Видатки державного бюджету: основні елементи та їх призначення. Роль видатків у стимулюванні економіки


УРОК 67

Видатки державного бюджету: основні елементи та їх призначення. Роль видатків у стимулюванні економіки

Мета уроку: з’ясувати роль і значення бюджетних видатків у соціально-економічному житті держави; розкрити головне завдання державних видатків; розглянути критерії класифікації видатків бюджету; розвивати економічне мислення; виховувати ощадливе ставлення до ресурсів.

Основні поняття: видатки державного бюджету, функції держави, класифікація видатків бюджету, поточні бюджетні видатки, капітальні видатки.

Тип

уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Обмін думками в парі (міні-дискусія). Синтез думок. Обговорення проблеми в загальному колі.

Цей підхід передбачає проведення в парах упродовж короткого часу (5-7 хв.) міні-дискусії, під час якої учні викладають на папері свої думки щодо запитання “Як і куди, на ваш погляд, держава має витрачати бюджетні кошти?”, використовуючи всі аргументи – від логічних до безглуздих. Після того як письмове завдання виконано, учні діляться результатами

своєї роботи й обговорюють їх у загальному колі.

Учитель підбиває підсумки й виявляє відповіді, що є найбільш удалими й відповідають дійсності.

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Видатки державного бюджету відіграють важливу роль у задоволенні потреб соціально-економічного розвитку країни. Зміст видатків зумовлюється способом виробництва, політичним устроєм країни та функціями держави. Державні видатки – це державні платежі, що не підлягають поверненню, не створюють і не погашають фінансових вимог.

Державні видатки – це грошові відносини, що виникають унаслідок використання централізованих і децентралізованих фондів коштів держави з метою фінансування витрат розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб.

За матеріальним змістом державні видатки – це сума коштів, що використовується державою в процесі здійснення її фінансової діяльності.

Завдання державних видатків – забезпечення раціонального розміщення й ефективного використання державних коштів.

V. Вивчення нового матеріалу

Видатки бюджету – це економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави.

Формою прояву цих відносин є конкретні види видатків, кожен з яких може бути охарактеризований із кількісного та якісного боку. Якісна характеристика дає змогу встановити економічну природу й суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, а кількісна – їхню величину.

Витратна частина бюджету вирізняється різноманітністю, але в більшості країн призначена для фінансування загальнодержавних програм (інвестиційних, економічних, розвитку виробничої та соціальної інфраструктури тощо). Бюджетні асигнування здійснюються у формі субсидій, кредитів, державних гарантій і поручительств для фінансової підтримки фермерських господарств, малих підприємств, житлового господарства тощо. Бюджет відіграє важливу роль також у соціальному захисті громадян і розвитку невиробничої сфери. Частину бюджетних коштів держава спрямовує на оборону, утримання правоохоронних органів, апарату управління тощо.

З метою з’ясування ролі та значення бюджетних видатків у со – ціально-економічному житті держави фінансовою теорією і практикою розроблено класифікацію бюджетних витрат. Однією з найважливіших ознак такої класифікації є функціональна, що відбиває напрями використання коштів бюджету для виконання конкретних функцій держави.

Функціональний поділ видатків бюджету

Функція держави

Видатки бюджету

Управлінська

– Державне управління;

– судова влада і прокуратура;

– правоохоронні органи та служба безпеки;

– фінансові й митні органи

Оборонна

Національна оборона (фінансування витрат Міністерства оборони, Національної гвардії, Прикордонних військ, Штабу цивільної оборони, навчальних організацій Товариства сприяння обороні України та ін.)

Соціальна

– Соціальний захист і соціальне забезпечення населення (витрати на індексацію доходів і заробітної плати працівників закладів та установ, що фінансуються за рахунок бюджету; виплати компенсацій населенню на дітей; пенсії та виплати компенсацій військовослужбовцям і членам їхніх сімей; кошти на охорону материнства і дитинства; грошова допомога малозабезпеченим верствам населення);

– соціальна сфера (освіта, підготовка кадрів, культура, мистецтво, засоби масової інформації, охорона здоров’я, молодіжні програми, фізична культура і спорт)

Економічна

– Економічна діяльність держави (капітальні вкладення, фінансування реконструкції підприємств, нарощування виробництва споживчих товарів і продукції виробничого призначення тощо);

– фундаментальні наукові дослідження

Функціональний поділ видатків дає змогу виявити пропорції в розподілі бюджетних коштів і, змінюючи їх, досягати необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва. Так, необхідність посилення соціальної спрямованості всього суспільного розвитку вимагає спрямовувати в соціальну сферу більше коштів бюджету, забезпечуючи тим самим прискорені темпи її зростання.

Залежно від економічної характеристики операцій, під час проведення яких здійснюються бюджетні видатки, вони класифікуються на поточні та капітальні.

Видатки державного бюджету: основні елементи та їх призначення. Роль видатків у стимулюванні економіки

Державні видатки

Поточні бюджетні видатки пов’язані з наданням бюджетних коштів юридичним і фізичним особам з метою покриття їх поточних потреб. До цих затрат зараховують: закупівлю товарів і послуг, необхідних для утримання економічної та соціальної інфраструктур (оплата праці державних службовців, закупівля предметів і матеріалів, необхідних для поточних господарських цілей, оплата транспортних і комунальних послуг тощо); трансферти населенню (пенсії, стипендії, грошові допомоги, інші виплати); поточні субсидії державним і приватним підприємствам, а також органам влади нижчого рівня; виплата відсотків за державним боргом та ін. Разом поточні видатки формують звичайний (поточний) бюджет, на який припадає переважна частина всіх бюджетних витрат.

Капітальні видатки пов’язані з інвестуванням бюджетних коштів в основні фонди й нематеріальні активи зі створенням державних запасів і резервів. Вони включають затрати на нове будівництво і розвиток діючих об’єктів державної власності (їх розширення, реконструкцію і технічне переоснащення), інвестиційні субсидії, довгострокові бюджетні кредити й державні гарантії інвесторам, що фінансують високоефективні інвестиційні проекти. Сукупність цих видатків формує бюджет розвитку.

Важливим критерієм класифікації видатків бюджету є предметне спрямування відповідних грошових потоків. При цьому в розвинених країнах виокремлюють п’ять основних груп бюджетних видатків: військові; втручання держави в економіку (включають витрати на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи, підтримання сільського господарства, забезпечення зайнятості, стимулювання експорту); утримання державного апарату управління; соціальні витрати (освіта, охорона здоров’я, соціальне страхування і соціальне забезпечення); надання субсидій і кредитів іншим державам.

В Україні в плані предметної спрямованості видатки бюджету поділяються на фінансування: управління, національної оборони, фундаментальних та прикладних наукових досліджень, правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави, міжнародної діяльності, галузей економіки, соціально-культурних закладів і заходів, а також на видатки на обслуговування державного боргу, створення резервних фондів, інші витрати і виплати.

Організаційне групування видатків бюджету пов’язано з розподілом витрат на цільові державні програми. Наприклад, в Україні це державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки, державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, телекомунікації та інформатики, державні інвестиційні проекти, державні програми з інвалідного спорту та реабілітації тощо.

Програмна класифікація видатків бюджету застосовується під час формування бюджету за програмно-цільовим методом і відбиває роль держави в розв’язанні найважливіших проблем суспільного життя.

В основу галузевої класифікації видатків бюджету покладено поділ економіки на галузі й види діяльності. З урахуванням цього витрати групуються за галузями: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв’язок, освіта, охорона здоров’я, культура тощо.

Відомча ознака класифікації дає можливість виокремити в кожній групі бюджетних видатків безпосередніх розпорядників бюджетних коштів: відповідне міністерство, державний комітет, державне відомство або іншу юридичну особу, якій надаються асигнування з бюджету. Таке групування витрат дає змогу забезпечити конкретно-адресний фінансовий контроль над використанням бюджетних ресурсів.

Залежно від рівня управління, тобто з урахуванням адміністративно-територіального поділу країни, видатки бюджету в унітарних державах поділяються на видатки центрального бюджету й видатки місцевих бюджетів, а в державах з федеративним устроєм – на видатки федерального бюджету, видатки бюджетів суб’єктів федерації та видатки місцевих бюджетів.

У процесі використання коштів бюджетного фонду держава вступає у відносини:

¦ з підприємствами, організаціями та установами з приводу їх фінансування;

¦ фізичними особами, громадянами країни з приводу виплат, пов’язаних із соціальними гарантіями;

¦ юридичними й фізичними особами, іноземними державами, міждержавними об’єднаннями з приводу повернення державних позик і сплати відсотків;

¦ органами місцевого самоврядування з приводу бюджетного регулювання;

¦ іншими суб’єктами відповідно до чинного законодавства.

За допомогою бюджетного фінансування як форми бюджетного механізму держава забезпечує фінансування всіх заходів, пов’язаних із виконанням своїх функцій. Залежно від оптимального поєднання важелів, інструментів цього механізму, умілого використання усіх наявних елементів можна досягти відповідного рівня соціально-економічного розвитку суспільства, забезпечити досягнення стратегічних цілей. З іншого боку, за допомогою бюджетного фінансування як форми фінансового забезпечення створюються достатні фінансові можливості для функціонування і розвитку конкретних підприємств, організацій, установ, а також задовольняються мінімальні, гарантовані державою матеріальні потреби соціально незахищених громадян.

Стан економіки, економічна криза, що триває, не дозволяють державі вийти на заплановані показники доходів держбюджету. У цій ситуації можливі лише два шляхи – збільшення дефіциту бюджету або скорочення витрат. Обидва рішення не прості, адже внутрішніх можливостей для покриття дефіциту немає. Отже, скорочення витрат – чи не єдиний, хоча й дуже болючий крок.

У використанні державних витрат як інструменту бюджетного регулювання важливим є визначення структури та пріоритетності спрямування коштів бюджетів на розвиток економіки країни. Найбільший стимулювальний ефект має збільшення в структурі державних витрат частки капітальних інвестицій.

VI. Закріплення нових знань і вмінь учнів

1). Чи правильними є нижченаведені твердження?

1. Фінансування державних видатків через підвищення особистих податків накладає тягар на майбутні покоління.

2. Державний бюджет – це матеріальна база існування держави.

3. Бюджет виконує функцію стимулювання.

4. Обсяг державного бюджету не залежить від рівня розвитку економіки.

5. Бюджетні відносини в Україні регламентуються Конституцією України.

6. Державний бюджет відбиває інтереси лише міністерств і відомств.

Відповіді: 1) так; 2) так; 3) так; 4) ні; 5) так; 6) ні.

2 ). Розв’яжіть тестові завдання

1. Поточні бюджетні видатки – це фінансування:

А) надзвичайних ситуацій;

Б) органів державної влади, бюджетних установ;

В) інноваційної діяльності;

Г) підприємств, організацій, установ.

2. Соціальна спрямованість витрат державного бюджету виявляється у фінансуванні:

А) управління;

Б) національної оборони;

В) галузей економіки;

Г) соціально-культурних закладів і заходів.

3. Вид допомоги в грошовій або натуральній формі, що надається з коштів державного або місцевого бюджетів юридичним і фізичним особам і має форму фінансової допомоги або відшкодування втрат доходів (житлові субсидії в Україні малозабезпеченим громадянам на оплату житлово-комунальних послуг), – це:

А) субвенція;

Б) субсидія;

В) дотація;

Г) трансферт.

4. Розпорядники бюджетних коштів поділяються на такі види:

А) прямі та непрямі;

Б) головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня;

В) головні та другорядні;

Г) офіційні та приховані.

5. Згідно з планом предметної спрямованості видатки бюджету не включають фінансування:

А) інноваційної діяльності;

Б) національної оборони;

В) фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

Г) правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави.

Відповіді: 1 – г; 2 – г; 3 – б; 4 – б; 5 – а.

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Підібрати статистичні дані щодо видатків бюджету США, Китаю й Німеччини. Проаналізуйте динаміку й зробіть висновки в зошиті.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Назви природних водойм.
Ви зараз читаєте: Видатки державного бюджету: основні елементи та їх призначення. Роль видатків у стимулюванні економіки