ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. У який спосіб можна дізнатися, що в певній точці простору існує електричне поле?

А Помістити в цю точку магнітну стрілку й додивитися, чи зорієнтується вона

Б Помістити в цю точку лампочку розжарювання й подивитися, чи засвітиться вона

В Помістити в цю точку заряд і подивитися, чи діятиме на нього

сила електричного поля

Г Цього не можна визначити експериментально, оскільки поле не діє на органи чуттів людини

2. Як зміниться сила кулонівської взаємодії двох точкових електричних зарядів, якщо відстань між ними зменшити у 2 рази?

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

3. В електричне поле, силові лінії якого показано на рисунку, влітає протон. Як він рухатиметься?

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

А По траєкторії 1 рівномірно

Б По траєкторії 1 зі збільшенням швидкості

В По траєкторії 2 зі зменшенням швидкості

Г По траєкторії З зі збільшенням швидкості

4. Напруженість електричного поля вимірюють за допомогою

пробного електричного заряду q^^. Як зміниться модуль напруженості, якщо величину пробного заряду збільшити в n разів?

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

5. Напруженість електричного поля на відстані 10 см від поверхні зарядженої сфери радіусом б см дорівнює 3 В/м. Якою є напруженість поля на відстані 30 см від центра сфери?

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

6. Яку роботу виконали сили електростатичного поля під час переміщення заряду 2 Кл з точки з потенціалом 20 В у точку з потенціалом 0 В?

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

7. Протон переміщується в електричному полі, силові лінії якого показано на рисунку. По якій із траєкторій робота під час переміщення протона є додатною?

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

А Під час переміщення протона з точки 1 у точку 2

Б Під час переміщення протона з точки 2 у точку З

В Під час переміщення протона з точки 3 у точку 1

Г Під час переміщення протона по траєкторії 1-2-В-і

8. Провідній порожнистій кулі з товстою оболонкою (на рисунку показано переріз кулі) передали позитивний електричний заряд. У якій із зон напруженість електростатичного поля дорівнює нулю?

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

9. Куди напрямлений у точці С вектор напруженості електричного поля, утвореного двома зарядами (див. рисунок)?

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

10. Як зміниться електроємність плоского конденсатора в разі збільшення відстані між його пластинами в 4 рази?

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

11. Електричний заряд на одній пластині конденсатора +2 Кл, на другій -2 Кл. Напруга між пластинами становить 5 кВ. Чому дорівнює електрична ємність конденсатора?

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

12. Плоский конденсатор приєднаний до джерела постійного струму. Як зміниться заряд на пластинах конденсатора, якщо, не від’єднуючи конденсатора від джерела, повільно розсунути пластини на відстань, у 2 рази більшу за попередню?

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

13. Конденсатор був заряджений до 10 В. Унаслідок розрядження конденсатора в електричному колі виділилася енергія 0,05 Дж. Який заряд був на обкладці конденсатора?

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

14. Порошина масою 10-8 г висить між пластинами плоского повітряного конденсатора, до якого прикладено напругу 5 кВ. Відстань між пластинами 5 см. Яким є заряд порошини?

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Завдання 15-16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку “х” у наведеній таблиці.

15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються електростатики, і власне формулами.

1 Закон Кулона

2 Напруженість поля точкового заряду

3 Потенціал електростатичного поля

4 Енергія електричного поля

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

16. Установіть відповідність між визначеннями і фізичними величинами (поняттями).

1 Фізична величина, що дорівнює відношенню сили ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ, яка діє від електричного поля на точковий пробний заряд q, поміщений у дану точку поля, до величини цього заряду

2 Уявні лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямком напруженості електричного поля

3 Фізична величина, що дорівнює відношенню потенціальної енергії Wр заряду q, поміщеного в дану точку поля, до величини цього заряду

4 Фізична величина, що дорівнює відношенню модуля заряду q однієї з обкладок конденсатора до різниці потенціалів (напруги) U між обкладками

А Лінії напруженості

Б Потенціал поля

В Енергія поля

Г Напруженість

Д Електроємність

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

У завданнях 17-20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

17. Два точкові заряди q1 і q2 розташовані на відстані і один від одного. Якщо відстань між ними зменшиться на величину Δr = 50 см, то сила взаємодії збільшиться у два рази. Знайдіть відстань r. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:____________________________________

18. Напруженість електричного поля в гасі, утвореного точковим зарядом 10-10 Кл, у точці, що розташована на певній відстані від нього, дорівнює 5 Н/Кл. Визначте відстань від заряду до даної точки поля й силу, з якою поле діє на заряд 3∙10-6 Кл, поміщений у дану точку. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:____________________________________

19. Між двома плоскими пластинами, до яких прикладено різницю потенціалів 500 В, перебуває в завислому стані порошина масою 10-7 г. Відстань між пластинами 5 см. Визначте електричний заряд порошини. Відповідь наведіть у пікокулонах.

Відповідь:____________________________________

20. Якою є напруженість електричного поля всередині плоского повітряного конденсатора, якщо його заряд дорівнює 0,5 мкКл, а площа пластин становить 500 см2? Відповідь наведіть у мегавольтах на метр.

Відповідь:____________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Основні властивості рідини.
Ви зараз читаєте: ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ