ВПЛИВ ГЕНОТИПУ ТА ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ОРГАНІЗМУ

Тема. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

УРОК 22. ВПЛИВ ГЕНОТИПУ ТА ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ОРГАНІЗМУ

Цілі уроку: проаналізувати вплив генотипу та факто­рів зовнішнього середовища на розвиток організму, виділити найбільш небез­печні фактори, які можуть порушувати процеси розвитку; розвивати вміння встановлювати взаємозв’язки між дією факторів і наслідками цієї дії; вихову­вати небайдуже ставлення до навколиш­нього світу й розуміння відповідальності за наслідки своєї діяльності.

Обладнання й матеріали:

таблиці або слайди презентації, які де­монструють вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.

Базові поняття й терміни: генотип, фенотип, фактори середовища, розвиток організму, мутагенні фактори, тератогенні фактори, порушення роз­витку.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Як відбувається процес запліднення?

2. Які періоди онтогенезу виділяють у багатоклітинних організ­мів?

3. Які процеси відбуваються в організмі під час ембріогенезу?

4. Які процеси відбуваються

в організмі під час постембріональ­ного розвитку?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Розвиток організму зумовлений складною взаємодією генів. Можливо, розвиток будь-якої ознаки пов’язаний з дією багатьох генів. Крім того, виявлено залежність кількох ознак від одного гена. Наприклад, у вівса забарвлення лусочок і довжина остюка насіння визначаються одним геном. У дрозофіли ген білого кольо­ру очей одночасно впливає на колір тіла і внутрішніх органів, до­вжину крил, зниження плодючості, зменшення тривалості життя. Не виключено, що кожний ген є одночасно геном основної дії для “своєї” ознаки й модифікатором для інших ознак. Склалася ця ці­лісна система у процесі еволюції органічного світу: виживали лише ті організми, в яких взаємодія генів дала найсприятливішу реакцію в онтогенезі.

Роль генотипу й зовнішніх факторів у формуванні окремих ознак може бути різною. Колір і форма волосся, кількість зубів і ребер, форма носа в людини, наприклад, обумовлені генетично. А от конкретна маса тіла більшою мірою залежить від режиму хар­чування, а ступінь розвитку м’язової системи – від фізичних на­вантажень.

Хоча, інколи, деякі генетичні дефекти дозволяють факторам середовища впливати й на жорстко визначені ознаки. Наприклад, дефектний варіант гена, який синтезує пігмент, що забезпечує за­барвлення шерсті у кролів, по-різному працює залежно від темпе­ратурного режиму. Тому в кролів, які мають такий ген, найбільш холодні ділянки тіла – вуха, кінчики лап і ніс,- можуть мати чор­не забарвлення, хоча вся інша шерсть буде білою.

Вплив генотипу й факторів зовнішнього середовища на роз­виток організму дуже зручно розглянути на прикладі розвитку статевих ознак. Так, у ссавців розвиток статевих ознак чолові­чої статі обумовлений значною кількістю генів, більша частина з яких розташована в аутосомах. Але починають працювати вони лише за наявності фактора, який розташований на маленькій Y-хромосомі. Саме він їх “вмикає”. Інколи (хоча й дуже рідко) між X – та Y-хромосомами у процесі сперматогенезу може відбуватися кросинговер. Внаслідок цього фактор, який визначає розвиток за типом чоловічої статі, опиняється на Х-хромосомі (ця аномалія була виявлена в лабораторних мишей). І тоді наявність лише одно­го гена спрямовує розвиток організму з каріотипом XX за типом чо­ловічої статі. Хоча, звичайно, нормальним такий розвиток назвати важко – така особина матиме синдром Кляйнфельтера.

Фактори середовища також можуть суттєво впливати на розви­ток статевих ознак. Так, розвиток зародків крокодилів у чоловічі чи жіночі особини обумовлюється температурою, за якої відбува­ється інкубація яєць. Якщо інкубація відбувалася за температури 32-33 °С, то з яєць вилупляться самці, а якщо температура була нижче або вище цього інтервалу – то самки.

Розвиток статі морського безхребетного бонелії також визна­чається впливом зовнішнього фактора. Цим фактором є наявність дорослої самки. Якщо її немає, то личинки розвиваються тільки як самки. Якщо ж самка є, то личинки диференціюються в самців.

Звичайно, зовнішні фактори можуть впливати не лише на роз­виток статевих ознак. Так, у водної рослини стрілиці спостеріга­ється явище гетерофілії (різнолистості). Листки цієї рослини, які розвивалися під водою, схожі на довгі тонкі нитки. Ті листки, які розташовані на поверхні води і є плаваючими, мають еліптичну форму, а листки, які ростуть над водою, – стрілоподібні.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Яким чином генотип впливає на розвиток організму?

2. Які ознаки організму людини визначаються переважно її гено­типом?

3. Які фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?

4. Яким чином фактори зовнішнього середовища впливають на розвиток організму?

5. Які ознаки організму людини визначаються переважно впли­вом факторів зовнішнього середовища?

6. Яким чином можна зменшити ризик негативного впливу гено­типу й факторів зовнішнього середовища на розвиток організму?

V. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.