ВАРІАНТ 2 – ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІІ

ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

ВАРІАНТ 2

Завдання 1-35 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні – лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.

Не робіть інших позначок – комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ!

1. Укажіть хімічну реакцію, за допомогою якої можна добувати кисень у промисловості:

А електроліз води

Б розкладання натрій нітрату

В розкладання

купрум(ІІ) оксиду

Г розкладання амоній нітрату

2. Укажіть причину, завдяки якій кальцій хлорид добре розчиняється у воді:

А має високу температуру плавлення

Б містить атоми Кальцію

В утворений завдяки йонному зв’язку

Г має білий колір

3. Позначте максимальне число електронів, що може міститися на третьому енергетичному рівні електронної оболонки атомів:

А 2

Б 6

В 8

Г 18

4. Укажіть кислоту, що може утворювати кислі солі:

А метафосфатна кислота

Б бромідна кислота

В пропіонова кислота

Г сульфатна кислота

5. Позначте реакцію, що характерна для спиртів:

А

взаємодія з натрієм

Б гідрування

В гідратація

Г взаємодія з алюміній хлоридом

6. Позначте речовину, що необхідна для добування нітрометану з метану:

А натрій гідроксид

Б хлор

В нітратна кислота

Г кисень

7. Позначте речовину, що розчинна у воді:

А алюміній гідроксид

Б кальцій хлорид

В кальцій карбонат

Г силікатна кислота

8. Позначте йони, що знаходяться у розчині алюміній сульфату:

А Аl3+ та SO42-

Б Аl2+ та SO32-

В Аl2+ та S2-

Г Аl3+ та SO42-

9. Укажіть речовини, при взаємодії яких одна з одною виділяється газ:

А алюміній хлорид та натрій гідроксид

Б натрій сульфат та хлоридна кислота

В кальцій хлорид та натрій карбонат

Г барій карбонат та нітратна кислота

10. Позначте ознаку хімічної реакції між плюмбум(ІІ) хлоридом та натрій сульфідом:

А поява фіолетового забарвлення

Б виділення безбарвного газу

В виділення бурого осаду

Г виділення чорного осаду

11. Укажіть продукти реакції взаємодії калій оксиду з сульфур(ІV) оксидом:

А калій сульфід

Б калій сульфат

В калій сульфіт та вода

Г калій сульфіт

12. Укажіть ряд кислот, в якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти:

А хлоридна, йодидна, бромідна

Б нітратна, азідна, хлоридна

В нітратна, карбонатна, силікатна

Г сульфатна, бромідна, силікатна

13. Позначте спільну ознаку між етанолом та етиленгліколем:

А за нормальних умов знаходяться в твердому стані

Б взаємодіють з натрій гідроксидом

В містять у складі дві гідроксигрупи

Г належать до класу спиртів

14. Укажіть формулу а-амінопропіонової кислоти.

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

15. Укажіть речовини, необхідні для добування бутану:

А етанол та натрій

Б хлоретан та натрій

В хлорметан та натрій

Г етиленгліколь та магній

16. Укажіть електронну конфігурацію Фосфору із ступенем окиснення -3(Р-3):

А 1s22s22р6

Б 1s22s22р63s23р6

В 1s22s22р63s23рв4s1

Г 1s22s22р33s23р6

17. Позначте рівняння реакції, що характеризує загальні методи добування кислот:

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

18. Укажіть ароматичну сполуку, що містить карбоксильну групу:

А оцтова кислота

Б оцтовий альдегід

В бензойна кислота

Г бензойний альдегід

19. Укажіть ознаку, що характерна для сахарози:

А за звичайних умов легко реагує з натрій гідроксидом

Б має іонну кристалічну гратку

В складається з остатків глюкози та фруктози

Г її розчин проводить електричний струм

20. Укажіть ряд елементів, в якому наведені тільки ті, що утворюють кислотні оксиди:

А К, S, Zn

Б Вr, F, Аl

В S, Мn, Са

Г Сl, Р, С

21. Обчисліть та позначте ступінь окиснення Мангану в калій манганаті К2МnO4

А +4

Б +2

В +6

Г +7

22. Укажіть процес, за допомогою якого добувають алюміній у промисловості:

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

Г електроліз алюміній(ІІІ) оксиду

23. Позначте рівняння реакції, що характеризує загальні хімічні властивості кислот:

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

24. Позначте формулу речовини, що належить до ароматичних сполук.

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

25. Укажіть ряд речовин, у якому наведено тільки основні оксиди:

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

26. Укажіть символ, яким позначається число частинок (атомів або молекул):

А N

Б υ

В V

Г nі

27. Укажіть, в яких масових співвідношеннях необхідно змішати цукор та воду, щоб отримати розчин з масовою часткою цукру 10 %:

А 5 : 50

Б 1 : 9

В 1 : 10

Г 10 : 100

28. Укажіть прізвище вченого, ім’ям якого названо число 6,02 ∙ 1023:

А Менделєєв Д. І.

Б Ле Шательє О.

В Арреніус С.

Г Авогадро А.

29. Укажіть речовини, при взаємодії яких утворюється безбарвний газ:

А нітроген(II) оксид та кисень

Б залізо та хлоридна кислота

В купрум(ІІ) сульфат та калій гідроксид

Г сульфатна кислота та всда

30. Укажіть ознаку якісної реакції на ненасичені вуглеводні з використанням бромної води або розчину калій перманганату:

А утворення темно-синього розчину

Б утворення жовтуватого осаду

В виділення бурого газу при прожарюванні

Г знебарвлення розчину

31. Укажіть, при якому ядерному процесі виділяється альфа-частинка:

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

32. Укажіть тип зв’язку, що утворюється між атомами Натрію та Сульфуру:

А іонний

Б ковалентний неполярний. .

В металевий

Г ковалентний полярний

33. Укажіть схему, що відповідає перетворенню Р° → Р-3:

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

34. Позначте іони, що обумовлюють перетворення забарвлення лакмусу на червоний:

А сульфат-іони

Б гідроксид-іони

В катіони Кальцію

Г катіони Гідрогену

35. Позначте найменш реакційноздатну ароматичну речовину:

А фенол

Б етанол

В толуен

Г бензин

В завданнях 36-40 до кожного з завдань, позначених ЦИФРАМИ, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений БУКВОЮ. Правильну відповідь позначте у відповідному місці бланка. Усі інші види Вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

36. Установіть відповідність між реакціями та каталізатором, у присутності якого вони перебігають:

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

А натрій гідроксид

Б сульфатна кислота

В алюміній хлорид

Г манган(ІV) оксид

Д мідь

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

37. Установіть відповідність між реагентами та ознаками хімічних реакцій між ними:

1 калій сульфіт та хлоридна кислота

2 калій карбонат та хлоридна кислота

3 аргентум нітрат та хлоридна кислота

4 плюмбум(ІІ) нітрат та калій йодид

А виділення жовтого осаду

Б виділення газу із запахом тухлих яєць

В виділення газу з різким запахом

Г виділення газу без запаху

Д виділення білого осаду

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

38. Установіть відповідність між суттю методу добування органічних речовин та його назвою:

1 гідрохлорування

2 дегідратація

3 омилення

4 дегідрування

А розкладання жирів під дією лугів

Б відщеплення молекули водню

В відщеплення молекули води

Г приєднання молекули хлороводню

Д взаємодія з воднем

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

39. Установіть відповідність між продуктами реакцій та реагентами:

1 НСl + FеО

2 НСl + Fе

3 НСl + FеS

4 НСl + (FеOН)2СO3

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

40. Установіть відповідність між кристалічною раткою речовин та їх назвами:

1 цинк хлорид

2 гліцерин

3 залізо

4 силіцій оксид

А молекулярна

Б іонна

В металічна

Г атомна

Д тверда

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

У завданнях 41-50 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній послідовності. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша дія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Зробіть позначки у бланку А згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису у бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

41. Установіть генетичний ланцюжок добування заліза:

А FеСl2

Б Fе(ОН)2

В FеО

Г Fе

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

42. Установіть послідовність зростання металічних властивостей елементів:

А Фосфор

Б Вісмут

В Нітроген

Г Арсен

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

43. Установіть послідовність зростання електронегативності елементів:

А Бор

Б Літій

В Нітроген

Г Карбон

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

44. Установіть послідовність зростання ступеня окиснення атома Хлору в сполуках:

А Са(ОСl)2

Б NаСl

В КСlO3

Г Sr(СlO4)2

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

45. Установіть ланцюжок добування ароматичної речовини:

А ацетилен

Б бензен

В метан

Г вугілля

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

46. Установіть речовини у порядку зменшення їх температур плавлення:

А метаналь

Б бутаналь

В етаналь

Г пропаналь

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

47. Установіть генетичний ланцюжок добування солі:

А Nа2SO3

Б Н2S

В SO2

Г H2SO3

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

48. Установіть генетичний ланцюжок добування сульфатної кислоти:

А пірит

Б сульфатний ангідрид

В олеум

Г сірчистий газ

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

49. Установіть послідовність розташування речовин в гомологічному ряду алкінів:

А гексин

Б гептин

В пропін

Г бутін

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

50. Установіть іони у послідовності зростання їх заряду:

А силікат-іон

Б нітраг-іон

В іон Цинку

Г іон Цезію

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

У завданнях 50-60 після слова “Відповідь” напишіть числа, які Ви отримаєте після певних обчислень (запис розв’язання при цьому не вимагається). Перенесіть свою відповідь до бланка.

51. Укажіть загальну суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції взаємодії хром(ІІІ) сульфату з барій хлоридом.

Відповідь:

52. Укажіть число електронів, що віддає один атом Феруму при взаємодії заліза із хлоридною кислотою.

Відповідь:

53. Укажіть загальну суму всіх коефіцієнтів у рівнянні горіння бутану.

Відповідь:

54. Укажіть число структурних ізомерів, що відповідають складу С4Н10О.

Відповідь:

55. Укажіть число атомів Оксигену, що входить до складу однієї формульної одиниці манган оксиду, якщо вміст Мангану в ньому 63,2 %.

Відповідь:

56. У розчині оцтової кислоти масою 100 г з масовою часткою кислоти 6% міститься 2,0 ∙ 10-3 моль катіонів Гідрогену. Обчисліть та укажіть ступінь дисоціації кислоти (у відсотках) у цьому розчині.

Відповідь:

57. Змішали розчин купрум(ІІ) сульфату масою 160 г з масовою часткою солі 15 % з розчином калій гідроксиду масою 80 г з масовою часткою солі 28 %. Обчисліть та укажіть масу осаду (в грамах), що при цьому утворюється.

Відповідь:

58. При каталітичному окисненні етанолу масою 6,9 г було одержано оцтову кислоту масою 5,4 г. Обчисліть та укажіть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого (у відсотках).

Відповідь:

59. Обчисліть та укажіть об’єм газу (в літрах), що можна одержати під час термічного розкладання технічного вапняку масою 312,5 г, що містить 20 % домішок.

Відповідь:

60. Ядро атома елемента містить на три протони менше за ядро атома Кальцію. Визначте порядковий номер цього елемента.

Відповідь:

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так: ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

Місце виправлення помилкової відповіді

Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер у білих прямокутниках зліва.

ВАРІАНТ 2  ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Синтаксичний розбір простого речення.
Ви зараз читаєте: ВАРІАНТ 2 – ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ