ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Сила Лоренца – це сила, з якою магнітне поле діє:

А на постійний магніт

Б нерухомий електричний заряд

В рухомий електричний заряд

Г провідник зі струмом

2. Сила Ампера – це сила, з якою магнітне поле діє:

А на магнітну стрілку

Б провідник зі струмом

В рухомий електричний заряд

Г

нерухомий електричний заряд

3. Лінії магнітної індукції відрізняються від ліній напруженості електростатичного поля тим, що вони:

А виходять із південного полюса магніту

Б входять у північний полюс магніту

В перетинаються одна з одною

Г замкнені

4. У магнітному полі з індукцією 4 Тл рухається електрон зі швидкістю 107 м/с, напрямленою перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля. Чому дорівнює модуль сили, що діє на електрон від магнітного поля?

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

5. На прямий провідник завдовжки 50 см, розташований перпендикулярно до силових ліній поля з індукцією 0,02 Тл, діє

сила 0,15 Н. Якою є сила струму, що тече по провіднику?

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

6. Протон влітає в однорідне магнітне поле, напрямлене до нас, як показано на рисунку. Як рухатиметься протон?

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

А Поверне праворуч

Б Поверне ліворуч

В Поверне перпендикулярно до креслення до нас

Г Поверне перпендикулярно до креслення від нас

7. Електрон рухається в магнітному полі по колу, як показано на рисунку. Як напрямлене магнітне поле?

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

А Від нас

Б До нас

В Зліва направо

Г Справа наліво

8. На прямолінійний провідник завдовжки 70 см, розташований в однорідному магнітному полі з індукцією 0,5 Тл, діє сила 2,1 Н. Визначте кут між напрямком струму в провіднику і напрямком ліній магнітної індукції, якщо сила струму в провіднику дорівнює 12 А.

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

9. Протон рукається зі швидкістю 108 см/с перпендикулярно до однорідного магнітного поля з індукцією 1 Тл. Знайдіть радіус кола, по якому він рухається.

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

10. Провідник зі струмом поміщений між полюсами постійного магніту, як показано на рисунку. Укажіть напрямок сили, що діє на цей провідник.

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

11. Визначте індукцію магнітного поля, якщо в ньому на провідник завдовжки 10 см, по якому проходить струм 50 А, діє сила 25 мН. Поле і струм взаємно перпендикулярні.

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

12. Якою має бути довжина прямолінійного провідника, на який у магнітному полі індукцією 250 мТл при силі струму в ньому 10 А діє сила 2 Н? Провідник повністю перебуває в магнітному полі. Поле і провідник взаємно перпендикулярні.

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

13. Яка сила Лоренца діє на позитивний заряд 2 нКл, що рухається в магнітному полі індукцією 200 мТл зі швидкістю 2 км/с? Напрямок руху заряду перпендикулярний до напрямку ліній індукції магнітного поля.

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

14. З якою швидкістю рухається заряд 50 нКл у магнітному полі індукцією 0,1 Тл, якщо на нього діє сила 20 мкН? Напрямок руху заряду перпендикулярний до напрямку ліній індукції магнітного поля.

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Завдання 15-16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку “х” у наведеній таблиці.

15. Установіть відповідність між прізвищами вчених і відкриттями, які вони зробили.

1 Гільберт

2 Ерстед

3 Ампер

4 Лоренц

А Обертання магнітної стрілки

Б Взаємодія паралельних провідників зі струмами

В Рух заряджених частинок у магнітному полі

Г Опис властивостей магнітів

Д Поведінка рамки зі струмом між полюсами магніту

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

16. Установіть відповідність між означеннями і назвами фізичних величин

1 Взаємодії між рухомими електричними зарядами (або провідниками зі струмом)

2 Взаємодії заряджених тіл або частинок

3 Напрямок, у якому вказує північний полюс магнітної стрілки, що вільно обертається

4 Напрямок сили, що діє на позитивно заряджену частинку

А Електричні взаємодії

Б Напрямок сили Лоренца

В Напрямок сили Ампера

Г Магнітні взаємодії

Д Напрямок магнітної індукції

ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

У завданнях 17-20 впишіть відповідь у зазначених одиницях, (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

17. В однорідному магнітному полі з індукцією 0,8 Тл на провідник зі струмом у 30 А, довжина активної частини якого 10 см, діє сила 1,5 Н. Під яким кутом до вектора індукції розташований провідник? Відповідь наведіть у градусах.

Відповідь:___________________________________

18. В однорідному магнітному полі, індукція якого дорівнює 2 Тл і напрямлена під кутом 300 до вертикалі, вертикально вгору рухається прямий провідник масою 2 кг, по якому тече струм 4 А. Через 3 с після початку руху провідник має швидкість 10 м/с. Визначте довжину провідника. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:___________________________________

19. Електрон описує в магнітному полі коло радіусом 4 мм. Швидкість електрона З,6∙106 м/с. Знайдіть індукцію магнітного поля. Відповідь наведіть у мілітеслах.

Відповідь:___________________________________

20. Горизонтальний провідник масою 20 г підвішений за кінці на двох проводах. Середня частина провідника завдовжки 25 см перебуває у вертикальному однорідному магнітному полі з індукцією 0,2 Тл. У провіднику протікає струм 4 А. Визначте кут, на який відхиляються проводи від вертикалі. Вважайте, що g = 10 м/с2. Відповідь наведіть у градусах.

Відповідь: ___________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Одиниці другого розряду.
Ви зараз читаєте: ТЕСТ 8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ