Вища атестаційна комісія (ВАК) України


Вища атестаційна комісія (ВАК) України – державний орган, підвідомчий Кабінету Міністрів України. Утворена відповідно до Указу Президента України від 25.11.1992. її діяльність регулюється Положенням про ВАК України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.V.1992. Відповідно до Положення головними завданнями ВАКу України є: участь у формуванні і реалізації державної політики щодо перспектив розвитку науки і техніки, кадрового потенціалу; керівництво атестацією наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, пов’язаною

з присудженням наукових ступенів і присвоєнням вченого звання старшого наукового співробітника; визначення вимог до дисертацій та до осіб, які претендують на здобуття наукових ступенів і вчених звань; контроль за якістю атестації. ВАК очолює голова, якого призначає Президент України. Керівним органом ВАКу є Головна рада, до якої входять голова ВАКу, його заступники, вчений секретар, провідні вчені та фахівці. Для оперативної роботи із числа членів Головної ради формується, президія Головної ради. Розгляд конкретних питань про присудження наукових ступенів доручено експертним радам з наукових спеціальностей,
які діють при ВАКу України. ВАК формує мережу спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій, затверджує їхній персональний склад і перелік спеціальностей, з яких цим радам надається право проведення захисту дисертацій; здійснює періодичну атестацію рад; здійснює державний контроль за діяльністю спеціалізованих вчених рад; оформляє і видає дипломи доктора і кандидата наук, а також атестати старшого наукового співробітника; у встановленому порядку вирішує питання нострифікації (визнання) документів про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, виданих іншими державами; розглядає апеляції та рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань тощо. ВАК має право: скасовувати в межах своєї компетенції рішення відповідних рад про присудження наукових ступенів або присвоєння вчених звань у разі порушення ними встановленого порядку атестації; позбавляти спеціалізовані вчені ради, що порушують установлений порядок захисту або присуджують наукові ступені за роботи низької якості, права на приймання до захисту дисертацій; направляти у необхідних випадках до відповідних рад дисертаційні роботи і атестаційні справи для додаткового вивчення та визначення їх відповідності встановленим вимогам; позбавляти у встановленому порядку наукових і науково-педагогічних працівників наукових ступенів і вчених звань тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Як скласти складний план.
Ви зараз читаєте: Вища атестаційна комісія (ВАК) України