Тести – Урок 10 – Оксигеновмісні органічні сполуки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

12. Оксигеновмісні органічні сполуки

Тести

12.1 Укажіть речовини, з яких готують реактив для виявлення багатоатомних спиртів

А КОН, CuSO4

Б CuO, CuSO4

В Сu(ОН)2, КОН

Г CuS, СuСl2

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.2 Укажіть типи реакції, які властиві пропанолу: 1) заміщення; 2) приєднання; 3) гідратація; 4) ізомеризація; 5) окиснення; 6) дегідратація

А 1, 4, 5

Б 1, 5, 6

В 1, 2, 5

Г 1, 2, 6

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.3 Укажіть сполуку,

гідратацією якої можна одержати бутан-2-ол

А бут-2-ен

Б 1-хлоробутан

В бут-1-ин

Г бут-2-ин

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.4 Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень альдегіду на полімер

А поліетилен

Б етаналь

В етен

Г етанол

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.5 Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на галогеноалкан

А 1,1,2,2- тетрабромоетан

Б етин

В етен

Г етанол

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.6 Укажіть речовину, з якою реагує фенол, але не реагує етанол

А КОН

Б НСl

В Cu

Г Ag

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.7 Укажіть формулу

продукту, одержаного з етаналю шляхом проведення двох послідовних реакцій – відновлення і дегідратації

А СбН6

Б С2Н4

В С2Н6

Г С2Н5ОН

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.8 Укажіть найближчий гомолог етаналю

А С3Н7ОН

Б С5Н11ОН

В С4Н10О

Г СН2O

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.9 Укажіть, скільки ізомерних карбонових кислот відповідають молекулярній формулі С5Н10O2

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.10 Складіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити перетворення метану на етаналь. Укажіть суму всіх коефіцієнтів

А 7

Б 8

В 9

Г 10

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.11 Установіть відповідність між назвами реакцій та схемами (рівняннями) реакцій

Назва реакції:

Схеми (рівняння):

1 внутрішньо-молекулярна дегідратація

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

2 часткове окиснення

3 міжмолекулярна дегідратація

4 повне окиснення

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.12 Установіть відповідність між назвами речовин та їхніми формулами

Назва:

Формула:

1 тринітрат гліцеролу

А НСООК

2 динітрат етиленгліколю

Б C3H6(ОNО2)2

3 калій метанолят

В C3H5(ОNО2)3

4 калій форміат

Г C2H4(ОNО2)2

Д СН3ОК

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.13 Установіть відповідність між назвою і класом речовин

Назва:

Клас:

1 етилетаноат

А насичений одноатомний спирт

2 етаналь

Б багатоатомний спирт

3 етанол

В карбонова кислота

4 пропан-1,2-діол

Г альдегід

Д естер

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.14 Установіть послідовність використання реагентів для добування купрум(ІІ) ацетату з хлороетану

А купрум(ІІ) карбонат

Б купрум(ІІ) оксид

В вода

Г купрум(ІІ) гідроксид

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.15 Установіть генетичний ланцюжок добування етилметаноату

А СН3ОН

Б НСООН

В НСНО

Г СН3Сl

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.16 Установіть послідовність зменшення кислотних властивостей сполук

А С6Н5ОН

Б СН3СООН

В НСООН

Г СН3ОН

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.17 Виберіть речовини, які використовують, щоб приготувати реактиви для виявлення альдегідів: 1) MgCl2; 2) CuSO4; 3) НСl; 4) AgNO3; 5) FeCl3; 6) NaOH

A 1, 4, 6

Б 2, 5, 3

В 2, 4, 6

Г 2, 3, 6

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.18 Укажіть речовини, з якими реагує етаналь: 1) СuО; 2) НСl; 3) КСl; 4) Сu(ОН)2; 5) Н2;

А 1,5

Б 4,5

В 3,6

Г 2,6

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.19 Укажіть групу, у якій усі речовини реагують з метановою кислотою

А СН3ОН, NaOH, НСl

Б Mg, MgO, MgCl2

В NaCl, С2Н5ОН, Zn

Г К2O, СН3ОН, К2СO3

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.20 Триолеїн, на відміну від трипальмітину, вступає в реакцію

А гідрування

Б дегідрування

В гідратації

Г нейтралізацій

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.21 Укажіть групу речовин, яка містить лише гомологи

А етаналь, оцтова кислота, бутаналь

Б мурашина кислота, метаналь, оцтова кислота

В бутаналь, формальдегід, гексаналь

Г мурашина кислота, оцтова кислота, щавлева кислота

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.22 Позначте групу, у якій усі речовин реагують з олеїновою кислотою

А КВr, К2СO3, Н2O

Б Br2, Н2, КОН

В Cu, CuO, Cu(OH)2

Г Н2, Ag2O (NH3), HNO3

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.23 Укажіть реагенти і послідовність, у якій їх потрібно використати, щоб здійснити такі перетворення:

Етин → оцтовий альдегід → етанол → етаналь

А КОН(водн.), CuO, Na2SO4

Б Н2O, CuO, NaCl

В Н2O, Н2, СuО

Г НСl, СuО, Н2

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.24 Укажіть назви речовин, які вступають у реакцію “срібного дзеркала”

А метаналь, оцтова кислота

Б етаналь, метанова кислота

В масляна кислота, масляний альдегід

Г метилетаноат, метаналь

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.25 Укажіть групу речовин, які відносять до гомологів

А НСООН, СН3СНО, СН2СН2СН2СООН

Б СН3СООН, НСНО, СН3СOOСН3

В НСООН, НСНО, СН3СНО

Г СН3СООН, НСООН, С2Н5СООН

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.26 Укажіть послідовність типів хімічних реакцій, які відповідають перетворенням за схемою: Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

А естерифікація, гідрування

Б гідроліз, естерифікація

В дегідрування, гідратація

Г гідроліз, гідрування

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.27 Укажіть послідовність збільшення атомів Карбону в сполуках

А етилбутаноат

Б метилметаноат

В пропілформіат

Г метилетаноат

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.28 Укажіть об’єм водню (н. у.), який витратиться на гідрування 0,75 моль метаналю

А 2,24 л

Б 11,2 л

В 16,8 л

Г 112 л

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.29 Установіть послідовність хімічних формул речовин, необхідних для перетворення солеподібної речовини на карбонову кислоту

А СаС2

Б СН3СООН

В С2Н2

Г СН3СНО

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.30 Установіть послідовність хімічних формул речовин, необхідних для перетворення неорганічної речовини на карбонову кислоту

А СН3ОН

Б СН3СООН

В НСНО

Г СО

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.31 Укажіть об’єм водню (н. у.), який витратили на гідрування 0,01 моль триолеїну

А 300 мл

Б 336 мл

В 672 мл

Г 812 мл

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.32 Укажіть, яка кількість речовини мурашиної Кислоти прореагувала з магнієм, якщо виділилось 112 л водню (н. у.)

А 10 моль

Б 2,5 моль

В 0,1 моль

Г 0,05 моль

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.33 Складіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:

Етаналь → етанол → етилетаноат → етанова кислота

Укажіть суму коефіцієнтів в усіх рівняннях реакцій

А 14

Б 13

В 12

Г 11

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.34 Укажіть молярну масу речовини X у схемі перетворення:

Метан → X → етаналь

А 30 г/моль

Б 26 г/моль

В 32 г/моль

Г 28 г/моль

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.35 Яку речовину використовують для добування альдегідів з первинних спиртів?

А купрум(ІІ) хлорид

Б аргентум нітрат

В мідь

Г купрум(ІІ) оксид

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.36 Установіть відповідність між назвами речовин та класами органічних речовин

Назва:

Клас:

1 пентан-2-ол

А карбонова кислота

2 формальдегід

Б жир

3 гліцерол

В альдегід

4 трипальмітин

Г насичений одноатомний спирт

Д багатоатомний спирт

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.37 Установіть відповідність між структурними формулами та систематичними назвами альдегідів

Формула:

Назва:

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

А бутаналь

Б пентаналь

В гексаналь

Г метаналь

Д етаналь

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.38 Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій

Реагенти:

Продукти реакції:

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.39 Установіть послідовність використання реагентів для добування альдегіду з алкіну

А С2Н5ОН

Б С2Н4

В СН3СОН

Г С2Н2

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.40 Установіть послідовність використання реагентів для здійснення перетворення: пропен → пропаналь

А СuО

Б Н2O

В Br2 (hv)

Г Н2

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.41 Укажіть ізомер бутанової кислоти

А бутаналь

Б етилбутаноат

В метилпропаноат

Г метилбутаноат

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.42 Укажіть продукт гідрування метаналю

А метанова кислота

Б метилметаноат

В етен

Г метанол

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.43 Укажіть назву третинного спирту

А 2-метилбутан-2-ол

Б бутан-1-ол

В 3,3-даметилбутан-2-ол

Г 3-метилбутан-2-ол

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.44 Установіть послідовність зростання кислотних властивостей сполук

А етанол

Б фенол

В метанова кислота

Г оцтова кислота

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.45 Установіть послідовність використання реагентів, щоб добути карбонову кислоту з алкену

А СН3СН2ОН

Б С2Н4

В СН3СООН

Г СН3СНО

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.46 Установіть послідовність використання реагентів, щоб здійснити перетворення:

Кальцій оксид → кальцій карбід → ацетилен → етаналь → оцтова кислота

A H2O(Hg2+)

Б Сu(ОН)2

В С

Г Н2О

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.47 Укажіть правильні твердження:

1. Альдегідна група у своєму складі містить карбонільну групу.

2. Функціональною групою альдегідів і кетонів є карбонільна група.

А правильне лише друге твердження

Б правильне лише перше твердження

В правильні обидва твердження

Г обидва твердження неправильні

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.48 Установіть відповідність між карбоновими кислотами та ізомерними їм естерами

Кислоти:

Естери:

1 пропанова

А етилметаноат

2 бутанова

Б метилметаноат

3 етанова

В етилбутаноат

4 пентанова

Г бутилметаноат

Д етилетаноат

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.49 Установіть відповідність між характеристикою кислоти та її формулою

Кислота:

Формула:

1 вища ненасичена кислота

А С6H5COOH

2 найсильніша карбонова кислота

Б СН3СООН

3 ароматична кислота

В С17Н35СООН

4 кислота, солі та естери якої називають ацетатами

Г С17Н33СООН

Д НСООН

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.50 Розмістіть речовини в послідовності збільшення їхніх відносних молекулярних мас

А калій форміат

Б кальцій ацетат

В калій ацетат

Г формальдегід

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.51 Установіть послідовність збільшення кількості атомів Гідрогену в молекулах оксигеновмісних сполук

А етаналь

Б стеаринова кислота

В етилформіат

Г тристеарин

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.52 Установіть послідовність утворення сполук під час добування алюміній ацетату

А 1,2-дихлороетан

Б етаналь

В етанова кислота

Г етин

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.53 Укажіть схему перетворень, яка включає лише процеси окиснення

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.54 Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу естеру

А С2Н4

Б С2Н4О2

В С2Н5Сl

Г С2Н6O

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.55 Розмістіть кислоти в послідовності зменшення їхньої сили

А оцтова

Б хлорооцтова

В пропіонова

Г мурашина

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.56 Укажіть речовини, які взаємодіють з метановою кислотою: 1) срібло; 2) магній; 3) водень; 4) бромоводень; 5) магній оксид; 6) купрум(ІІ) гідроксид

А 1, 4, 5

Б 2, 4, 6

В 2, 5, 6

Г 2, 3, 5

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.57 Укажіть речовини, які взаємодіють з мурашиною кислотою: 1) етанол; 2) срібло; 3) натрій хлорид; 4) калій карбонат; 5) сульфатна кислота; 6) натрій гідроксид

А 1, 2, 4

Б 1, 3, 4

В 1, 4, 6

Г 3, 4, 5

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.58 Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу кальцій стеарату

А стеаринова кислота

Б триолеїн

В тристеарин

Г натрій стеарат

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.59 Укажіть речовини, які взаємодіють з етаналем: 1) водень; 2) кальцій оксид; 3) хлороводень; 4) аміак; 5) купрум(ІІ) гідроксид; 6) аргентум(І) оксид (аміачний розчин)

А 1, 5, 6

Б 1, 4, 5

В 1, 3, 5

Г 2, 3, 6

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.60 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні: Проміжною речовиною X у схемі перетворень:

Етен → X → етанова кислота

Може бути: 1) лише етанол; 2) лише етаналь; 3) і етанол, і етаналь.

А правильне лише перше твердження

Б правильне лише друге твердження

В правильне третє твердження

Г усі твердження неправильні

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.61 Укажіть речовину, яка окислює мурашину кислоту і не окислює оцтову

А купрум(ІІ) гідроксид

Б аміачний розчин аргентум(І) оксиду

В магній

Г калій карбонат

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.2 Залишок якої кислоти входить до складу рідких жирів?

А стеаринової

Б пальмітинової

В олеїнової

Г масляної

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.3 Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції окиснення етаналю купрум(ІІ) гідроксидом

А 3

Б 4

В 5

Г 6

Тести  Урок 10  Оксигеновмісні органічні сполуки


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Тварини які живляться рослинами.
Ви зараз читаєте: Тести – Урок 10 – Оксигеновмісні органічні сполуки