Утопічний соціалізм

Утопічний соціалізм (від грецьк. и – ні, topos – місце, букв. – місце, якого нема) – сукупність концепцій, поглядів, головним змістом яких була обгрунтована критика капіталістичного суспільства і неминучість виникнення соціалістичного ладу. Поняття “У. с.” бере початок від назви твору англійського мислителя Т. Мора “Утопія” (1516). Італійський мислитель Т. Кампанелла також проповідував необхідність розумного і справедливого ладу, який би базувався на суспільній організації господарства. Представниками У. с. також є Ж. Мельє,

Г. Маблі, Мореллі, Г. Бабеф та ін. Найбільшої досконалості ідеї соціалістів-утопістів набули в працях Сен-Сімона, Ш. Фур’є і Р. Оуена, які гостро та аргументовано критикували капіталістичну систему, що базується на приватній власності. Так, Сен-Сімон основною вадою капіталізму вважав відсутність організаційної та об’єднувальної основи, що зумовлює панування приватної власності та анархію виробництва, відокремлення науки від економіки й політики, поділ суспільства на власників (ледарів, трутнів) і трудящих (трударів, бджіл). Усе це, своєю чергою, породжує експлуатацію людини людиною, тобто дає можливість привласнювати
продукт без участі в процесі праці. Тому економічний устрій майбутнього суспільства повинен базуватись на асоціації капіталів і виробництва, представлених об’єднанням промисловців, банкірів, фермерів, робітників, учених та ін., а найвищою формою розвитку такої асоціації є національна, усі члени якої зайняті корисною працею заради досягнення справедливої мети. Конструктивною є ідея Сен-Сімона про державу, яка повинна виконувати функцію організатора асоціації та духовного перевиховання членів суспільства. Ш. Фур’є поряд з суспільною власністю на засоби виробництва допускав існування приватної власності у межах окремих товариств (фаланг), на основі якої поряд з внеском кожного здійснюється розподіл продукту. На відміну від нього Р. Оуен виступає проти будь-яких форм приватної власності. Він також проголошував необхідність створення виробничої кооперації, в якій обмін здійснюватиметься на основі трудових грошей, залежно від реальних витрат робочого часу на виробництво товарів, завдяки чому унеможливлюється привласнення прибутку. Майбутнє комуністичне суспільство, на думку Оуена, повинно базуватись на діяльності окремих громад, які формуватимуться передусім у сільському господарстві (кооперативні громади) на засадах спільної праці і спільного користування її результатами. Відтак на основі таких громад повинна сформуватись суспільна власність на засоби виробництва, розподіл за потребами та інші атрибути комуністичного суспільства. Концепції У. с. через незнання законів суспільного розвитку, зокрема еволюції капіталізму, не могли претендувати на роль теорії. М. І. Туган-Барановський критикував їх за протиставлення науки утопії. Водночас заслугою великих утопістів він називав створення суспільного ідеалу, суспільства без експлуатації, яке забезпечить вільний розвиток людини, її здібностей. Намагаючись обгрунтувати власну концепцію соціалізму, Туган-Барановський передусім високо оцінив внесок соціалістів-утопістів у вирішення цієї проблеми. Зокрема, він не протиставляв науку утопії, а вважав останню ідеалом. Оцінюючи внесок Ш. Фурьє у виокремлення висхідного та нисхідного періодів у розвитку капіталізму, а також його ідею гармонійного поєднання комуністичного принципу колективізму з принципом індивідуалізму, вчений справедливо зазначав, що при капіталізмі посилюється дисциплінованість і накопичуються сили для тощо, “щоб взяти в свої руки керівництво суспільним виробництвом і замінити пануючу нині анархію суспільного господарства на планомірну, свідому його організацію. Він визначав соціалістичну утопію як мрію людства про встановлення нового суспільного ладу, в якому людська особистість здобуде свободу в побудові суспільних відносин згідно зі своєю волею. При соціалізмі найповніше розвиватиметься, на його думку, ідея самовизначення особистості. Найважливішою передумовою соціалізму він називав суспільну власність на засоби виробництва, яка передбачає однакову участь у суспільній праці, за допомогою такої власності створюється спільне багатство.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Речення з числівниками приклади.
Ви зараз читаєте: Утопічний соціалізм