ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО


Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. У ядрі атома Цинку 30 протонів і 35 нейтронів. Скільки електронів у цьому атомі?

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

2. У ядрі атома хімічного елемента 10 протонів i 11 нейтронів. Що це за елемент?

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

3. Хто запропонував ядерну модель будови атома?

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

class=""/>

4. З атомного ядра в результаті спонтанного перетворення вилетіло ядро атома Гелію. Який це вид радіоактивного розпаду?

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

5. Відбулося спонтанне перетворення радіоактивного ізотопу Плюмбуму: ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО Який це вид радіоактивного розпаду?

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

6. На рисунку показано чотири нижні енергетичні рівні атома. Стрілки відповідають переходам між рівнями; νi – частота фотона, який випромінюється або поглинається під час переходу. Якому переходу відповідає найбільша частота νi?

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

class=""/>

7. Відбувся α-розпад радію 22688Rа. Як при цьому змінився атомний номер Z радію та масове число А?

А Z зменшився на 4, А зменшилося на 2

Б Z зменшився на 4, А зменшилося на 4

В Z зменшився на 2, А зменшилося на 2

Г Z зменшився на 2, А зменшилося на 4

8. Відбувся β-розпад ізотопу Гідрогену 31Н. Яке ядро утворилося внаслідок цього розпаду?

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

9. Перша штучна ядерна реакція спостерігалася в ході бомбардування а-частинками Нітрогену У результаті реакції утворилися протон і ядро деякого елемента. Укажіть правильне рівняння реакції.

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

10. Яке з наведених нижче тверджень відповідає руху зарядженої частинки в камері Вільсона?

А Частинка, пролітаючи, руйнує молекули фотоемульсії.

Б Частинка, пролітаючи, викликає конденсацію перенасиченої пари.

В Частинка, пролітаючи, викликає кипіння перегрітої рідини

Г Частинка, пролітаючи, викликає електричний розряд у газі.

11. Знайдіть дефект мас ядра Літію 73Li.

А Менший за 0,06 а. о. м.

Б Між 0,08 а. о. м. і 0,1 а. о. м.

В Між 0,2 а. о. м. і 0,5 а. о. м.

Г Більший за 0,6 а. о. м.

12. Якою є енергія зв’язку ядра Карбону 136C?

А Менша ніж 100 МеВ

Б Між 120 МеВ і 180 МеВ

В Між 200 МеВ і 230 МеВ

Г Більша ніж 250 МеВ

13. Якою є питома енергія зв’язку ядра Радію 22688Rа?

А Менша за 8 МеВ/нуклон

Б Між 9 МеВ/нуклон і 10 МеВ/нуклон

В Між 11 МеВ/нуклон і 12 МеВ/нуклон

Г Більша за 14 МеВ/нуклон

14. Яким є період піврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо за 12 год. у середньому розпадається 7500 із 8000 атомів?

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

Завдання 15-16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку “х” у наведеній таблиці.

15. Установіть відповідність між назвами реакцій, що стосуються фізики атомного ядра, І описами реакцій.

1 Ядерні реакції

2 Реакції синтезу

3 Реакції поділу

4 Ланцюгові ядерні реакції

А Утворення ядра з менш масивних ядер

Б Зміни атомних ядер унаслідок взаємодії їх одне з одним або з іншими частинками

В Реакції, у яких частинки, що викликають їх, утворюються як продукти цієї реакції

Г Реакція поділу важкого ядра, збудженого захопленням нейтрона

Д Розщеплення ядра на менш масивні ядра

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

16. Установіть відповідність між означеннями і назвами фізичних величин.

1 Відношення енергії випромінювання, поглинутої опромінюваним тілом, до його маси

2 Найменша маса речовини, що ділиться, за якої може відбуватися ланцюгова ядерна реакція

3 Відношення кількості нейтронів на певному етапі ланцюгової реакції до їхньої кількості на попередньому етапі

4 Різниця енергій спокою ядер і частинок до реакції) після реакції

А Коефіцієнт розмноження нейтронів

Б Критична маса

В Енергетичний вихід ядерної реакції

Г Доза випромінювання

Д Енергія, необхідна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

У завданнях 17-20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

17. Коли атом Гідрогену переходить із четвертого енергетичного стану в другий, випромінюються фотони з енергією 2,55 еВ (зелена лінія спектра Гідрогену). Визначте довжину хвилі цієї лінії спектра. Відповідь наведіть у нанометрах.

Відповідь:___________________________________

18. Активність радіоактивного елемента зменшилась у 4 рази за 8 діб. Знайдіть період піврозпаду. Відповідь наведіть у добах.

Відповідь:___________________________________

19. Користуючись законом взаємозв’язку маси і енергії, обчисліть енергію зв’язку між нуклонами в ядрі Гелію. Відповідь наведіть у пікоджоулях.

Відповідь:___________________________________

20. Визначте масу урану-235, яку щодоби витрачає атомна електростанція потужністю 1000 МВт і з ККД 20 %. Вважайте, що при кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 200 МеВ. Відповідь наведіть у кілограмах.

Відповідь: ___________________________________1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Статистичний характер законів спадковості.
Ви зараз читаєте: ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО