УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ”

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 40. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ”

327 І. Прочитайте текст, дотримуючись орфоепічних правил. Визначте його тему та основну думку. Що корисного для себе ви дізналися?

СНІДАЙТЕ ВЧАСНО

Сніданок – найважливіша частина нашого щоденного меню. Від того, що ми з’їли, вставши з ліжка, багато в чому залежить наше самопочуття протягом дня.

Учені довели, що люди, які нехтують сніданками, більшою мірою схильні до стресів, судинних захворювань,

депресії та ослаблення імунітету. Крім того, якщо вранці ви не поїли, будьте певні, що за обідом з’їсте мінімум у два рази більше, ніж зазвичай, щоб відновити витрачені сили.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Привчіть себе їсти не раніше ніж через півгодини після пробудження. Нашому організму потрібен час, щоб прийти в себе після сну. Уставши з ліжка, випийте півсклянки тепленької води. Це активізує процеси життєдіяльності в організмі. Якщо ви не любите звичайну воду, додайте туди кілька крапель лимонного соку або чайну ложку меду. Випивши води, займіться звичними справами: прийміть душ, одягніться, зберіть сумку. За

цей час шлунок почне працювати – і ви відчуєте легкий голод (Із журналу).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Знайдіть по два слова з двома: а) м’якими звуками; б) дзвінкими звуками; в) глухими звуками.

2. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією. Назвіть у них букви та вимовте звуки.

3. Знайдіть щонайменше три слова за вимови яких приголосні уподібнюються.

4. Знайдіть щонайменше два слова які можна змінити або до яких можна дібрати спільнокореневі слова так, щоб набулося чергування звуків.

5. Поясніть доцільність чергування у – в

6. Випишіть п’ять слів з вивченими орфограмами, обгрунтуйте написання.

328 7. Виконайте фонетичний розбір слова сніданок.

І. Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки Підкресліть вивчені орфограми, поясніть написання.

1. Без нашого Гриця вода не осв(‘)ятит(ь)ся. 2. В(е, и)лике дер(е, и)во поволі росте. 3. Під л(е, и)жачий камінь вода не т(е, и)че. 4. Хоч бли(з, с)ько, та сли(з, с)ько. 5. Яке корі(н, нн)я, таке й насі(н, нн)я. 6. Лобом муру не проб(‘)єш(ь). 6. (І, Й) буд(е, и)нь, і н(е, и)діля – все лінивому безді(л, лл)я. 7. Дома (і, й) стіни допом(о, а)гають.

II. Вивчіть напам’ять два з поданих прислів’їв (на вибір).

329 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Тема для розмови – “Чому в народі кажуть, що дома й стіни допомагають?”.

330 САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1. Під час вивчення теми “Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія” я дізнався (дізналася) багато нового. Наприклад, як…

2. Найлегшим під час опрацювання матеріалу для мене було…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Готуємося до тематичного оцінювання

Перевірте виконання, користуючись відповідями в додатках.

1. Підкреслена буква позначає той самий звук в усіх словах рядка

А Тернопіль, монітор, рішення

Б сіль, сюїта, сьомга

В купатися, Тиса, тямущий

Г дисплей, Одеса, Дністер

2. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А різдв..яний, під..єднати, ластів..я

Б тьм..яний, суб..єктивний, пів..їдальні

В арф..ярка, зв..язківець, бар..єр

Г св..ящєник, розв..язати, безвір..я

3. Знак м’якшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А полтавс..кий, балкон..чик, здаєт..ся

Б брин..чати, сільський, внучен..ці

В сім..десят, малесен..кий, зірон..ці

Г на стеблин..ці, черкаський, дз..обати

4. Подвоєні букви треба писати в усіх словах рядка

А гуаш..ю, радіст..ю, зустріч..ю

Б маз..ю, недбаліст..ю, заметіл..ю

В акварел..ю, подорожжю, мит..ю

Г мід..ю, матір..ю, тін..ю

5. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх іншомовних словах рядка

А Атлант..да, Пар..ж, Гр..мм

Б Бразилія, с..лует, мон..тор

В л..мон, г..рлянда, Аргентина

Г ч..пси, ц..стерна, д..ректор

6. Запишіть іменники любов, юність, сіль в орудному відмінку однини.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Що вивчає фонетика, орфоепія та орфографія?

2. У чому полягає відмінність у творенні приголосних і голосних звуків? Наведіть приклади дзвінких і глухих, м’яких і твердих приголосних.

3. Як позначають м’якість приголосних на письмі? Наведіть приклади.

4. Дайте визначення складу слова. Наведіть приклад поділу слова на склади.

5. Як правильно перенести слово з рядка в рядок? Наведіть приклади.

6. Які звуки і за яких умов уподібнюються? Наведіть приклади.

7. Які чергування голосних і приголосних характерні для української мови? Наведіть приклади.

8. Що таке спрощення? У яких групах приголосних воно відбувається?

9. Які приголосні і за яких умов подовжуються? Наведіть приклади.

10. Назвіть орфограми, вивчені в цьому розділі. Доберіть по два приклади на кожну з них. Поясніть написання дібраних слів.

Збірник творчих робіт

Об’єднайтеся в групи (по 2-5 учнів) і колективно виконайте запропоноване творче завдання (на вибір).

Види творчих завдань:

– написати казку, оповідання чи вірш;

– скласти комікс;

– намалювати ілюстрацію, плакат чи карикатуру;

– розробити макет головної сторінки веб-сайту (на аркуші паперу).

Орієнтовні теми творчих робіт: “У світі фонетики та орфоепії”, “Пригода в країні Звуків”, “Як подружилися голосні і приголосні звуки”, “Букви в гостях у звуків”, “Острів Фонетики”, “Секрети орфографії”, “Царівна Орфоепія”, “Букви та звуки в туристичному поході”.

Оформіть роботу на стандартному аркуші паперу.

Скріпіть аркуші з роботами учнів свого класу в одну книжку; зробіть обкладинку, доберіть назву, вкажіть клас, школу, рік видання.

Моя сторінка

Цікаво знати

Чи розмовляють тварини?

Свою мову мають і тварини, і рослини. Бджола, наприклад, повернувшись до вулика, виконує своєрідний. “танець”: він сигналізує іншим, куди потрібно летіти.

Здатність папуг досить точно наслідувати людське мовлення зовсім не означає, що вони можуть свідомо володіти людською мовою. Отже, набір звукових сигналів у тварин лише зі значними застереженнями можна назвати мовою тварин (Із довідника).

У СВІТІ БУКВ

Власні назви можуть позначатися різною кількістю букв. У Норвегії, наприклад, є містечко, що зветься А у франції – село І. На території Росії є річки Ю і Я.

* * *

Є словники, у яких слова розташовані за алфавітом не перших, а останніх літер слова. НАПРИКЛАД а, ба, баба, прабаба і т. д. Такі словники називаються зворотними.

НА ДОЗВІЛЛІ

МОВНИЙ ЕКСПРЕС

Добираючи слова, потрібно дістатися від одного міста до іншого. Умова: кожне наступне слово має починатися складом, на який закінчується попереднє. Наприклад, здійснити поїздку від Калинівки до Володарки можна так: Калинів-ка – ка-ли-на – на-пра-во – Во-лодарка.

Здійсніть такі поїздки: Жмеринка – Васильків, Полтава – Канів,

Ялта – Калуш, Черкаси – Запоріжжя, Одеса – Коломия, Бровари – Козятин, Лубни – Коломия.

УСМІХНІТЬСЯ

– Васильку, – звернувся вчитель до учня, – як буде минулий час від дієслова “прокидатися”?

– Спати, – відповідає учень.

* * *

– Як ви впізнали, що я українець? Ви хіба чули, як я говорив по-українськи?

– Ні, але я чув, як ви говорили по-англійськи.

Ти постаєш в ясній обнові,

Як пісня линеш, рідне слово.

Д. БІЛОУС


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Фразеологізми приклади речень.
Ви зараз читаєте: УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ”