ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН


Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

& 13. ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН

Вивчення параграфа допоможе вам:

· пояснювати зміст хімічних формул;

· описувати якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами;

· правильно вимовляти й записувати хімічні формули

ЩО РОЗУМІЮТЬ ПІД ХІМІЧНОЮ ФОРМУЛОЮ РЕЧОВИНИ? Описуючи речовину молекулярної будови, зазначають, атоми яких елементів та в якій кількості увійшли до складу її молекул. Наприклад: молекула кисню складається з двох атомів Оксигену; до складу молекули води

увійшли три атоми – два атоми Гідрогену та один атом Оксигену.

Зазначений склад молекул кисню та води передають такими короткими записами: О2 (вимовляють “о-два”) та Н2О (вимовляють “аш-два-о”). В обох записах цифра 2 вказує на кількість у молекулі атомів хімічного елемента. Після символу якого вона записана. Ці арабські цифри, що записані нижче лінії рядка після символу хімічного елемента, називають індексами. Індекс 1 не пишуть.

Умовне позначення складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів дістало назву хімічна формула.

Уважно розгляньте зображені на мал. 63 моделі молекул

речовин та їх хімічні формули.

Для речовин, утворених із молекул, хімічні формули передають склад однієї молекули. Так хімічна формула ортофосфатної кислоти Н3РО4 свідчить, що молекула складається з трьох атомів Гідрогену, одного Фосфору і чотирьох – Оксигену (мал. 54).

ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН

Мал. 53. Моделі молекул водню, води, кисню та їх формули

ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН

Мал. 54. Хімічна формула ортофосфатної кислоти передає склад її молекули

Але не всі речовини складаються з молекул. Так, залізо, алюміній вуглець складаються з атомів. Склад цих речовин передають записом символу хімічного елемента без індексів – Fe, Аl, С. Вимовляють формули цих речовин, як і символи хімічних елементів: “ферум, алюміній, це”.

Відсутні молекули і в натрій хлориду (кухонної солі), хоча хімічна формула NaCl існує. Тоді що вона означає? Формула NaCl в казус на співвідношення, у якому сполучаються атоми Натрію й Хлopу, утворюючи цю речовину. З формули бачимо, що воно становить 1:1. Відтак, немає значення, яка порція кухонної солі розглядається – кілька грамів чи ціла тонна – співвідношення Натрію та Хлору залишається в ній незмінним 1:1.

Поміркуйте. Речовина немoлекулярної будови алюміній оксид має хімічну формулу Al2O3. Яке співвідношення атомів передає ця формула?

ПРАВИЛА ВИМОВИ ХІМІЧНИХ ФОРМУЛ. Недостатньо лише писати хімічні формули. Їх треба вміти читати. Як читати формули кисню й води, ми вже розглянули. Потренуємося на прикладі інших хімічних формул та сформулюємо загальні правила. Формулу Н3PO4 вимовляють: “аш-три-пе-о-чотири”; NaНCO3 – “натрій-аш-це-о-три”; K2SО4 – “калій-два-ес-о-чотири”.

Як бачимо, правила вимови хімічних формул такі:

– виголошуються назви хімічних елементів у послідовності запису їх символів у хімічній формулі;

– після назви кожного елемента називають число, яким позначено індекс, якщо він є.

Не менш важливо вміти за вимовою (так би мовити з голосу) записувати хімічну формулу речовини. Наприклад, формулу, що вимовляють “ферум-два-о-три”, складають у такій послідовності:

1) пишуть символ Феруму – Fe

2) пишуть індекс 2 – Fe2

3) дописують символ Оксигену – Fе2О

4) записують індекс 3 – Fe2O3

Напишіть формулу, яку вимовляють “ен-дна-о-п’ять”.

За хімічними формулами легко описувати якісний і кількісний склад речовин.

Якісний склад вказує, з атомів яких хімічних елементів утворилася речовина, кількісний – скільки атомів кожного хімічного елемента у формулі речовини.

Розглянемо склад молекули сульфатної кислоти, формула якої H2SO4. Її якісний склад це елементи Гідроген. Сульфур, Оксиген. Кіль кісний склад 2 атоми Гідрогену, 1 атом Сульфуру, 4 атоми Оксигену.

Скарбничка ерудита

Крім розглянутих прикладів хімічних формул, існують також формули з так званими вторинними індексами. Розглянемо приклад. Речовина алюміній сульфат має формулу Al2(SO4)3. У наведеній формулі індекс 2 стосується лише хімічного елемента Алюмінію, а індекс 4 – лише Оксигену. Назвемо такі індекси первинними. Індекс 3 винесено за круглі дужки. Тому він відноситься до обох хімічних елементів, записаних у крутих дужках. Назвемо його вторинним індексом. Відтак, формула Al2(SO4)3 передає такий кількісний склад речовини: 2 атоми Алюмінію, 3 атоми (1 ∙ 3 = 3) Сульфуру, 12 атомів (4 ∙ 3 = 12) Оксигену. Вторинні індекси вимовляють так: двічі, тричі. Отже, запис Al2(SO4)3 читають як “алюміній-два-ес-о-чотири-трич”.

Поміркуйте, який кількісний склад речовини з хімічною формулою Fe(NО3)3, прочитайте формулу згідно правил вимови.

?

1. Дайте визначення хімічної формули.

2. Поясніть значення індексів у хімічних формулах.

3. Що ви розумієте під якісним та кількісним складом речовини? Поясніть на прикладі.

4. Потренуйтеся в читанні хімічних формул, вимову запишіть у робочий зошит: SО2, H2SiO3, NH3, Р2О5, FePО4.

5. Заповніть таблицю інформацією, якої не вистачає.

Хімічна формула

Якісний склад

Кількісний склад

Вимова

CuSО4

Натрій-два-силіцій-о-три

НСlO4

Ферум-бром-три

6. Встановіть відповідність між формулою речовини та її вимовою:

Формула речовини

Вимова формули

1 FO2O3

А фeрум-три-о-чотири

2 Fe3O4

Б ферум-о

3 FeCl3

В фeрум-двa-о-три

4 FeCl2

Г ферум-хлор-два

Д фeрум-хлор-три

7. Запишіть формули речовин, що читають так:

А) калій-о-аш;

Б) кальцій-аш-два;

В) ферум-о.

8. Знайдіть і виправте помилки:

А) хімічну формулу KNO3 читають: “кальцій-ен-оксиген-три”;

Б) у хімічній формулі Mg3N2 – три атоми Нітрогену;

В) у хімічній формулі Nа2S2O3 Oксигeн має індекс два.

9. Скільки атомів кожного хімічного елемента позначають записи формул:

А) С2H6О б) С3Н6O2 в) С6Н6O?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Ділення в стовпчик з остачею.
Ви зараз читаєте: ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН