Тести – Урок 11 – Оксигеновмісні органічні сполуки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

12. Оксигеновмісні органічні сполуки

Тести

12.64 Укажіть речовину, за допомогою якої розчин глюкози можна відрізнити від розчину фруктози

А КОН

Б Вr2

В НСl

Г Ag2O(NH3)

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.65 Укажіть речовину, за допомогою якої розчин гліцеролу можна відрізнити від розчину глюкози

А Сu(ОН)2

Б Вr2

В НСl

Г КОН

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.66 Установіть послідовність хімічних формул

у ланцюжку перетворень дисахариду на етер

А С2Н6O

Б С6Н12O6

В C12H22O11

Г С4Н10О

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.67 Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень полісахариду на альдегід

А С2Н6О

Б С6Н1206

В С2Н4O

Г (С6Н10О5)n

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.68 Укажіть назву продукту відновлення глюкози

А мальтоза

Б сахароза

В фруктоза

Г сорбіт

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.69 Укажіть ізомер глюкози, який не містить альдегідної групи

А фруктоза

Б сахароза

В рибоза

Г маноза

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.70 Укажіть назву проміжного

продукту гідролізу крохмалю

А глюкоза

Б фруктоза

В сахароза

Г декстрини

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.71 Укажіть суму індексів атомів елементів у вуглеводі, який належить до дисахаридів

А 45

Б 47

В 49

Г 51

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.72 Укажіть назву вуглеводу, який належить до полісахаридів

А глюкоза

Б рибоза

В крохмаль

Г мальтоза

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.73 Реакція гідролізу не характерна для

А жирів

Б дисахаридів

В естерів

Г моносахаридів

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.74 Укажіть речовину, з якою може реагувати сахароза

А кальцій оксид

Б кальцій гідроксид

В аміачний розчин аргентум(І) оксиду

Г купрум(ІІ) оксид

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.75 Проаналізуйте твердження й укажіть правильні:

1. Целюлоза містить лише розгалужені молекули.

2. Целюлоза складається з молекул розгалуженої та лінійної будови.

3. Целюлоза складається з молекул лише лінійної будови.

А правильне лише перше твердження

Б правильне лише друге твердження

В правильне третє твердження

Г усі твердження неправильні

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.76 Фруктоза є

А дисахаридом

Б моносахаридом

В полісахаридом

Г альдегідоспиртом

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.77 Укажіть можливі продукти гідролізу крохмалю

А фруктоза, сахароза

Б фруктоза, глюкоза

В мальтоза, глюкоза

Г мальтоза, сахароза

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.78 Укажіть назву реакції утворення полісахаридів з моносахаридів

А гідратація

Б поліконденсація

В гідроліз

Г полімеризація

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.79 Укажіть формулу продукту гідролізу целюлози

А С6Н12O6

Б С6Н10O5

В (С6Н10O5)n

Г С12Н22O11

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.80 Укажіть формулу речовини, яку потрібно використати для приготування реактиву, щоб відрізнити глюкозу від фруктози

A H2SO4

Б CuSO4

В КМnO4

Г І2

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.81 Фруктоза – це

А альдегід

Б дисахарид

В кетоноспирт

Г полісахарид

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.82 Укажіть назви речовин, які взаємодіють з глюкозою: 1) купрум(ІІ) оксид; 2) водень; 3) натрій гідроксид; 4) купрум(ІІ) гідроксид; 5) спиртовий розчин йоду; 6) вода

А 2,5

Б 1,3

В 1,5

Г 2,4

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.83 Укажіть назви речовин, які належить до дисахаридів

А крохмаль, сахароза

Б лактоза, сахароза

В фруктоза, крохмаль

Г глюкоза, целюлоза

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.84 Продукт окиснення глюкози – це

А глюконова кислота

Б етанол

В сорбіт

Г молочна кислота

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.85 Укажіть пару речовин, які зазнають гідролізу під час нагрівання з розбавленими кислотами

А СбН12O6, С12Н22O11

Б (С6Н10О5)n, С12Н22O6

В (С6Н10О5)n, С6Н12O6

Г С5Н10О5, С5Н10О4

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.86 Укажіть вуглевод, з якого виготовляють віскозне волокно

А сахароза

Б крохмаль

В галактоза

Г целюлоза

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.87 Укажіть назву продукту реакції гідролізу крохмалю, який є сумішшю простіших порівняно з крохмалем полісахаридів

А глюкоза

Б декстрини

В фруктоза

Г мальтоза

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.88 Молекула сахарози складається із залишків

А α-глюкози і β-фруктози, сполучених між собою через атом Оксигену

Б β-глюкози; α-фрутози, сполучених між собою через атом Оксигену

В α-глюкози і β-фруктози, сполучених між собою через атом Карбону

Г α-глюкози

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.89 Укажіть назву продукту окиснення глюкози аміачним розчином аргентум(І) оксиду

А сорбіт

Б глюкарова кислота

В глюконова кислота

Г лимонна кислота

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.90 Укажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції, що описує процес молочнокислого бродіння глюкози

А 3

Б 4

В 5

Г 6

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.91 Укажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції окиснення глюкози окисником, який одержують з купрум(ІІ) сульфату

А 5

Б 6

В 7

Г 8

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.92 Укажіть тип реакції, яку проводять при одержанні з глюкози пентаацетилглюкози

А гідроліз

Б полімеризація

В естерифікація

Г дегідратація

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.93 Укажіть продукт харчування, який не містить вуглеводів

А хліб

Б мед

В цукор

Г кава

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.94 Укажіть формули продуктів спиртового бродіння глюкози

А С2Н6О, СО2

Б С2Н4О2, СН4

В С3Н6О3, СО

Г С3Н7СООН, СО2

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.95 Розмістіть речовини за зростанням кількості гідроксильних груп у їхніх молекулах

А гліцерол

Б сорбіт

В крохмаль

Г етан-1,2-діол

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.96 Визначте і вкажіть речовину X у ланцюжку перетворень: Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

А С12Н22О11

Б С5Н10О5

В С6Н12О7

Г С6Н12О6

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.97 Укажіть кількість речовини срібла, що утвориться під час взаємодії 18 г глюкози з аміачним розчином аргентум(І) оксиду, взятим у надлишку

А 0,5 моль

Б 0,45 моль

В 0,2 моль

Г 0,05 моль

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.98 Обчисліть об’єм води, що міститься у 245 г водно-спиртового розчину з масовою часткою етанолу 30 %

А 171,5 мл

Б 160 мл

В 110 мл

Г 22,5 мл

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.99 Укажіть об’єм водню, який витратиться на відновлення 0,4 моль глюкози до шестиатомного спирту

А 44,3 л

Б 37,3 л

В 16,8 л

Г 8,96 л

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.100 Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:

Глюкоза → етанол → етаналь → карбон(ІV) оксид

Укажіть суму коефіцієнтів в усіх рівняннях реакцій

А 24

Б 25

В 26

Г 27

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.101 Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:

Карбон(ІV) оксид → глюкоза → глюконова кислота

Укажіть суму коефіцієнтів в усіх рівняннях реакцій

А 18

Б 20

В 22

Г 24

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.102 Установіть формулу вуглеводу, співвідношення мас Карбону, Гідрогену та Оксигену в якому становить 6 : 1 : 8, а молярна маса в 3 рази більша за молярну масу оцтової кислоти

А С12Н22O1

Б C6H12O6

В С6Н14O6

Г С5Н10О5

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.103 Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень моносахариду на карбонову кислоту

А С2Н4О2

Б С2Н6О

В С6Н12О6

Г С2Н4О

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.104 Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень дисахариду на естер

A C7H14O7

Б С6Н12О7

В С12Н22О11

Г С6Н12О6

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки

12.105 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні: Целюлоза відрізняється від крохмалю тим,

1) ступінь полімеризації та відносна молекулярна маса целюлози більші, ніжу крохмалю;

2) ступінь полімеризації та відносна молекулярна маса целюлози менші, ніжу крохмалю;

3) під час її гідролізу утворюються залишки α – та β-глюкози.

А правильне лише перше твердження

Б правильне лише друге твердження

В правильне лише третє твердження

Г усі твердження неправильні

Тести  Урок 11  Оксигеновмісні органічні сполуки


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...



Типологія країн.
Ви зараз читаєте: Тести – Урок 11 – Оксигеновмісні органічні сполуки