а. Знайдіть відстань від точ­ки А, до площини AB1D1. (3 бали)

Варіант 4

1. Через точку О перетину діагоналей АС і BD прямокутника ABCD проведено перпендикуляр SO до площини АВС.

А) Чому дорівнює кут між прямими SO і АС? (2 бали)

Б) Доведіть, що SA = SC. (2 бали)

В) Знайдіть відстань від точки S до площини АВС, якщо SC = 10 см, OD = 6 см. (2 бали)

2. Точка S знаходиться на відстані 10 см від вершин рівнобедреного трикутника АВС (АВ = ВС) і на відстані 6 см від його площини. Знайдіть сторони трикутника, якщо Тематичне оцінювання № 3ВАС = 30°. (3 бали)

3. Три відрізки SA, SB, SC попарно перпендикулярні, SA = SB = SC = а. Знайдіть відстань від точки S до площини АВС. (3 бали)

Тематичне оцінювання № 3 можна провести за допомогою тесту, текст якого подано нижче.

При оцінюванні виконання тестів враховуються тільки ті шість із виконаних завдань, яким відповідає найбільша кількість балів.

Тест

Мета даного тесту – перевірити, чи вміє учень:

– зображати та знаходити на малюнку перпендикулярні прямі та площини;

– розв’язувати задачі, використовуючи ознаку перпендикулярності прямої і площини.

Варіант 1

1. Дано зображення куба АВСDА1В1С1D1 (рис. 184). Укажіть пряму, яка перпендикулярна до прямої АА, і проходить через точку С. (1 бал)

А) АВ; б) AC; в) AD; г) АС.

Тематичне оцінювання № 3

2. Відомо, що різні прямі а і b перпендикулярні до площини? (рис. 185). Як розміщені прямі а і b? (1 бал)

А) Перетинаються; б) мимобіжні; в) паралельні; г) перпендикулярні.

Тематичне оцінювання № 3

3. Відрізок SB перпендикулярний до пло­щини прямокутника ABCD (рис. 186). Знайдіть відстань між точками S і D, якщо SB = 4 cm, BD = 3 cm. (1 бал)

А) 3 см; б) 4 см; в) 5 cm; r) 7 cm.

Тематичне оцінювання № 3

II рівень

1. Точка S лежить поза площиною три­кутника АВС, причому Тематичне оцінювання № 3SAC = 90°, Тематичне оцінювання № 3CAB = 90° (рис. 187). Які з вказаних тверджень правильні? (1 бал)

А) Пряма SA перпендикулярна до пло­щини АВС;

Б) пряма АВ перпендикулярна до пло­щини SAC;

В) пряма АС перпендикулярна до пло­щини SAB;

Г) пряма ВС перпендикулярна до пло­щини ASC.

Тематичне оцінювання № 3

2. Точки А, В, С лежать на прямій, перпен­дикулярній до площини а, а точки А, М, N лежать у площині а (рис. 188). Які з вказаних кутів прямі? (1 бал)

A) Тематичне оцінювання № 3MAB; б) Тематичне оцінювання № 3MCA; в) Тематичне оцінювання № 3CAN ; г) Тематичне оцінювання № 3NBA.

Тематичне оцінювання № 3

3. У просторі дано пряму а і точку А поза нею. Скільки існує прямих, перпенди­кулярних до прямої а і які проходять через точку А? (1 бал)

А) Жодної; б) безліч; в) одна; г) визначити неможливо.

III рівень

1. Прямі АВ і CD перпендикулярні до деякої площини і перетинають її в точках В і D відповідно. Знайдіть АС, якщо АВ = 9 см, CD = 15 см, BD = 8 см і відрізок AC не перетинає даної площини. (2 бали)

А) 8 см; б) 9 см; в) 10 см; г) 15 см.

2. Через вершину В квадрата ABCD проведено пряму BS, перпендикуляр­ну до його площини. Які з наведених тверджень правильні? (2 бали)

А) Пряма SD перпендикулярна до площини АВС;

Б) пряма AD перпендикулярна до площини ASB;

В) пряма CD перпендикулярна до площини BSC;

Г) пряма BD перпендикулярна до площини SBC.

3. Через точку О перетину діагоналей прямокутника ABCD проведено перпендикуляр МО. Знайдіть МО, якщо АВ = 6 см, ВС = 8 см, МА = 13 см. (2 бали)

А) 10 см; б) 11 см; в) 12 см; г) визначити неможливо.

IV рівень

1. Дано паралелограм ABCD і площину?, яка його не перетинає. Че­рез вершини паралелограма проведено прямі, перпендикулярні до площини і які перетинають площину відповідно в точках А1, В1, С1, D1. Знайдіть довжину відрізка DD1, якщо АА1 = 3 см, ВВ1 = 4 см, СС1 =5 см. (3 бали)

А) 2 см; б) 3 см; в) 4 см; г) 5 см.

2. Прямі АВ, АС і AD попарно перпендикулярні. Знайти площу трикут­ника BCD, якщо АВ = Тематичне оцінювання № 3См, АС = Тематичне оцінювання № 3См, AD = Тематичне оцінювання № 3См. (3 бали)

А) 25 см2; б) 16 см2; в) 15 см2; г) 12 см2.

3. Побудовано переріз куба ABCDA1В1C1D1 площиною, що проходить через точки В1 і D1 і середину ребра CD. Знайдіть периметр перері­зу, якщо ребро куба дорівнює а. (3 бали)

A) Тематичне оцінювання № 3; б) Тематичне оцінювання № 3; в) Тематичне оцінювання № 3; г) Тематичне оцінювання № 3.

І рівень

1. Дано зображення прямокутного паралелепіпеда АВСDА1В1С1D1 (рис. 189). Укажіть площину, яка перпендикулярна до прямої AA1 і проходить через точку А. (1 бал)

A) DCC1; б) А1B1С1; в) BCD; г) ВСС1.

Тематичне оцінювання № 3

2. Як розташовані площина? і пряма b, якщо aТематичне оцінювання № 3?, а || b (рис. 190)? (1 бал)

А) Не перетинаються;

Б) паралельні;

В) перпендикулярні;

Г) визначити неможливо.

Тематичне оцінювання № 3

3. Відрізок SA перпендикулярний до площини трикутника АВС (рис. 191). Знайдіть відстань від точки А до точки С, якщо SA = 3 см, SC = 5 см. (1 бал)

А) 3 см; б) 4 см; в) 5 см; г) 6 см.

Тематичне оцінювання № 3

II рівень

1. Точка S лежить поза площиною ромба ABCD, причому SBТематичне оцінювання № 3BC, SBТематичне оцінювання № 3AS. Тематичне оцінювання № 3BAD = 30° (рис. 192). Які з вказаних тверджень правиль­ні? (1 бал)

А) Пряма SB перпендикулярна до площини ADC;

Б) пряма АВ перпендикулярна до площини SBC;

В) пряма BC перпендикулярна до площини ABS;

Г) пряма SB перпендикулярна до прямої BD.

Тематичне оцінювання № 3

2. Тематичне оцінювання № 3ABC=90°, точка М лежить поза площи­ною АВС, МА = MB = МС. З точки М про­ведено відрізок ОМ, який перпендикуляр­ний до площини АВС, точка О лежить у пло­щині АВС (рис. 193). Які з вказаних тверд­жень правильні? (1 бал)

А) Точка О лежить усередині трикутника АВС;

Б) точка О лежить поза трикутником АВС;

В) точка О лежить на відрізку АС, причому АО не дорівнює ОС;

Г) точка О лежить на гіпотенузі АС, причому АО дорівнює ОС.

3. У просторі дано пряму а і точку А на ній. Скільки існує прямих, перпендикулярних до прямої а, які проходять через точку А? (1 бал)

А) Жодної; б) безліч; в) тільки одна; г) визначити неможливо.

Тематичне оцінювання № 3

III рівень

1. Прямі АВ і CD перпендикулярні до деякої площини і перетинають її в точках відповідно. Знайдіть BD, якщо АВ = 6 см, CD = 9 см, AC = 5 см і відрізок АС не перетинає даної площини. (2 бали)

А) 1 см; б) 2 см; в) 3 см; г) 4 см.

2. Через точку О перетину діагоналей прямокутника ABCD проведено перпендикуляр МО до площини АВС. Які з наведених тверджень правильні? (2 бали)

А) Пряма МО перпендикулярна до прямої АС;

Б) пряма МО перпендикулярна до площини BCD;

В) пряма AC перпендикулярна до площини МАВ;

Г) пряма АС обов’язково перпендикулярна до площини MBD.

3. Через вершину В квадрата ABCD проведено пряму BS, перпендику­лярну до його площини. Знайдіть відстань від точки S до верши­ни А квадрата ABCD, якщо АС = 2 cm, SB = 1 cm. (2 бали)

А) Тематичне оцінювання № 3 см; б) 1 см; в) Тематичне оцінювання № 3 см; г) 2 cm.

IV рівень

1. Точка О – точка перетину медіан трикутника АВС, ? – площина, яка не перетинає трикутник АВС. Через точки А, В, С, О проведено прямі, перпендикулярні до площини?, які перетинають площину відповідно в точках А1, В1, С1, О1. Знайдіть довжину відріз­ка OO1, якщо АА1 = 1 см, ВВ1 = 2 см, СС1 = 3 см. (3 бали)

А) 1 см; б) 2 см; в) 3 см; г) 1,5 см.

2. Дано прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1, в якому BD = 13 см, DC = 5 см, СС1 = Тематичне оцінювання № 3 см. Знайдіть площу трикутника ADC1. (3 бали)

А) 25 см2; б) 36 см2; в) 72 см2; г) 18 см2,

3. У кубі ABCDA1B1C1D1 побудовано переріз площиною, що проходить через точки А, С, К, де К – середина ребра C1D1. Знайдіть пери­метр перерізу, якщо ребро куба дорівнює а. (3 бали)

А) 2а; б) Тематичне оцінювання № 3; в) Тематичне оцінювання № 3; г) Тематичне оцінювання № 3.

Відповіді до тестових завдань

Варіант 1

Варіант 2

1

Б

В

2

В

В

3

В

Б

ІІ

1

В

А, г

2

А, в

Г

3

В

Б

1

В

Г

2

Б, в

А, б

3

В

В

1

В

Б

2

Г

Б

3

В

Г

Якщо в класі виконувалася тематична контрольна робота № 3, то вдома можна запропонувати виконати тест, і навпаки.

У ході фронтальної бесіди з’ясувати, які завдання викликали труд­нощі, та відповісти на запитання учнів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Числівник.
Ви зараз читаєте: Тематичне оцінювання № 3