Тести – Урок 5

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

6. Суміші речовин. Розчини

Тести

6.1 Укажіть суспензію

А шампунь

Б малярська фарба

В туман

Г вершкове масло

Тести  Урок 5

6.2 Масова частка солі в розчині, приготованому з 50 г купрум(ІІ) сульфату і 350 мл води, становить

А 12,5 %

Б 14,3 %

В 14,8 %

Г 12,6 %

Тести  Урок 5

6.3 Укажіть назву однозарядного аніона

А сульфід-іон

Б дигідрогенортофосфат-іон

В гідрогенортофосфат-іон

Г

сульфіт-іон

Тести  Урок 5

6.4 Укажіть, який об’єм води потрібно додати до 600 г розчину калій хлориду з масовою часткою солі 20 %, щоб одержати розчин з масовою часткою 15 %

А 120 мл

Б 150 мл

В 200 мл

Г 300 мл

Тести  Урок 5

6.5 Укажіть аерозоль

А крем для рук

Б виноградний сік

В сметана

Г хмара

Тести  Урок 5

6.6 Укажіть емульсію

А зубна паста

Б молоко

В пінопласт

Г туман

Тести  Урок 5

6.7 Розчинність барій хлориду при 65 °С становить 55 г на 100 г води. Яку масу солі можна розчинити за цієї

температури у 20 г води?

А 110 г

Б 55 г

В 20 г

Г 11 г

Тести  Урок 5

6.8 Укажіть масу калій хлориду, що міститься в 310 г насиченого при 95 °С розчину, якщо розчинність солі за цієї температури становить 55 г на 100 г води

А 110 г

Б 220 г

В 310 г

Г 330 г

Тести  Урок 5

6.9 Яку масу калій хлориду потрібно додати до 420 г розчину з масовою часткою солі 8 %, щоб збільшити її удвічі?

А 8 г

Б 20 г

В 40 г

Г 420 г

Тести  Урок 5

6.10 Молярна маса магній хлориду гексагідрату становить

А 108 г/моль

Б 203 г/моль

В 221 г/моль

Г 10260 г/моль

Тести  Урок 5

6.11 Укажіть масу води, яка міститься у 80 г насиченого розчину солі при 55 °С, якщо розчинність солі за цієї температури становить 60 г на 100 г води

А 40 г

Б 50 г

В 60 г

Г 80 г

Тести  Урок 5

6.12 Молярна маса натрій сульфату декагідрату становить

А 142 г/моль

Б 210 моль

В 322 г/моль

Г 360 г/моль

Тести  Урок 5

6.13 Укажіть правильний запис йонно-молекулярного рівняння реакції алюміній оксиду з хлоридною кислотою

Тести  Урок 5

Тести  Урок 5

6.14 Укажіть назви речовин, які належить до неелектролітів

А калій карбонат, кисень

Б барій оксид, натрій хлорид

В ферум(ІІІ) хлорид, калій

Г водень, гліцерол

Тести  Урок 5

6.15 Укажіть формулу речовини, яка є сильним електролітом

А Н2СO3

Б KNO3

В HNO2

Г Сu(ОН)2

Тести  Урок 5

6.16 Укажіть формулу речовини, яка є слабким електролітом

A NaOH

Б КСl

В КМnO4

Г NH4OH

Тести  Урок 5

6.17 Укажіть групу, в якій усі сполуки належать до сильних електролітів

А СаСl2, Са(ОН)2, Fe(OH)2

Б Ва(ОН)2, ВаСl2, НСl

В K2SO4, CuO, CuCl2

Г KNO3, КОН, NaOH

Тести  Урок 5

6.18 Укажіть формулу електроліту, у водному розчині якого містяться йони Вr-

А КВrO3

Б КВrO4

В КВrO

Г ВаВr2

Тести  Урок 5

6.19 Укажіть, яка з наведених груп містить лише складні аніони

A HCO3-, NH4+

Б Ca2+,NH4+

В Сl-, Аl3+

Г HS-, H2PO4-

Тести  Урок 5

6.20 Укажіть формулу речовини, яка утворює під час дисоціації йони Мn2+

А МnСl2

Б Мn3O4

В К2МnO4

Г КМnO4

Тести  Урок 5

6.21 Укажіть групу йонів, яка містить тільки прості катіони

A Na+, Zn2+

Б NH4+, Вr –

В NH4+, К+

Г Mg2+, СlO-

Тести  Урок 5

6.22 Укажіть рівняння реакції, яка належить до реакцій йонного обміну

Тести  Урок 5

Тести  Урок 5

6.23 Розчинність газоподібних речовин при підвищенні тиску

А зменшується

Б збільшується

В збільшується, якщо газ є простою речовиною

Г зменшується в деяких випадках

Тести  Урок 5

6.24 Укажіть сполуку, яка під час дисоціації утворює гідрогенсульфіт-іони

A KHSO4

Б KHSO3

В KHS

Г K2SO3

Тести  Урок 5

6.25 Укажіть групу йонів, яка містить лише прості катіони

А СО32-, НСО3-

Б NH4+, Сl –

В Zn2+, NH4+

Г К+, Са2+

Тести  Урок 5

6.26 Укажіть ступінь електролітичної дисоціації електроліту, якщо з кожних 300 частинок речовини на йони розщеплюється 75

А 0,25

Б 0,35

В 0,45

Г 0,55

Тести  Урок 5

6.27 Ступінь електролітичної дисоціації електроліту дорівнює 0,85. Обчисліть і вкажіть кількість частинок, які розщепились на йони з-поміж кожних 260 частинок розчиненої речовини

А 95

Б 180

В 190

Г 221

Тести  Урок 5

6.28 У воді розчинили 0,25 моль ферум(ІІІ) сульфату. Укажіть, яка кількість речовини аніонів утворилась, якщо електроліт дисоціював повністю

А 0,75 моль

Б 0,8 моль

В 1,25 моль

Г 2,5 моль

Тести  Урок 5

6.29 Укажіть, між якими розчинами електролітів відбудеться реакція йонного обміну

Тести  Урок 5

Тести  Урок 5

6.30 Укажіть йони, які не можуть одночасно міститися в розчині

A Ag+ і NO3-

Б К+ i РО43-

В Ag+ і S2-

Г Na+ і SO42-

Тести  Урок 5

6.31 Укажіть формули електролітів, які потрібно використати, щоб реакція відбулась відповідно до йонно-молекулярного рівняння:

Тести  Урок 5

A H2S, СаСO3

Б НСl, Аl(ОН)3

В HCl, K2O

Г HCl, Ba(OH)2

Тести  Урок 5

6.32 Укажіть йони, які можуть одночасно міститись у розчині

А Ва2+ і ОН-

Б Сu2+ і S2-

В Рb2+ і S2-

Г Сu2+ і SO32-

Тести  Урок 5

6.33 Укажіть пару формул речовин, які потрібно використати, щоб реакція відбулась відповідно до скороченого йонного рівняння:

Тести  Урок 5

А ВаСl2, Mg3(PO4)2

Б Ba(NO3)2, Na3PO4

В BaSO4, Zn3(PO4)2

Г ВаСl2, Сu3(РO4)2

Тести  Урок 5

6.34 Укажіть речовини, які потрібно використати для такого перетворення:

Тести  Урок 5

А ферум(ІІІ) сульфат і калій гідроксид

Б ферум(ІІІ) ортофосфат і калій гідроксид

В ферум(Н) сульфіт і калій гідроксид

Г ферум(ІІ) хлорид і вода

Тести  Урок 5

6.35 Укажіть йони, які взаємодіятимуть після додавання до розчину магній сульфату розчину барій нітрату

A Mg2+ і Ва2+

Б Сl – і SO42-

В Mg2+ і Сl-

Г Ва2+ і SO42-

Тести  Урок 5

6.36 Укажіть формулу речовини А, яка бере участь у реакції, що відповідає йонно-молекулярному рівнянню:

Тести  Урок 5

А СаО

Б СаСО3

В СаС2

Г Ca(NО3)2

Тести  Урок 5

6.37 Укажіть пару формул речовин, які потрібно використати, щоб реакція відбулась відповідно до йонно-молекулярного рівняння:

Тести  Урок 5

A Zn3(PО4)2 і H2SiО3

Б Zn(NО3)2 i Na2SiО3

В Zn(OH)2 і H2SiО3

Г Zn(OH)2 і K2SiО3

Тести  Урок 5

6.38 Укажіть кількість речовини води в 120 г розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 25 %

А 2 Моль

Б 5 моль

В 5,5 моль

Г 6,8 моль

Тести  Урок 5

6.39 Укажіть йони, які не можуть одночасно міститися в розчині

А К+ і SO42-

Б Са2+ і Сl –

В Cu2+ і S2-

Г Са2+ і Вr –

Тести  Урок 5

6.40 Укажіть назви речовин А і Б, які беруть участь у реакції, що відповідає йонно-молекулярному рівнянню:

Тести  Урок 5

А барій оксид, вода

Б барій, вода

В барій гідрид, вода

Г барій оксид, натрій гідроксид

Тести  Урок 5

6.41 і Укажіть формули речовин, які потрібно використати, щоб реакція відбулась відповідно до скороченого йонного рівняння:

Тести  Урок 5

А Ва(ОН)2 і НВr

Б НВr і FeCO3

В НВr і Сu(ОН)2

Г НВr і Fe(OH)3

Тести  Урок 5

6.42 Укажіть йони, які можуть одночасно міститися в розчині

A Zn2+ і РО43-

Б Zn2+ i CO32-

В Zn2+ i NO3-

Г Zn2+ і S2-

Тести  Урок 5

6.43 Укажіть формули електролітів, під час дисоціації яких утворюються йони Аl3+, РО43-, К+, NO3-

А АlРO4, Al(NO)3, К3РO4

Б Al(NO)3, KNO3, К3РO4

В АlРO4, KNO3, Al(NO3)3

Г К3РO4, АlРO4, AlCl3

Тести  Урок 5

6.44 Укажіть схему реакції йонного обміну, яка відбувається у водному розчині

Тести  Урок 5

Тести  Урок 5

6.45 Установіть відповідність між кількісними характеристиками речовин, які використали для приготування розчинів, та масовими частками речовин в утворених розчинах

Кількості речовин:

Масові частки:

1 120 мл Н2O та 20 г КСl

А 0,15

2 0,4 л Н2O та 120 г КСl

Б 0,143

3 240 г Н2O та 2 моль NaOH

В 0,167

4 250 см3 Н2O та 50 г КСl

Г 0,231

Д 0,25

Тести  Урок 5

6.46 Установіть відповідність між назвою кристалогідрату та кількістю речовини води, що припадає на 1 моль відповідної солі

Назва кристалогідрату:

Кількість речовини води:

1 ферум(ІІ) сульфат гептагідрат

А 5 моль

2 натрій сульфат декагідрат

Б 7 моль

3 купрум(ІІ) сульфат пентагідрат

В 6 моль

4 магній хлорид гексагідрат

Г 9 моль

Д 10 моль

Тести  Урок 5

6.47 Установіть відповідність між кількістю речовини електроліту та кількістю речовини аніонів у його розчині

Кількість речовини електроліту:

Кількість речовини аніонів:

1 1,5 моль речовини FeCl3

А 0,75 моль

2 0,8 моль речовини Al2(SO4)3

Б 0,8 моль

3 0,4 моль речовини Ca(NO3)2

В 1,6 моль

4 0,75 моль речовини КОН

Г 4,5 моль

Д 2,4 моль

Тести  Урок 5

6.48 Установіть відповідність між масою розчину з масовою часткою солі 20 % та кількістю речовини води, яка в ньому міститься

Маса розчину:

Кількість речовини води:

1 405 г

А 15 моль

2 270 г

Б 19 моль

3 360 г

В 12 моль

4 427,5 г

Г 18 моль

Д 16 моль

Тести  Урок 5

6.49 Установіть відповідність між масою розчину з масовою часткою калій гідроксиду 25 % та об’ємом води, який було використано для його приготування

Маса розчину:

Об’єм води:

1 300 г

А 1275 л

2 4,8 кг

Б 1275 см3

3 1,7 кг

В 3,6 л

4 0,004 т

Г 225 см3

Д 3 л

Тести  Урок 5

6.50 Укажіть суму індексів катіона й аніона в складі солі, яка утворилася при повній нейтралізації алюміній гідроксиду нітратною кислотою

А 2

Б 3

В 4

Г 5

Тести  Урок 5

6.51 Установіть відповідність між напівсхемою реакції та характеристикою цієї реакції

Напівсхема реакції:

Тести  Урок 5

Характеристика:

А відбувається з утворенням білого осаду

Б відбувається з утворенням газу

В практично не відбувається

Г відбувається з утворенням води

Д відбувається з утворенням бурого осаду

Тести  Урок 5


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...Тиск який створюють тварини на грунт.
Ви зараз читаєте: Тести – Урок 5