УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ”


БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 54. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ”

437 І. Прочитайте текст. Визначте його тему й мікротеми. Що нового ви a”- j зналися? Яке речення тексту виражає основну думку прочитаного?

УКРАЇНЦІ – ЗІРКИ СВІТОВОГО БАЛЕТУ

Уродженці Києва Вацлав Ніжинський і Сергій Лифар стали одними з найяскравіших зірок за всю історію світового балету.

“Бог танцю” Вацлав Ніжинський на сцені повністю перевтілювався – глядачів вражали його легендарний стрибок і здатність зависати

в повітрі, витончена грація, абсолютне розуміння стилю.

Сергія Лифаря називали “добрим генієм балету XX століття”. У юності він співав у церковному хорі Софійського собору, відвідував клас фортепіано в Київській консерваторії. Понад тридцять років був солістом, хореографом, керівником балетної трупи “Гранд-опера” у Франції. Відірваний від батьківщини, він до кінця життя думками линув на береги Дніпра.

І на своїй могилі на паризькому кладовищі заповів написати лише чотири слова: “Serg Lifar de Kiev” – “Серж Лифар із Києва”.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Н. Віллон. Валет

Сьогодні естафету

В. Ніжинського і С. Лифаря підхопив український танцівник, вихованець Київського хореографічного училища Іван Путров – одна з найяскравіших зірок світового балету. На його спектаклі в Лондоні спеціально приїздять шанувальники з Америки, Японії, Австралії, з усієї Європи.

Неможливо уявити світовий балет без плеяди* яскравих талантів з України (Із журналу).

* Плеяда – група визначних діячів у якійсь галузі.

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Випишіть по три слова зі звуковим і нульовим закінченням. Які граматичні значення виражають ці закінчення?

2. Випишіть декілька слів, які стосуються музичного й хореографічного мистецтв. Доберіть до них спільнокореневі. Виділіть корені.

3. Виконайте письмовий розбір за будовою виділених слів.

4. Випишіть 3-4 дієслова з префіксами. Доберіть до кожного з них по три спільнокореневих з іншими префіксами. Якого значення надали ці префікси словам?

5. Доберіть дві форми іменника балет та два спільнокореневих слова до нього. З одним спільнокореневим словом (на вибір) складіть і запишіть речення.

438 Позмагайтеся. Хто найшвидше добере слова до поданих схем?

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

439 Накресліть “східці” у зошиті та заповніть їх спільнокореневими словами.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

440 Підготуйте невелике усне повідомлення (на 2 хвилини) на тему “Будова слова”. Доберіть приклади слів для ілюстрації теоретичних положень. Скористайтеся відповідною таблицею, поданою на форзаці.

441 САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1. Під час вивчення теми “Будова слова. Орфографія” я дізнався (дізналася) багато нового. Наприклад, як…

2. Найлегшим під час опрацювання матеріалу для мене було…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте тестові завдання.

Перевірте виконання, користуючись відповідями в додатках.

1. Нульове закінчення мають усі слова рядка

А вітер, кінь, плач

Б весна, прохолода, віхола

В ідуть, ідеш, ідемо

Г повільно, далеко, взимку

2. Формами одного слова є всі слова рядка

А день, днями, днем

Б ніч, нічний, нічник

В рука, ручище, рученька

Г днювати, денний, вдень

3. Спільнокореневими є всі слова рядка

А читати, читання, чистити

Б читав, читали, читала

В переходити, ходулі, вихід

Г будувати, будильник, збудити

4. З-поміж слів висота, високо, поні, вечір незмінними є

А перше й друге

Б друге й третє

В третє й четверте

Г усі слова

5. Правильно записано всі слова рядка

А спитати, знести, зфальшивити

Б зкосити, зшити, бездіяльний

В спалений, розвідка, бесхитрісний

Г спекти, безпечний, розтривожити

6. Букву е на місці пропуску слід писати в кожному слові

Рядка

А пр..їхати, пр..бігти, пр..нести

Б пр..красний, пр..хороший, пр..тихий

В пр..чудовий, пр..великий, приміський

Г пр..гасити, пр..милий, пр..чистий

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які є значущі частини слова? Яка з них виражає граматичне значення?

2. Що таке закінчення? Як його визначити в слові? Наведіть приклади слів з нульовим закінченням.

3. Поясніть відмінність між змінними і незмінними словами. Чи однакові за змістом твердження “слово має нульове закінчення” і “слово не має закінчення”?

4. Які слова називають спільнокореневими? Чи однаковими є поняття “спільнокореневі слова” і “форми слова”! Проілюструйте відповіді прикладами.

5. Поясніть роль суфіксів і префіксів. Що спільного між префіксом і суфіксом, а що відмінного?

6. Розкажіть про особливості вимови й написання префіксів прі-, при-, пре-. Наведіть приклади.

7. Чи може існувати слово без кореня? А без префікса? А без суфікса? Кожну відповідь ілюструйте прикладами.

Проект

Об’єднайтеся в групи і підготуйте вікторину з 8-10 запитань на тему “Будова слова. Орфографія” (на основі теоретичного матеріалу та вправ цього розділу).

Проведіть вікторину для учнів інших груп.

Моя сторінка

Цікаво знати

ГОРОД

В Україні налічується понад 50 назв населених пунктів з коренем город (Самгородок, Вишгород, Звенигородка). У період Київської Русі це слово означало огороджене поселення, укріплене товстими стінами і вежами.

ТАКЕ БУВАЄ?

I. Прочитайте текст. Простежте, як слова із суфіксами здрібнілості, пестливості надають об’єктові зображення гумористичних відтінків.

ПЕТРУСИК

Лист синові

“Дорогий синочку Петрусику! Уже сьома днинка, як ти від нас ту-ту в табір відпочинку. Ми так хвилюємося, бо ж ти вперше без матусеньки й татусенька. Будь цяця, мий рученятка. А головне, не дружи з поганими, невихованими дітками – вони навчать тебе всяких дурниць. Будь здоровенький”.

Лист батькам Петруся

“Шановні Петрусикові матусенько й татусеньку! Поспішаю потішити, що ваш синочок поки що живенький та здоровенький. Дуже жвавенький хлопчинка. У перший же вечір він закоротив двигунчика, і ми досі сидимо без світла. Ремонтик обійдеться нам в одну тисячку. Має дуже великий потяг до природоньки – у лісочку розпалив багаттячко, від якого згоріло 2,5 га сосничка, у результаті чого нам подано рахуночок на три тисячки. Уранці намагався провести з Петрусиком виховну бесіду… Після цієї розмовоньки я написав заявочку про звільнення за власним бажаннячком.

Вашого посланнячка Петрусикові ще не віддав – він туп-туп з динамітиком на ставочок глушити рибоньку.

З табірним привітиком директор Давидюк-Вовченко”.

II. Прочитайте текст удруге, замінюючи емоційно забарвлені слова синонімами з нейтральним значенням. Що, на вашу думку, втратить текст?

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Одноклітинні твариноподібні представники.
Ви зараз читаєте: УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ”