Тести – Урок 6 – Основні класи неорганічних сполук

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

7. Основні класи неорганічних сполук

Тести

7.1 Установіть відповідність між хімічними формулами речовин та класами неорганічних сполук

Формула:

Клас сполук:

1 Сr(ОН)3

А оксид

2 В2О3

Б кислота

3 KHSO3

В кисла сіль

4 HNO2

Г сіль

Д основа

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.2 Установіть

відповідність між назвою гідроксиду та формулою оксиду, який одержують термічним розкладом відповідної основи

Назва гідроксиду:

Формула оксиду:

1 хром(ІІІ) гідроксид

А Сu2O

2 хром(ІІ) гідроксид

Б СuО

3 купрум(І) гідроксид

В СrO3

4 купрум(ІІ) гідроксид

Г Сr2O3

Д CrO

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.3 Укажіть молярну масу кристалічної соди

А 106 г/моль

Б 155 г/моль

В 286 г/моль

Г 206 г/моль

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.4 Укажіть групу речовин,

яка містить лише основні оксиди

A SiO2, FeO, СаО

Б СO2, К2O, MgO

В К2O, FeO, Cu2O

Г FeO, СO2, SO3

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.5 Визначте, до якого класу неорганічних сполук належить неорганічна речовина X, що бере участь у реакціях за схемою: Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

А основний оксид

Б середня сіль

В основна сіль

Г кислотний оксид

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.6 Визначте, до якого класу неорганічних сполук належить неорганічна речовина X, що бере участь у реакціях за схемою: Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

А основний оксид

Б сіль

В кислота

Г основа

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.7 Укажіть хімічну формулу оксиду, який має молекулярну будову

A SO2

Б СаО

В СuО

Г MgO

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.8 Укажіть хімічну формулу основного оксиду

A SO2

Б SiO2

В MgO

Г ZnO

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.9 Укажіть основу, яка не розкладається під час нагрівання

А магній гідроксид

Б хром(ІII) гідроксид

В купрум(І) гідроксид

Г калій гідроксид

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.10 Визначте, до якого класу неорганічних сполук належить неорганічна речовина X, що бере участь у реакціях за схемою: Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

А луг

Б лише сіль

В сіль або оксид

Г кислотний оксид

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.11 Укажіть формулу речовини, яка належать до несолетворних оксидів

А СO2

Б N2O

В MgO

Г N2O5

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.12 Укажіть формулу речовини, яка належить до кислотних оксидів

А СаО

Б Н2O

В ZnO

Г Р2O5

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.13 Укажіть речовини, з якими може реагувати розбавлена сульфатна кислота

А Сu, СuО

Б Zn, ZnCO3

В Ag, КОН

Г Hg, HgO

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.14 Укажіть основу, яка не піддається термічному розкладу

A Zn(OH)2

Б Са(ОН)2

В КОН

Г AlOH3

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.15 Укажіть групу речовин, яка містить тільки сильні кислоти

А Н3РО4, Н2СO3

Б Н2СO3, НСl

В НСlO, H2SO4

Г HNO3, НСl

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.16 Укажіть групу речовин, які взаємодіють з калій гідроксидом

A NaCl, SO3, К2O

Б NaCl, SO3, HNO3

В SO2, НСl, СrСl3

Г H2SO4, N2O5, MgO

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.17 Укажіть групу речовин, які взаємодіють з купрум(ІІ) нітратом

A Zn, AgNO3, КОН

Б NaOH, Zn, Mg

В FeCl3, Ag, K2O

Г КOН, НСl, Н2O

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.18 Укажіть групу, яка містить лише формули амфотерних оксидів

A MgO, Cu2O

Б ZnO, BeO

B Cu2O, ZnO

Г FeO, CO

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.19 Укажіть хімічну формулу оксиду, який під час взаємодії з водою утворює луг

А ВаО

Б FeO

В CuO

Г ZnO

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.20 Укажіть формулу основного оксиду, який не реагує з водою

A MgO

Б К2O

В Na2O

Г СаО

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.21 Укажіть пару речовин, які потрібно використати для добування купрум(ІІ) гідроксиду

A CuO, КОН

Б CuCl2, Fe(OH)2

В Cu(MO3)2, КОН

Г Сu3(РO4)2, КОН

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.22 Укажіть формулу сильної, оксигеновмісної, одноосновної кислоти

А НСlO

Б H2SO4

В HNO3

Г Н3РO4

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.23 Укажіть групу речовин, яка містить лише безоксигенові двохосновні кислоти

A H2SeО3, HNO3

Б Н2СО3, H2SО3

B H2S, H2Se

Г НСl, HBr

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.24 Укажіть групу речовин, яка містить лише луги

А Ва(ОН)2, КОН, Са(ОН)2

Б Сr(ОН)3, КОН, Ва(ОН)2

В NaOH, Mg(OH)2, Cu(OH)2

Г LiOH, Сu(OH)2, NaOH

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.25 Укажіть групу класів неорганічних речовин, з представниками яких взаємодіє сульфур(VІ) оксид

А луги, солі, кислоти, а також вода

Б основні та амфотерні оксиди, основи

В основні та амфотерні оксиди, луги, а також вода

Г основні оксиди та кислоти

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.26 Укажіть хімічну властивість ферум(ІІІ) гідроксиду, яка не властива калій гідроксиду

А взаємодіє з металами

Б взаємодіє з кислотами

В взаємодіє із солями

Г розкладається під час нагрівання

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.27 Укажіть пару речовин, які розчиняються в хлоридній кислоті

A AgNO3, AgCl

Б BaSО4, FeSО4

B K2CО3, AgCl

Г ZnCО3, Mg0

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.28 Укажіть пару речовин, які належать до основних солей

A ZnOHNO3, KNO3

Б FeOHCl, Fe(OH)2Cl

В Са(ОСl)2, СаОСl2

Г FeCl3, FeOHSO4

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.29 Укажіть назву кристалогідрату MgSO4 · 6Н2O, яка відповідає правилам сучасної міжнародної номенклатури

А магнієвий купорос

Б пентагідрат магній сульфат

В кристалогідрат магній сульфат

Г магній сульфат гексагідрат

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.30 Укажіть формули речовин, які, взаємодіючи з водою, утворюють луги

А К2O, CuO

Б К2O, СаО

В ZnO, Na2O

Г FeO, К2O

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.31 Укажіть пару оксидів, які, взаємодіючи з водою, утворюють кислоту

А SiO2, N2O5

Б SO2, N2O5

В N2O5, N2O

Г СO, СO2

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.32 Укажіть пару оксидів, які взаємодіють між собою

А ВаО, К2O

Б СrO3, N2O5

В ВаО, SO2

Г MgO, K2O

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.33 Укажіть, з якими речовинами може взаємодіяти барій оксид: 1) цезій гідроксид; 2) карбон(ІV) оксид; 3) нітратна кислота; 4) нітроген(ІІ) оксид; 5) купрум(ІІ) оксид; 6) вода

А 2, 3, 6

Б 3, 4, 6

В 2, 3, 5

Г 1, 3, 6

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.34 Укажіть формулу речовини, яка взаємодіє з калій карбонатом (у розчині)

A NaNO3

Б Zn(NO3)2

В Na3PO4

Г NaCl

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.35 Укажіть формулу речовини, яка належить до амфотерних основ

А СuОН

Б Са(ОН)2

В Zn(OH)2

Г Сr(ОН)2

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.36 Укажіть формулу речовини, яка не реагує з алюміній оксидом

А Н2O

Б HNO3

В КОН

Г НСlO4

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.37 Укажіть, з якими речовинами може взаємодіяти фосфор(V) оксид: 1) натрій гідроксид; 2) сульфур(ІV) оксид; 3) калій нітрат; 4) нітроген(ІV) оксид; 5) хром(ІІ) оксид; 6) вода

А 2, 3, 6

Б 3, 4, 6

В 2, 3, 5

Г 1, 5, 6

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.38 Укажіть речовину, яка взаємодіє з їдким калі

А натрій сульфат

Б барій хлорид

В натрій хлорид

Г хром(ІІІ) оксид

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.39 Укажіть, з якими речовинами може взаємодіяти кальцій гідроксид: 1) стронцій гідроксид; 2) барій оксид; 3) калій ортофосфат; 4) нітроген(ІV) оксид; 5) сульфур(VІ) оксид; 6) вода

А 2, 3, 6

Б 3, 4, 5

В 2, 3, 5

Г 1, 3, 6

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.40 Укажіть, з якими речовинами може взаємодіяти розбавлена сульфатна кислота: 1) кальцій Нітрат; 2) купрум(ІІ) оксид; 3) барій нітрат; 4) нітроген(ІV) оксид; 5) сульфур(ІV) оксид; 6) барій карбонат

А 2,3 , 6

Б 3, 4, 5

В 2, 3, 5

Г 1, 3, 6

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.41 Укажіть назву реакції сульфатної кислоти з натрій гідроксидом

А самоокиснення – самовідновлення

Б гідратація

В гідрогенізація

Г нейтралізація

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.42 Укажіть речовину, яка взаємодіє з водою, утворюючи нітратну кислоту

A N2O3

Б NO

В N2O5

Г N2O

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.43 Укажіть метал, який витісняє залізо зі свіжоприготованого розчину ферум(II) нітрату

A Mg

Б Hg

В Ag

Г Cu

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.44. Укажіть сіль, розчин якої потрібно долити до розчину калій сульфіду, щоб одержати калій нітрат

A Ba(NO3)2

Б KNO3

В Cu(NO3)2

Г NaNO3

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.45 Позначте речовини, у результаті взаємодії яких можна одержати калій гідроксид

А калій карбонат + натрій гідроксид

Б калій карбонат + барій гідроксид

В калій нітрат + натрій гідроксид

Г калій сульфат + натрій гідроксид

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.46 Укажіть сіль, яка реагує з калій карбонатом

А магній хлорид

Б калій сульфат

В літій нітрат

Г натрій нітрат

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.47 Укажіть речовину, яка реагує з алюміній хлоридом

А калій сульфат

Б аргентум нітрат

В цинк нітрат

Г цинк гідроксид

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.48 Укажіть метал, який витісняє кадмій з розчину кадмій нітрату

А залізо

Б нікель

В мідь

Г срібло

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.49 Укажіть основу, яка реагує з алюміній сульфатом (у розчині)

А Сu(ОН)2

Б Ва(ОН)2

В СuО

Г ВаО

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.50 Укажіть метали, які вступають у реакцію заміщення з купрум(ІІ) нітратом

А К, Zn

Б Ag, Mg

В Са, Fe

Г Zn, Mg

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.51 Укажіть пару основ, під час термічного розкладання яких можна одержати оксиди

А КОН, Fe(OH)3

Б КОН, Mg(OH)2

В Fe(OH)2, Ва(ОН)2

Г CuOH, NaOH

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.52 Визначте речовину, розчин якої потрібно додати до розчину барій хлориду, щоб одержати барій нітрат

А калій нітрат

Б ферум(ІІ) нітрат

В кальцій нітрат

Г аргентум нітрат

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.53 Визначте речовину, розчин якої потрібно додати до розчину натрій ортофосфату, щоб одержати натрій нітрат

A KNO3

Б HNO3

В AgNO3

Г HNO2

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.54 Визначте речовину, розчин якої потрібно додати до розчину натрій хлориду, щоб одержати натрій нітрат

А калій нітрат

Б ферум(ІІ) нітрат

В аргентум нітрат

Г кальцій нітрат

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.55 Визначте речовину, розчин якої потрібно додати до розчину калій ортофосфату, щоб одержати алюміній ортофосфат

А алюміній оксид

Б алюміній хлорид

В алюміній гідроксид

Г алюміній мета алюмінат

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.56 Укажіть формулу речовини, яка взаємодіє з хлоридною кислотою

A K2SO3

Б KNO3

В Н2O

Г SO3

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.57 Визначте речовини X і Х1 у схемі перетворень: Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

A NaOH, Na3PO4

Б NaOH, Na2SO3

В NaOH, NaCl

Г NaOH, Na3PO4

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.58 Укажіть кількість речовини солі, що утвориться під час зливання розчинів сульфатної кислоти та калій гідроксиду, кожний з яких містить по 0,75 моль розчиненої речовини

А 0,75 моль калій сульфату

Б 0,75 моль калій гідрогенсульфату

В 1,5 моль калій сульфату

Г 0,375 моль калій гідроген сульфату

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.59 Змішали розчини ортофосфатної кислоти та натрій гідроксиду з вмістом речовин відповідно 0,4 та 0,8 моль. Укажіть кількість речовини та назву отриманої солі

А 0,4 моль натрій ортофосфату

Б 0,8 моль натрій гідрогенортофосфату

В 0,4 моль натрій гідрогенортофосфату

Г 0,4 моль натрій дигідрогенортофосфату

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.60 Обчисліть і вкажіть кількість речовини солі, що утвориться після змішування розчинів калій гідроксиду й ортофосфатної кислоти, які містять відповідно 0,02 моль КОН і 0,025 моль Н3РO4

А 0,02 моль К3РO4

Б 0,02 моль КН2РO4

В 0,02 моль К2НРO4

Г 0,025 моль К3РO4

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.61 Обчисліть і вкажіть кількість речовини солі, що утвориться в результаті пропускання аміаку, кількість речовини якого становить 0,2 моль, крізь розчин ортофосфатної кислоти з вмістом речовини 0,1 моль

А 0,2 моль амоній гідрогенортофосфату

Б 0,1 моль амоній гідрогенортофосфату

В 0,2 моль амоній дигідрогенортофосфату

Г 0,1 моль амоній дигідрогенортофосфату

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.62 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1. Карбон(II) оксид не відносять до солетворних оксидів.

2. Карбон(ІV) оксид відносять до основних оксидів.

3. Карбон(IV) оксид відносять до амфотерних оксидів.

А правильне лише друге твердження

Б правильне лише перше твердження

В правильні всі твердження

Г усі твердження неправильні

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.63 Установіть відповідність між формулою речовини та її належністю до певного класу сполук

Формула:

Клас сполук:

1 (СuOН)2СO3

А кисла сіль

2 Na3PO4

Б кислотний оксид

3 KH2PO4

В основний оксид

4 Р2O5

Г основна сіль

Д середня сіль

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.64 Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій

Реагенти:

Продукти реакції:

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

А КНСО3

Б K2SO3 + H2O

В KHSO4

Г КНСО3 + H2O

Д K2SO4 + H2O

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.65 Установіть відповідність між формулою солі та її назвою

Формула:

Назва:

1 Zn3(PO4)2

А цинк дигідрогенортофосфат

2 ZnHPO4

Б цинк гідрогенсульфіт

3 Zn(H2PO4)2

В цинк гідрогенсульфат

4 Zn(HSO3)2

Г цинк гідрогенортофосфат

Д цинк бртофосфат

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.66 Установіть відповідність між схемами реакцій та реагентами

Схема:

Реагенти:

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

A Na2O і N2O5

Б Na2O і H2S

В NaOH і HNO3

Г NaOH і SO3

Д Na2O і H2SO3

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.67 Установіть відповідність між формулою солі та її назвою

Формула:

Назва:

1 K2SO3

А калій сульфат

2 K2S

Б калій гідроксосульфат

3 K2SO4

В калій гідрогенсульфід

4 KHS

Г калій сульфіт

Д калій сульфід

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.68 Виберіть речовину X для здійснення перетворень за схемою: Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

A Fe(OH)2

Б FeS

В Fe(OH)3

Г FePO4

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.69 Виберіть речовину X для здійснення перетворень за схемою: Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

A Fe(OH)2

Б FeS

В Fe(OH)3

Г Fe2(SO4)3

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.70 Виберіть послідовність використання речовин для здійснення перетворень за схемою: Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

А СO2

Б Са(ОН)2

В СаО

Г СаСО3

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.71 Виберіть речовину X для здійснення перетворень за схемою: Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

A NaOH

Б Na2O

В СO2

Г СО

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.72 Установіть генетичний ланцюжок добування цинк ортофосфату, виходячи з простої речовини

A ZnCl2

Б ZnO

В Zn

Г Zn(OH)2

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.73 Установіть генетичний ланцюжок добування кислої солі, виходячи з простої речовини

A Na2CO3

Б NaOH

В NaHCO3

Г Na

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.74 Укажіть, з якими речовинами може взаємодіяти цинк оксид: 1) вода; 2) барій оксид; 3) барій сульфат; 4) нітроген(V) оксид; 5) алюміній оксид; 6) нітратна кислота

А 1, 2, 5

Б 3, 4, 6

В 2, 4, 6

Г 1, 3, 6

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.75 Укажіть, з якими речовинами може взаємодіяти купрум(ІІ) хлорид: 1) залізо; 2) вода; 3) кальцій сульфат; 4) літій гідроксид; 5) калій сульфід; 6) ферум(ІІ) оксид

А 1, 4, 5

Б 1, 5, 6

В 1, 3, 5

Г 2, 4, 6

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.76 Укажіть, з якими речовинами може взаємодіяти натрій гідрогенкарбонат: 1) вода; 2) нітратна кислота; 3) натрій нітрат; 4) сульфур(VI) оксид; 5) натрій гідроксид; 6) калій гідроксид

А 1, 4, 6

Б 2, 3, 5

В 2, 3, 4

Г 2, 5, 6

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.77 Укажіть, з якими речовинами може взаємодіяти ферум(ІІ) оксид: 1) сульфатна кислота; 2) цинк сульфат; 3) вода; 4) нітратна кислота; 5) алюміній оксид; 6) купрум(ІІ) хлорид

А 2, 3, 4

Б 1, 2, 5

В 1, 2, 4

Г 1, 4, 5

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.78 Укажіть, з якими речовинами може взаємодіяти розбавлена сульфатна кислота: 1) срібло; 2) карбон(ІV) оксид; 3) цинк; 4) мідь; 5) барій карбонат; 6) магній

А 3, 5, 6

Б 1, 4, 5

В 2, 3, 5

Г 1, 3, 5

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.79 Укажіть, з якими речовинами може взаємодіяти ферум(ІІ) сульфат: 1) цинк; 2) натрій хлорид; 3) ртуть; 4) барій нітрат; 5) барій гідроксид; 6) купрум(ІІ) гідроксид

А 1, 3, 5

Б 3, 5, 6

В 1, 4, 5

Г 4, 5, 6

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.80 Укажіть, з якими речовинами може взаємодіяти сульфур(VІ) оксид: 1) хлоридна кислота; 2) барій гідроксид; 3) магній; 4) барій нітрат; 5) кальцій оксид; 6) калій гідроксид

А 2, 5, 6

Б 2, 3, 5

В 2, 3, 6

Г 3, 4, 6

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.81 Укажіть, з якими речовинами може взаємодіяти калій карбонат: 1) натрій гідроксид; 2) кальцій хлорид; 3) натрій хлорид; 4) магній хлорид; 5) цинк гідроксид; 6) барій гідроксид

А 1, 5, 6

Б 2, 4, 6

В 3, 4, 6

Г 1, 3, 4

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.82 Установіть послідовність розміщення формул відповідно до схеми перетворень:

Нерозчинна у воді основа → амфотерний оксид → проста речовина → сіль

A Сr2O3

Б Сr

В СrСl2

Г Сr(ОН)3

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.83 Установіть відповідність між формулою речовини та класом сполук, до якого вона належить

Формула:

Клас сполук:

1 Аl(ОН)3

А основний оксид

2 MgO

Б амфотерний гідроксид

3 KHSO3

В кисла сіль

4 K2SO3

Г середня сіль

Д основна сіль

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук

7.84 Укажіть гідроксид, який не належить до лугів

А Ва(ОН)2

Б Сu(ОН)2

В Са(ОН)2

Г LiOH

Тести  Урок 6  Основні класи неорганічних сполук


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Тести з бухгалтерського обліку з відповідями.
Ви зараз читаєте: Тести – Урок 6 – Основні класи неорганічних сполук