ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ


ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

& 3. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ

49. Прочитайте слова. Які труднощі можуть виникнути щодо написання кожного з них?

Чесний, серйозний, запорізький, ковальський, не спиться, переможеш, розчервонітися, допомагати, примиритися, безмежжя, синьо-жовтий, жовтогарячий, камінчик, духмяний, шістнадцять, шістдесят, прегарний, Ігорович, ЗНО, ВНЗ, пів-Європи, пів’яблука, непримиренний, львів’янці, надвечір’я.

– Який розділ науки про мову вивчає правопис слів? Поясніть значення терміна орфограма.

У кожному слові визначте орфограму, за потреби звернувшись до поданого на форзаці підручника переліку орфограм. У яких словах є дві орфограми? Більше двох?

– Які з орфограм буквені, які – небуквені? Звіртеся з таблицею.

Орфограми БУКВЕНІ:

Орфограми НЕБУКВЕНІ:

Вибір написання слова (певної букви) з низки можливих варіантів за умови однакової вимови

Написання слів разом, окремо, через дефіс, апостроф, перенос слів, скорочення слів

Наприклад: веселка – орфограма: букви е-и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів; боротьба

– орфограма: букви, що позначають звуки, які уподібнюються; спекти –

Орфограма: букви з-с у префіксах з (с)

Наприклад: нехтувати – орфограма: не з дієсловами; міжгір’я – орфограма: апостроф; водограй, чорно-білий, пів-України – орфограма: написання складних слів разом, через дефіс; кг, год – орфограма: скорочення слів

50. Подані слова запишіть відповідно в чотири колонки.

ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ

Презавзятий, печиво, вишнею, вуличка, тривога, пшениця, придунайський, (у) синьому, ста (числівник), краєчок, минуле, барвінку, хазяїн, екзамену, Анатоліївна, широкий, примовляти, кручею, здоровенний, хилитися, розквіт, зчесати, скотитися, школярем.

51. У кожному з поданих слів визначте орфограму (або кілька орфограм). Обгрунтуйте написання слів відповідними орфографічними правилами.

Краєвид, премудрість, Полтавщина, Чорне море, Причорномор’я, заозер’я, юннат, морозиво, півдня, рукопис, електроплита, список, напівгеній, ві-кон-ни-ця, кг, вагонобудівний.

– Слова з небуквеними орфограмами запишіть.

52. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! У кожному слові визначте орфограму. Доберіть і запишіть по 2-3 слова з тими ж орфограмами. Орфограми підкресліть.

ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ

Зорепад, високий, свято, український, пісенний, Оксанці, яскраво – синій, знання, ручний, причарувати, менший, неозорий, радісний, пів-міста, сходи, любиш, спортзал, контрастний, серіал, будь-хто, інвестор, диск, ні перед чим, кішка, не може, журиться, (у) сорочці.

– Назвіть небуквені орфограми.

53. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Позначте місце наголосу, за потреби зверніться до словника. Запам’ятайте вимову слів. У кожному слові визначте орфограму.

Прият..ль, ч..рговий, к..лометр, навчан..я, зап..тан..я, подолан..я, пом’якшен..я, заслан..я, завдан..я, в..мова.

ПІДКАЗКА

Іменники на – ання здебільшого мають наголос на тому ж складі, що й дієслова, від яких вони утворені: читати – читання; запитати – запитання.

– Який розділ науки про мову вивчає правильну вимову слів? Виділені слова передайте звукописом.

54. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та знімаючи риски.

1. Над сон..им містом легко/кр..лим роєм літають красні мрії, давні сни (Леся Українка). 2. Л..тів журавлик на кр..хких кр..лятах над пр..ірвою розбурханої вул..ці (П. Перебийніс). 3. Цілу ніч смієт..ся дощ, і асфальт став темно/сірий (Ю. Мельник). 4. Гасне остан..я зірка у н..бесах бе..дон..их (М. Луків). 5. Л..мон..ий віт..р задмухав понад..ніпровий вечір (М. Вінграновський). 6. Мій улюблений колір – ж..вто/г..рячий, він бе..страшний і бе..журний (О. Сандига). 7. Ніч пр..слухаєт..ся до порожніх вул..ць і німих тротуарів (М. Семенко).

– Визначте орфограми у словах із пропущеними літерами. Поясніть написання цих за допомогою орфографічних правил.

– Поясніть ужиті в реченнях розділові знаки.

– В останньому реченні підкресліть усі члени речення. Визначте, якими частинами мови вони виражені.

Поміркуйте, від чого насамперед залежить грамотність людини. Підготуйтеся до обговорення цього питання в класі. На основі обговорення підготуйте плакат.

ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Складне словосполучення.
Ви зараз читаєте: ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ