Тематичний план та розподіл навчального часу – ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИГІДРОБІОЛОГІЯ

1. ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГІДРОБІОЛОГІЯ”

Тематичний план та розподіл навчального часу

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0708 “Екологія” на вивчення навчальної дисципліни “Гідробіологія” передбачено 54 години (1 кредит). Приймаючи до уваги зменшення аудиторного навантаження студентів і збільшення обсягу самостійної роботи під керівництвом викладача, тематичний план та розподіл навчального часу для денної та заочної форм навчання

має наступний вигляд (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Тематичний план та

Розподіл навчального навантаження

Блоки змістових модулів

Розподіл навчального часу

(розділи), змістові модулі

Лекції

Практичні

Самостійна

Індиві-

(теми)

Заняття

Робота

Дуальна

Робота

1

2

3

4

5

1.Гідробіологія як наука.

6

4

10

2

1.1.

Предмет та завдання

Гідробіології як науки.

2

4

1

1.2. Життєві форми

4

4

6

1

Гідробіонтів.

2. Екологічні основи

4

4

10

4

Життєдіяльності гідро

Біонтів.

2.1. Роль світла в житті

2

2

5

2

Гідробіонтів.

2.2. Газообмін гідробіонтів.

2

2

5

2

3. Біологічна продуктив

4

6

12

6

Ність водних екосистем.

3.1. Структура та

2

4

6

4

Функціональні особливості

Гідроекосистем.

3.2. Відтворення біоло

2

2

6

2

Гічних ресурсів гідросфери.

Разом

14

14

32

12


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Корисні звички.
Ви зараз читаєте: Тематичний план та розподіл навчального часу – ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ