Види і типи текстів


ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ

§ 12. Види і типи текстів

Про класифікацію тексти за сферою використання, матою, структурними особливостями, види текстів у діловому, професійному мовленні. тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення, а також про переробку текстів

Пригадайте

– Які є стилі мовлення?

– Які є типи мовлення?

– Які основні особливості ділового, професійного мовлення?

152.1. Прочитайте уривки Визначте сферу використання, мету, мовні особливості,

а також стиль мовлення кожного висловлювання. Поясніть, від чого залежить стиль тексту.

1. Найважливіше правило ввічливості, яке діє в усьому світі однаково, – посміхайтеся! Посмішка – засіб встановлення добрих стосунків між людьми. Ви можете не знати мови, але ви усміхаєтесь, а оточуючі “перекладають” мшу посмішку так: “Ви мені подобаєтеся. Я радий бачити вас. При цьому слід пам’ятати, що нещира усмішка нікого не введе в оману. Ми говоримо про справжню усмішку, сповнену приязні, доброти, усмішку, яка йде від щирої душі (А. Коваль).

2. Усмішка – особливий порух м’язами обличчя (губ. очей), який

виражає схильність до сміху. // Цей порух як вираження чого-небудь. // Такий порух як вираз глузування, кепкування і т. ін.; посмішка (Зі словника).

3. Забувши про все, Зимова Дівчинка притуляла гілочки до своїх щічок, гладила їх своїми ніжними пальчиками, цілувала своїми вустами – і якесь незнано-невідане почуття наповнювало стиха П душу. Й j ніжно-лагідна усмішка, яка сама собою з’явилася на її обличчі, навіть не думала сходити. Дівчинка стояла та усміхалася… Усміхалася небу. Усміхалася сонцю. Посміхалася землі. І струмочки її сміху розливалися навсібіч – по ще чорно-прозорому зимовому гаю, понад кригою нескреслого озерця, понад шляхом, який утікав кудись на Південь… (З казки).

II. Поміркуйте, до універсальних чи національних засобів комунікації належить

Усмішка.

Кожен текст використовується в тій чи іншій сфері (побут, наукова діяльність, законодавство тощо), має своє призначення. мету (регулювання стосунків, виклад інформації, вплив тощо), характеризується певними структурними й мовними особливостями.

Стилі мовлення

За стилістичними ознаками тексти поділяються на розмовні, наукові, офіційно-ділові, публіцистичні, художні, конфесійні. Розмовний стиль протиставляється всім іншим, які називаються книжними. Книжні стилі функціонують здебільшого в письмовій формі, тому висловлювання цих стилів ретельно опрацьовані, побудовані за певними зразками.

Типи мовлення

Залежно від змісту висловлювання тексти можуть належати до різних типів мовлення: розповідь, опис, роздум.

Розповідь вибирають, якщо потрібно розказати про якісь події.

– До опису вдаються, якщо треба описати предмет чи явище.

– Роздум застосовують, якщо потрібно пояснити причинно-наслідкові зв’язки між явищами і предметами, довести якусь точку зору.

Зверніть увагу

Типи мовлення пов’язані зі стилями мовлення. Так. у науковому стилі використовуються переважно роздум і опис, у публіцистичному – розповідь і роздум, в офіційно-діловому і розмовному – розповідь.

Жанри

Кожен зі стилів реалізується у властивих Йому жанрах. Жанри – історично сформовані види текстів, які залежать від особливостей комунікативної мети, змісту, форми, обсягу, способу викладу думок. Наприклад, науковий стиль реалізується в таких жанрах: стаття, реферат, тези, доповідь, повідомлення тощо.

Ділові професійні тексти

Діловий, професійний текст характеризується стандартизацією мови (вживання усталених словесних формул, значна частота повтору слів, зворотів, конструкцій), широким використанням книжних слів, зокрема професійної термінології, своєрідністю синтаксису (прямий порядок слів, вставні слова вживаються на початку речення тощо). Різновидами ділових, професійних текстів с документи (заява, автобіографія, лист, оголошення, протокол та ін.), промова, доповідь, виступ, звернення, стаття, репортаж, презентація тощо.

153.І. Попрацюйте в парах. Розгляньте таблицю “Тексти за стильовою належністю”. уміщену на форзаці підручника. Нехай один з вас виконує роль “учителя”, а інший – “учня”. “Учитель” задає запитання за таблицею, “учень” відповідає, потім поміняйтеся ролями. Якого стилю ви дотримувалися, виконуючи завдання?

ІІ. Розкажіть стисло за таблицею про: а) класифікацію текстів за сферою використання; б) класифікацію текстів за метою мовлення; в) жанри, у яких реалізуються стилі мовлення. Яким стилем і типом мовлення ви скористалися?

154. Мозковий штурм. 1. Які тили мовлення переважно використовуються в наукових текстах математичної тематики? А фізичної, біологічної, історичної, спортивної?

2. Ним текст офіційно-ділового стилю мовлення відрізняється від текстів розмовного й наукового стилів?

155.1. Законспектуйте текст з голосу вчителя чи однокласника. Визначте сферу використання й мету цього висловлювання. Чому слід утримувати себе від поганих вчинків?

НАЙВИЩИЙ ЗАКОН СПРАВЕДЛИВОСТІ

У кожної людини е доля. Є вона у землі, у народу, нації, держави. Над кожним із нас тяжіє Найвищий Закон Справедливості, однаковий і в Космосі, і на Землі. Суть Його в тому, що кожен зрештою одержує по заслузі.

Тобто, чинячи добро чи зло, ми потрапляємо під певні закони, що діють бумерангом.

У своєму житті людина неначе рухається по спіралі, де на кожному новому витку пожинає результати того, що вчинила на попередньому. Є ніби велика реєстрова книга, де “записано” все. Згадаймо біблійний сюжет про Ангела Хранителя, який заносить до книги Небесного суду все. що людина скоїла на своєму віку доброго чи поганого.

Тяжкі провини предків можуть вплинути і на долю нащадків. Добродіяння ж роблять славу родоводу. Поки вина предків не буде спокутувана корисними вчинками нащадків, страждатиме родове дерево. Або. як каже народ, “увесь рід нещасливий”. Нещасливі родини і роди – то гіркі плоди з тої ниви, яку засівали злом далекі чи близькі прабатьки.

Види і типи текстів

Д. Садов. Натюрморт

Тому в кожного мас бути розвиненим внутрішній контролер – совість. Треба утримувати себе від поганих вчинків, лихих намірів. Зло довго не забувається і породжує зло. Добро помножує добро, торує шлях справедливості, до якого прагнуть у всі віки люди (К. Мотрин).

II. Зіставте свій конспект з надрукованим Зверніть увагу, чи всі основні положення висловлювання ви зафіксували та чи зрозумілі вам ваші записи.

III. Визначте стиль, тип і жанр тексту Виділіть у ньому композиційно-змістові частини (тезу, аргументи, висновок). Зіставте свою відповідь з міркуванням поданим нижче.

Виклад думок у тексті є логічним і емоційно виразним, чітко окреслюється виразність і безпосередність вираження авторського “я”. Автор говорить про “вічно злободенну тему” – осмислює значення вчиненого добра чи зла в житті людини. Це дає підставу стверджувати, що текст написано в публіцистичному стилі.

Текст є роздумом, оскільки в ньому висловлюються міркування про буття людини; автор висловлює свої судження і дає їм оцінку. Третє речення е тезою, яка розширюється двома наступними реченнями. Далі йдуть аргументи (2-й і 3-й абзаци). Із цих положень автор виводить важливу думку про те, що “в кожного має бути… внутрішній контролер – совість”.

156.1. Дав – чотири – всі разом. Прочитайте уривки, визначте стиль і тип мовлення кожного з них. Свою думку обгрунтуйте.

Господи, приношу Тобі всі гріхи мої та злочини, що зробив перед Тобою і перед Святими Твоїми ангелами. Усе покладаю на жертву Твого умилостивлення. Хай обпалиш Ти і знищиш усе вогнем любові Твоєї, хай зітреш усяку скверну гріхів моїх, хай очистиш совість мою від усякого злочину і хай повернеш мені благодать, утрачену гріхом (3 молитовника).

* * *

Стаття 16

1. Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і засновувати сім’ю. Вони користуються однаковими правами щодо одруження під час шлюбу та під час його розірвання.

2. Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді сторін, що одружуються.

3. Сім’я е природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства та держави (Загальна декларація прав людини).

* * *

Перед світанком і степ, і село, у якому окопалися німці, зовсім притихли. Ані звуку ніде. Навіть ракети не злітали вже над позиціями. Усе примовкло, скорилося сну. Аж раптом позаду батальйону кресонули спалахи. У кількох місцях і одразу. Люди інстинктивно оглядаються.

В цю мить свистять над головою снаряди, роздирають тишу гучними вибухами, які стрясають і степ, і село, і небо над селом. Батальйон щільніше припав до землі, однак земля не приймає його ревних обіймів, земля здригається і норовить викинути людей із маленьких, виритих на всяк випадок окопів; снаряди лягають близько, окремі – зовсім поруч, і це ще більше лякає необстріляних чи одвиклих від обстрілу солдатів (Д. Міщенко).

II. Переробіть другий текст, ЗМІНИВШИ стиль мовлення на розмовний.

III. Поясніть уживання розділових знаків в останньому тексті.

157. І. Прочитайте текст. З’ясуйте, якої галузі знань вій стосується, сферу його використання та структурні особливості. У чому його пізнавальна цінність? Доведіть стильову належність тексту, підтверджуючи свою думку прикладами з висловлювання.

ДОБУВАННЯ АЦЕТАТНОГО ВОЛОКНА

З давніх часів людина використовує природні волокнисті матеріали для виготовлення одягу й різних предметів домашнього вжитку. Одні з цих матеріалів рослинного походження і складаються з целюлози, наприклад льон, бавовна, інші – тваринного походження і складаються з білків – вовна, шовк.

Зі збільшенням потреб населення і техніки в тканинах стала гостро відчуватися нестача волокнистих матеріалів. Виникла потреба добувати волокна за допомогою хімії.

Це можна здійснити двома способами.

Оскільки волокна характеризуються впорядкованим, орієнтованим уздовж осі волокна розміщенням лінійних макромолекул, то можна взяти природний полімер невпорядкованої структури і тією чи іншою обробкою змінити в ньому розміщення макромолекул, укласти їх в одному напрямі.

Можна зробити й так: добути полімер синтетичним способом, а потім укласти в ньому молекули в потрібному порядку.

У промисловості добувають волокна обома способами. Волокна, що їх добувають переробкою полімерних матеріалів, називаються штучними, а ті, що добувають із синтетичних полімерів, – синтетичними. Штучні й синтетичні волокна об’єднуються в одну групу хімічних волокон, бо при добуванні і тих і інших, на відміну від природних волокон, застосовуються хімічні методи.

Як вихідний природний полімер для утворення штучних волокон беруть целюлозу, виділену з деревини, або бавовняний пух, який залишається на насінні бавовнику після того, як з нього знімуть волокна бавовни (3 підручника).

II. Випишіть із тексту слова, значення яких ви не знаєте. Поясніть їхнє значення. користуючись тлумачним словником.

ІІІ. Переробіть усно текст так. щоб він став доступним для п’ятикласників.

158. І. Складны розіграйте діалог (8-10 реплік), можливий в одній з описаних ситуацій. Якого стилю мовлення ви дотримувалися? Визначте сферу використання. мету, тип мовлення, жанр тексту, 1. Ви знаходитесь на залізничному вокзалі чужого міста. У вас є адреса місця вашого перебування. Ви розмовляєте зі службовцем на залізничному вокзалі: запитайте, як вам дістатися до місця призначення; поцікавтеся, скільки коштує квиток і де його можна придбати; запитайте про найближчу станцію метро або про найближчу автобусну зупинку.

2. У вас підвищилася температура. Ви звернулися за порадою до лікаря: розкажіть про своє самопочуття; запитайте, які ліки потрібно приймати; поцікавтеся, де їх можна придбати, скільки вони коштують, і попросіть виписати вам рецепт.

II. Уявіть, що вам потрібно переказати знайомому свою розмову з працівником вокзалу чи лікарем. Перебудуйте складений вами діалог, замінивши пряму мову непрямою.

159. Прочитайте уривок з виступу під час ділових переговорів. Укажіть на порушення мовних норм (стилістичних, граматичних, лексичних). Відредагуйте текст. Відредагований текст запишіть.

Доводжу до вашого відома, що згідно плану роботи нашої організації в жовтні місяці ми проводимо семінар на тему “Впровадження системи управління якістю”. Першим ділом ми хочемо ознайомити присутніх з основними концепціями управління якістю. Слідуюче питання – надати рекомендації щодо побудови, впровадження та поліпшення систем управління якістю відповідно вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

Користуючись нагодою, запрошую вас прийняти участь в роботі цього семінару. Буду, чесно кажучи, дуже радий вас бачити. Якщо захочете, то візьмете з собою свого заступника чи людей, які розбираються в цих питаннях.

160. Попрацюйте в парах. Розгляньте репродукцію картини. Поділіться з однокласником (однокласницею) своїми враженнями від зображеного. Розкажіть, що відчуваєте ви і про що думаєте, коли дивитеся на це полотно. Що намагався донести до нас художник? Який настрій картини загалом?

Види і типи текстів

М. Пимоненко. Жнива в Україні

161. Виконайте завдання одного з варіантів. Складіть і запишіть на основі ілюстрації (с. 102) текст, який би складався із двох ССЦ: у першому ССЦ опишіть зображене на полотні, а в другому – висловіть своє враження і враження однокласника (однокласниці) від картини. Якого стилю мовлення ви дотримувалися, складаючи висловлювання?

Варіант А. Уявіть, що вам треба поінформувати вашого ділового партнера про зміни в програмі запланованої зустрічі. Напишіть йому електронного листа, а також попередьте його в телефонному режимі про надсилання листа. Якого стилю ви дотримувалися, складаючи тексти? Назвіть основні ознаки, характерні для цього стилю.

Варіант Б. Уявіть, що учні вашої школи ідуть на перегляд футбольного матчу до Львова. Напишіть на ім’я директора заяву про те, щоб вас включили до складу групи, а також замовте в телефонному режимі квитки на матч. Якого стилю ви дотримувалися, складаючи тексти? Назвіть основні ознаки, характерні для цього стилю.

162. Виконайте завдання одного з варіантів.

Варіант А. Складіть опорну схему (намалюйте малюнок) на одну з тем: “Лінгвістика тексту”, “Тексти за стилістичним забарвленням”, “Тексти за сферою використання”.

Варіант Б. Укладіть словничок термінів на тему “Основні поняття лінгвістики тексту”.

Варіант В. Складіть оду (вірш, баладу) на тему “Текст”.

Варіант Г. Складіть задачу, співзвучну з темою “Текст як середовище функціонування мовних одиниць”.

Різні стилі – це різні висловлювання за сферою використання, за метою, за жанрами, за ознаками мовлення, за добором мовних засобів. У сучасній українській мові вирізняють розмовний, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, конфесійний стилі мовлення.

Уся різноманітність змісту наших висловлювань може бути зведена до трьох типів мовлення: розповідь, опис, роздум. Змістом розповіді (послідовні дії) і опису (одночасні ознаки) є навколишня дійсність, а роздуму – зв’язки між предметами і явищами, що виявляє людина.

САМООЦІНКА І САМОПЕРЕВІРКА

163. Мікрофон. Продовжте фрази.

1. Опрацювання теми “Лінгвістика тексту* для мене було корисним тим, що…

2. Свої знання з теми я оцінив би (оцінила б) на…

164.1. Прочитайте текст. Розкажіть, які з названих у ньому страв ви куштували, які вмієте готувати самі. Які українські страви поширені у вашій місцевості?

УКРАЇНСЬКА КУХНЯ

Українська кухня створювалася впродовж багатьох століть. Вона відображає не тільки історичний розвиток українського народу, його звичаї і смаки, а й соціальні, природні та кліматичні умови. Завдяки

Географічним умовам населення України має змогу вживати продукцію як рослинного, так і тваринного походження.

У давнину основою харчування України були круп’яно-бобові вироби. Найдавніші страви із зернових продуктів – каші, які прості в приготуванні і доволі калорійні. Для каш використовували пшоно, ячмінь, гречку, овес, кукурудзу. З круп готували також крупники, мамалигу*, гойданку*. гречані биточки, кулешу*, малай*, кукурудзянку, пшеничні бабки з яблуками. На межі ХІХ-ХХ ст. були дуже поширені лемішка* і мамалига.

Рідку їжу готували з додаванням багатьох ароматичних приправ і овочів, називали її варивом із зіллям. Крім того, були поширені різні м’ясні та рибні відвари, відомі під назвою “юха”. Юху, яку з часом почали називати юшкою, готували у вигляді будь-якого відвару з додаванням інших продуктів – гороху, круп, м’яса, риби та ін. Проте найпоширенішою з рідких варених страв був і залишається борщ (3 посібника).

*Мамалига – густа каша з кукурудзяного борошна.

Гойданка – лемішка з кукурудзяного борошна.

Кулеша – страва з кукурудзяного борошна, рідка мамалига.

Малай – вид хліба з кукурудзи, гороху або проса.

Лемішка – страва з густо запареного борошна, звичайно гречаного.

II. Виконайте тестові завдання до тексту. Свої відповіді звірте з тими, що подані в додатках.

Тестові завдання

1. За стильовими ознаками текст є

А публіцистичним

Б науковим

В художнім

Г розмовним

Г офіційно-діловим

2. Текст використовується

А в адміністративно-господарській діяльності

Б у повсякденному спілкуванні в побуті

В в освіті

Г у творчій діяльності

Г у громадсько-політичній діяльності

3. За типом мовлення текст є

А розповіддю

Б описом

В роздумом

Г розповіддю з елементами опису

4. Текст складається з такої кількості ССЦ

А одне

Б два

В три

Г чотири

Г п’ять

5. У першому абзаці вжито такі засоби зв’язку речень

А повтор слів Г спільнокореневі слова

Б синоніми Д прислівники

В сполучники Е єдність часових форм дієслів

Г займенники Є паралелізм побудови речень

6. Речення першого ССЦ поєднані А паралельним зв’язком

Б послідовним зв’язком В паралельним і послідовним зв’язком

7. Прикметник калорійний означає

А який має певну кількість калорій

Б рідкісний, незвичний

В густий, наваристий

Г нескладний у приготуванні

8. Синонімами до іменника їжа є всі слова в рядку

А їда, збіжжя, продукція

Б харчі, провіант, продовольство

В картопля, борщ, юшка

Г їство, пожива, пайок

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що називається текстом? Схарактеризуйте його основні ознаки.

2. Що таке тема і основна думка тексту? Яка їхня роль у тексті?

3. Що називається ССЦ? Розкажіть про співвіднесеність ССЦ і абзацу.

4. Назвіть основні засоби зв’язку речень у тексті.

5. Які є способи зв’язку речень у тексті? Наведіть приклади.

6. Розкажіть про актуальне членування речення. Наведіть приклад.

7. Розкажіть про класифікацію текстів за сферою використання та метою.

8. Які тексти розрізняємо за стильовими ознаками та типом мовлення?

9. Які є види текстів у діловому, професійному мовленні?

10. Складіть конспект за додатковими джерелами на тему “Лінгвістика тексту”.

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

Корисно знати

Навіщо поставляти, якщо можна постачати?

Останнім часом мовці надто активізували чуже для сучасної української літературної мови слово поставляти (поставити) у значенні “давати (дати), надавати (надати) комусь щось потрібне, необхідне, забезпечувати (забезпечити) когось чимось”. Поставляють, поставляють, поставляють – невідомо й відомо що, куди, кому, навіщо…

В українській мові маємо натомість дієслово постачати (постачити). Наприклад: Ферма наша постачала сусідній госпіталь молоком та маслом (О. Гончар). Це слово посідає в нашій мові тривке місце. Воно дало гурт похідних слів, наприклад постачання, постачальний, постачальник, постачальниця, постачальницький.

Отже, не поставляймо нічого, а лише постачаймо (І. Вихованець).

Говоріть правильно

Переклад професійних словосполучень

Російською мовою

Українською мовою

В пользу заказчика

В порядке обмена опытом

В пределах своих полномочий

В принудительном порядке

В случае необходимости

В случае неуплаты суммы

В соответствии с законодательством

Ввиду вышеизложенного

Ввиду того, что…

Взыскать неустойку

Взнос в бюджет

Внеочередной созыв

Дисциплинарное взыскание

Договорное обязательство

Должностной оклад

Дополнительное соглашение

На користь замовника

У порядку обміну досвідом

У межах своїх повноважень

У примусовому порядку

За необхідності

У разі несплати суми

Згідно із законодавством

Зважаючи на викладене раніше

3 огляду на те, що…

Стягнути неустойку

Внесок до бюджету

Позачергове скликання

Дисциплінарне стягнення

Договірне зобов’язання

Посадовий оклад

Додаткова угода

Розрізняйте!

Дисциплінарний – пов’язаний із нормами дисципліни, покараннями за їх порушення (дисциплінарне покарання, стягнення).

Дисциплінований – який дотримується вимог дисципліни; організований (дисциплінований учень, клас, працівник).

* * *

Визначальний – який визначає суть чогось; основний, істотний (визначальний принцип, момент, бій).

Визначний – який відзначається своїми позитивними рисами, важливий за своїм значенням; видатний (визначний діяч, артист, твір, успіх).

Моя сторінка

Як це було

Ділове письмо

Ще за часів Київської Русі існувала культура написання документів. У цей період документуються правові відносини, утворюються заповіти, приватні листи, жалувані й вкладні грамоти. Стандартні формули офіційних документів не були цілком застиглими; у багатьох словосполученнях виступають варіантні синтаксичні зв’язки, різний порядок слів. Документи писали суцільним текстом, не розділяючи окремі слова. Вони починають проходити такі стадії написання: підготовка чернетки, редагування, написання “чистовика”. Діловим письмом при князях займалися дяки, а при намісниках – писарі та піддячі.

Цікаво знати

Сила води

Слово вода стало центром багатьох приказок, прислів’їв, фразеологізмів, у яких образно визначається поведінка людини. Тих, хто веде нечесний спосіб життя, виводять на чисту воду. Того, хто занадто запальний, іноді обливають холодною водою. Не подумайте тільки, що і справді ллють воду. У таких випадках вистачає спокійних, розважливих слів. Коли когось дуже не люблять, воліють його втопити в ложці води.

Вода виявляє свою силу і в характеристиках людей. Про неробу кажуть, що він не береться за холодну воду. Про того, хто вперто мовчить, – що він набрав у рот води. Про шахрая, який уникає покарання, – що він виходить сухим із води. Нерозлучних друзів часто називають нерозлийвода. Базікало неодмінно товче воду в ступі, а тишко виявляє покірність і сидить нижче від трави, тихіше від води. А той, хто наперед не дуже вдало пророкує, мов вилами по воді пише (Н. Клименко).

Українська мрія

Хіба можна уявити сучасну українську літературну мову, наприклад, без чудового-пречудового слова “мрія”? Усім нам добре відоме це слово. Дехто скаже, що воно з давніх-давен, ще з діда-прадіда.

Але не поспішайте з таким категоричним висновком. Візьміть “Кобзар” Тараса Шевченка. Перегорніть сторінки – і ви переконаєтеся, що слова “мрія” немає навіть у цього геніального поета. У чому ж річ? Як могло трапитися, що поетично-ніжне слово “мрія” відсутнє в Шевченкових безсмертних творіннях? Бо ж мрія – це ж дума про щось прекрасне. Без мрії, як співається, не можна жити.

А виявляється, що це слово виникло в пошевченківську добу. Його вигранив для української мови письменник Михайло Старицький. Звичайно, так майстерно й так філігранно викувати слово можна тільки в злеті поетичного натхнення (І. Вихованець).

І таке буває

Дивовижне слово

Десь на вулиці матусю запитав хлопчина:

– А чи може без бельзину їхати машина?

Мати вражена слинилась, вдарила в долоні:

– Звідки слово це взялося в твоїм силівконі?

(П. Глазовий)


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Дві перпендикулярні прямі.
Ви зараз читаєте: Види і типи текстів