ЯКІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ЯКІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ – одна з найбільш заг. характеристик наук, та практ. значущості соціол. дослідження, яка залежить в цілому від рівня його підготовки та організації, кваліфікації дослідників, в кінцевому підсумку визначає ступінь надійності та цінності отриманих результатів.

Системність соціол. дослідження означає, що серед компонентів цього процесу мають місце взаємодія суб’єкта (дослідника) з об’єктом досліди, діяльності, сусп. оточенням та самого об’єкта

з цим середовищем. Тому Я. с. д. залежить від властивостей суб’єкта, об’єкта і тих ланок, які опосередковують зазначені взаємодії. Напр., Я. с. д. залежить від таких характеристик суб’єкта, як обізнаність про об’єкт дослідження, вміння користуватися існуючими та створювати нові досліди, засоби, програми, цінності, якими б він керувався тощо; від таких характеристик об’єкта дослідження, як його складність, соціальна значущість проблемних аспектів предмета дослідження тощо.

Соціол. дослідження як цілеспрямована пізнавальна діяльність має мету, засіб і результат. Тому Я. с. д. залежить від якісних характеристик

мети, засобу і результату дослідження, а також від співвідношення між цими системними елементами. Інший план розгляду дослідження – динамічний, процесуальний. У ньому Я. с. д. залежить від характеристик процесу дослідження. Виходячи з цього, поняття, що описують Я. с. д., можуть бути визначені шляхом виокремлення таких характеристик мети, засобів, процесу і результатів дослідження, які, по-перше, співвідносять дослідження з потребами соціальної системи, в межах якої воно проводиться, по-друге, описують зв’язок одних характеристик з іншими, міру їх взаємовідповідності одна одній.

З такої т. з. можна виділити дві основні характеристики якості мети дослідження – важливість (значущість) і реалістичність (ймовірність її досягнення).

Якість засобів дослідження визначається результативністю (мірою досягнення мети, в напрямі якої використовувались ці засоби) та ефективністю (відношенням результату до витрат). Потрібно при цьому враховувати не тільки ефективність екон., а й соціальну, тобто відношення соціальної та екон. результативності до соціальних та екон. витрат. Крім того, слід враховувати витрати не тільки дослідників, а й тих осіб, яких обстежують, опитують. Зокрема, витрати дослідників залежать від трудомісткості, оперативності, економічності тощо (екон. витрати) і розміру частки малокваліфікованої та непривабливої праці (соціальні витрати). Витрати респондентів залежать від трудомісткості виконання завдань дослідника, етичності різних варіантів використання засобів дослідження та їх психол. травмогенності тощо.

Процес дослідження як реалізація засобів пізнання описується тими ж самими характеристиками, що й самі засоби Результат дослідження може бути основним (наук, й прикладне значення) чи другорядним (зміна об’єкта, засобів, суб’єкта, які не передбачені метою). Напр., зміна в суб’єкті дослідження може означати як позитивні набутки (збагачення досвіду, підвищення кваліфікації), так і негативні (розчарування, незадоволеність, втома); зміна в об’єкті – зростання його соціальної активності, розуміння значущості громадської думки, розширення кругозору чи погіршення міжособистісних стосунків, підвищення недовіри до соціологів тощо. Прикладом подібних змін може бути громадська думка про соціологів, яка трансформується каналами міжособистісних стосунків, соціологію взагалі та установу, від імені якої організовано опитування. Це все має бути враховано при оцінці Я. с. д.

Повніша оцінка Я. с. д. може бути отримана шляхом подальшої експлікації та вимірювання понять, що характеризують якість мети, засобів, процесу та результатів дослідження, Напр., якість основного результату дослідження можна характеризувати мірою досягнення мети, цінністю і надійністю. Цінність результату визначається, з одного боку, його теорет. і практ. значущістю, з другого – достовірністю зібраних даних про нього. В свою чергу, достовірність результату залежить від якості емпіричної інформації (надійності) і від якості методів її аналізу (формальних і змістовних). Комплексний засіб операціонального визначення Я. с. д. полягає в розкритті його обгрунтованості (див. Обгрунтованість соціологічного дослідження).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Типи поселень україни.
Ви зараз читаєте: ЯКІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ