Вивчені частини мови та їх правопис

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

& 3. Вивчені частини мови та їх правопис

18

Розгляньте малюнок. Складіть твір (усно) “Іменник як частина мови* за допомогою опорних слів-понять.

Вивчені частини мови та їх правопис

19

1. Прочитайте текст. Випишіть десять іменників (на вибір), поста вивши їх у родовому й орудному відмінках. Поясніть відомі вам орфограми.

Українцям властива доброта, здатність співчувати, підтримувати з усіма добрі стосунки, довіряти людям. Якщо в приміщенні безлад, вони почуваються некомфортно. Не можна

не згадати про їхню працьовитість, виняткову гостинність і господарність. Українці мрійливі, часом аж занадто. Завжди сподіваються на краще.

Водночас в характері українців є й непривабливі риси: часом їм не вистачає сили волі, емоції переважають над розумом. Заздрісність, необов’язковість, поверховість також не належать до позитивних рис характеру.

2. Запишіть власні міркування про український характер (п’ять-шість речень).

20

Запишіть назви історичних пам’яток вашої місцевості. Поясніть правопис цих власних назв. Розкажіть, що вам про них відомо.

– Мамо, я, мабуть, до школи сьогодні не піду.

Чому?

– Петренко знову буде штовхатися, Куліш – бешкетувати, Сидорюк смикатиме дівчат за коси…

– Ні, донечко, іти потрібно: по-перше, ти в мене смілива дівчинка, а по-друге, ти ж усе-таки директор школи!

21

Випишіть з орфографічного словника по десять іменників чоловічого роду II відміни, що в родовому відмінку мають закінчення – а (-я) і – у(-ю).

22

1. Прочитайте текст. Поясніть, яку роль у ньому відіграють прикметники.

Андрій одягнув Даринку, і за півгодини вони всі вже сиділи в Ліди на кухні за столом, накритим святковою темно-червоною скатертиною з білим мереживом. Даринку посадили посередині на окремий стілець, підмостивши диванну подушку. Ліда виставила на стіл, здається, все, що мала в домі. Крім юшки з грибами, вареної картоплі, тушкованої капусти, подала ще квашені огірки з помідорами, салат з маринованих опеньків і, звичайно, смачні-пресмачні пампушки. Чотирирічна Даринка доволі вправно орудувала ложкою. Андрій нахвалював страви й просив добавки. Ліда клопоталася своїми несподіваними гостями, поглядала то на маленьку кучеряву дівчинку, то на її тата… (За М. Савкою).

2. Поясніть написання виділених слів. Доберіть і запишіть власні приклади до розглянутих орфограм.

23

Об’єднайтесь у три групи. Перша група складає твір “Прикметник як частина мови”. Друга – готує повідомлення про числівник. Третя – розкриває тему “Спільне у відмінюванні прикметників і порядкових числівників”. Використайте подані схеми.

Вивчені частини мови та їх правопис

24

Утворіть (де можливо) і запишіть ступені порівняння (просту й складену форму) від поданих прикметників.

Сумний, чудовий, вузький, кульгавий, широкий, лисий.

25

Спишіть текст, знімаючи риску і вставляючи пропущені букви. Утворіть від виділених іменників прикметники із суфіксами – ськ – або – н-.

Батько сидів з в..слом на кормі – в..селий і дужий. Він почувався спасителем потопаючих, героєм/мореплавателем, Васко/да/Гамою. І хоч життя послало йому калю..у замість ок..ану, душа в нього була океанс..ка.

Багато бачив я гарних людей, ну такого, як батько, не бачив. Голова в нього була темно/волоса, велика і великі розумні сірі очі, тільки в очах чомусь завжди було повно смутку. Весь у полоні в сумного, і весь у той же час з якою/сь внутрішньою високою культурою думок і почу..тів.

Скільки він землі виорав, скільки хліба накосив! Як вправно робив, який був дужий і чистий. Тіло біле, без єдиної точ..чки, волос..я блискуче, хв..лястє, руки ш..рокі, щедрі (За О. Довженком).

Мудре слово

– Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила! – а сила знову розцвіла (П. Тичина).

– Життя не має ціни, а воля дорожча за життя (Народна творчість).

– Людина відчуває свій обов’язок лише тоді, коли вона вільна (А. Бергсон).

У назвах десятків при відмінюванні числівників змінюється лише друга частина слова (шістдесяти, шістдесятьом).

– Числівники сорок, дев’яносто, сто в непрямих відмінках, крім знахідного, мають закінчення – а (сорока, ста).

– У числівниках – назвах сотень (двісті – дев’ятсот) при відмінюванні змінюються обидві частини слова (двомстам, трьомастами ).

– Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники.

– У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово (сорок п’ятий, сто сорок п’ятого).

26

Провідміняйте числівник тисяча дев’ятсот дев’яносто один. Яке значення в історії України має рік, позначений цим числівником?

27

1. Розгляньте веселі цифри, які створив художник А. Костенко. Складіть і запишіть кілька жартівливих висловлювань (п’ять-шість) з простими, складними й складеними числівниками.

Вивчені частини мови та їх правопис

2. Підкресліть у записаних реченнях числівники, які в непрямих відмінках мають паралельні форми.

? Дайте відповіді на запитання, користуючись схемою.

1. Що таке займенник?

2. З якими частинами мови співвідносні займенники?

3. Займенники якого розряду утворюються за допомогою часток будь-, – небудь, казна-, хтозна-, аби-, де-, – сь?

Вивчені частини мови та їх правопис

28

Спишіть вірш Л. Костенко. Визначте синтаксичну роль займенників.

Страшні слова, коли вони мовчать,

Коли вони зненацька причаїлись,

Коли не знаєш, з чого їх почать,

Бо всі слова були уже чиїмись.

Хтось ними плакав, мучився, болів,

Із них почав і ними ж і завершив.

Людей мільярди і мільярди слів,

А ти їх маєш вимовити вперше!

Все повторялось: і краса, й потворність.

Усе було: асфальти й спориші.

Поезія – це завжди неповторність,

Якийсь безсмертний дотик до душі.

29

Складіть і запишіть дев’ять речень із займенниками різних розрядів.

Правопис займенників

Разом

Окремо

Через дефіс

Із частками ні-, аби-, де-, – сь:

Ніхто, ніякий, абищо, абискільки, дечий, декотрий, хтось, щось.

Якщо між часткою і займенником уживається прийменник: аби в якому, будь з яким, будь за ким, де в кого,

Ні до кого, ні з чим.

Із частками будь-, – небудь, казна-, хтозна-:

Будь-хто, будь-що, який-небудь, чий-небудь, казна-скільки, казна-що, хтозна-який, хтозна-чий.

30

Запишіть займенники в родовому й орудному відмінках однини без прийменників і з прийменниками до, з за зразком. Поясніть правопис.

Я, вона, той, нічий, дехто, будь-який, казна-хто.

Зразок

Н. в.

Р. в.

Ор. в.

Він

Його, до нього

Ним, з ним

Ніхто

Нікого, ні до кого

Ніким, ні з ким

Учитель сказав учневі:

– Чому ти спізнився на урок?

– Пізно вийшов з дому…

– А раніше не міг вийти?

– Уже пізно було раніше виходити…

31

Запишіть займенники, розкриваючи дужки.

Де (в) чому, де (з) ким, з (де) ким, до (де) кого, від (аби) кого, аби (від) кого, аби (з) ким, з (аби) ким, ні (на) якій, на (ні) якій, на (хтозна) що, хтозна (на) що, де (сь).

Правопис не з іменниками, прикметниками, числівниками, займенниками

Разом

Окремо

1. Іменники або прикметники, які без не не вживаються: немовля, несподіванка; негайний, непохитний.

1. Якщо в реченні протиставляється, відкидається щось, то не з іменниками й прикметниками пишеться окремо: не друг, а ворог; не щастя, а горе; завдання не легке, а важке;

Ні, дорога не близька.

2. Якщо з не утворюються іменники або прикметники з новим значенням (для перевірки написання до них можна дібрати синонім без не).

Безпека – небезпека (загроза);

Правда – неправда (брехня);

Гарний – негарний (поганий);

Добрий – недобрий (злий).

3. Якщо іменники чи прикметники мають значення неповної якості

І не входить до складу префікса недо-: недостача, недотепа недочутий, недоторканий.

4. У займенниках неабихто, нейбиякий, неабищо.

2. Якщо прикметник із не виступає в ролі присудка і є запереченням:

Робота не важка. Димки не нові.

3. 3 числівниками і займенниками:

Не п’ять, не перший, не ми, не наш.

32

Спишіть речення, розкриваючи дужки і вставляючи пропущені букви.

1. Іван Нечуй-Левицький – майстерний оповідач, з (не)в..ликою дозою гумору. 2. Із Франковими творами ввійшов у по..тичний словник укра..нс..кої мови вислів “важкий молот кам..нярський”. 3. У поезі.. Лесі Укра..нки слово пов..язуєт..ся (не)тільки з добром і світлом. Слово може ранити серце, сіяти зн..віру, полонити, і тоді воно викл..кає в людській душі зовсім інші почу..я. 4. Григір Тютюнник (пр..)діляє значну увагу характ..ристиці манери говорити, як у новелі “Сміхота”: “Говорив Пиляй (не)дуже пр..вітно, одначе й (не)похмуро, а так, як звик говорити з усіма, – хай(то) начальство буде, родич, товари.. , а чи так собі людина”. 5. Тільки укра..нс..ка мовна свідомість могла (під)казати Ліні Костенко звукову подібність дієслова “полив” і пр..кметника “полив..яний”: “Дощ полив, і день такий полив..яний. Все бл..щить, і люди як нові…” (За Є. Єрмоленко).

33

1. Об’єднайтесь у дві групи. Перша група має скласти список десяти іменників – назв предметів, які оточують учнів у класі (на шкільному подвір’ї, в актовому залі тощо). Друга група має скласти список десяти прикметників (на власний розсуд).

2. Утворіть словосполучення, об’єднавши списки іменників і прикметників так, щоб перший за списком іменник сполучався з першим за списком прикметником.

3. Усміхніться. Мабуть, деякі словосполучення викликали у вас таку реакцію.

34

1. Прочитайте текст. Спишіть його, розставляючи пропущені розділові знаки.

Тепер як ніколи ми мусимо змагатися за спільноту в нації і за братерство в народі. Але йдучи за тими гаслами ми маємо дбати щоб вони були не лише “міддю бряцаючою” а найглибшою правдою для якої варто жити і вмирати (За О. Телігою).

2. Запишіть іменники – назви національностей, представники яких проживають на території України.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

35

Виберіть правильну відповідь.

1. Словосполучення відповідають нормі в рядку

А дві гривні, твори Марка Вовчка

Б два гривня, твори Марко Вовчок

2. Усі іменники пишуться з великої букви в рядку

А (А, а)кадемія, (Л, л)ісовик, (Г, г)оверла

Б (К, к)рим, (Б, б)ровари, (Д, д)окія

В (М, м)авка, (Б, б)уковина, (Т, т)ворчість

Г (Д, д)онбас, (В, в)ірменія, (С, с)учасність

3. Усі іменники II відміни в родовому відмінку однини мають закінчення – а, – я в рядку

А квітень, займенник, ліс

Б вівторок, суфікс, байрак

В метр, ключ, процент

Г Чигирин, підручник, захист

4. Усі прикметники пишуться з великої букви в рядку

А (С, с)ергіїв, (М, м)иколин, (Н, н)астин

Б (Т, т)ітчин, (Б, б)ратів, (С, с)естрин

В (3, з)аячий, (О, о)вечий, (С, с)офіїн

Г (Б, б)атьківське, (Ш, ш)евченкове, (Л, л)ебедине

5. Усі прикметники пишуться разом у рядку

А тепло/обмінний, народно/поетичий, жовто/гарячий

Б двадцяти/літній, віце/президентський, південно/західний

В гірко/солодкий, темно/синій, хлібо/булочний

Г каро/окий, високо/авторитетний, хіміко/біологічний

6. Прикметник з не пишеться окремо в реченні

А Повітря сіре ще не/гарячий промінь лоскотав.

Б У лісі трапляються іноді не/глибокі рівчаки.

В Пам ‘ять уперто малювала не/давню пригоду.

Г Живи своїм розумом, а не/чужим.

7. Правильну форму числівника двісті шістдесят вісім у давальному відмінку подано в рядку

А на двохстах шістдесяти (шістдесятьох) восьми (вісьмох)

Б двохсот шістдесяти (шістдесятьох) восьми (вісьмох)

В двомстам шестидесяти (шестидесятьом) восьми (восьмом)

Г двомстам шістдесяти (шістдесятьом) восьми (вісьмом)

8. Числівник тисяча відмінюється як

А іменник твердої групи II відміни

Б іменник мішаної групи І відміни

В прикметник твердої групи

Г прикметник м’якої групи

9. У складених порядкових числівниках

А відмінюються всі слова

Б відмінюється перше й останнє слово

В жодна складова частина не відмінюється

Г відмінюється тільки останнє слово

10. Усі займенники написані правильно в рядку

А будь-хто, хтозна до кого, хтозна-до-якої

Б казна-чим, ні від кого, деякі

В абиякий, нічий, хто-сь

Г будь з ким, аби в кого, нідочого

11. Частка ні в заперечних займенниках пишеться

А завжди разом

Б разом або окремо (якщо між ні та займенником є прийменник)

В завжди окремо

Г завжди через дефіс

12. У непрямих відмінках із прийменниками на початку слова з’являється н в

А особових займенниках

Б питальних займенниках

В відносних займенниках

Г означальних займенниках

36

Напишіть міні-твір (вісім-десять речень) за поданою репродукцією картини, використовуючи іменники І та II відмін, якісні та присвійні прикметники, кількісні числівники, особові займенники.

Вивчені частини мови та їх правопис

Л. Мітченко. Осінь у Лаврі. XX cт.

Вивчені частини мови та їх правопис


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Написання порядкових числівників з тисячний.
Ви зараз читаєте: Вивчені частини мови та їх правопис