З ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА

ДОДАТКИ

Додаток 2

З ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА

Братися [братиес+а], беруся [беирус+а], берешся [беирес+:а], беремося [беиреимос+а], беретеся [беиреитес+а]; нак. берйся [беирйс+а], беріться [беир’іц+:а]

Вимога [виемога], – гие, д. і м. – оз і

Вість [в іс т ], – т і, ор. – т у, мн. в іс т і, в істей, д. в іс т ам

Вітчизняний [в’іч:иез+н +анией], м. (на) – ному/-н ім, мн. – н і

Волосся [волос +:а] вранці [уран ц і] вугілля [вуг’іл+:а], – л+:а

Гарячий [гар ачией], м. (на) – чому / – ч’ім, мн. – ч’і

Гість [г’іс+т], гос +т+а,

ор. гостеим, м. (на)

Гостеив’і / гос т у, мн. гос т і,

Гостей, д. гос т ам, м. (у) гос т ах

День [ден+], д+н+а, ор. днем, р. мн. д н іу

Дзвіночок [дзв’іночок], – чка, м. (на) – чку, мн. – чки, – чк’іу

Дірка [д ірка], – рки, д. і м. – рц і, мн. – ркй, – рок

Європейський [йеиуропейс+кией], м. (на) – кому / – к’ім, мн. – к’і

Загадка, – дкие, д. і м. – адз ц і, мн. – дки

Зілля [з іл :а], – л :а

Знайомитися [знайомиетиес+а], знайомлюся [знайомл+ус+а], знайомишся [знайомиес+:а], знайомиться [знайомиец+:а]; мн. знайомляться [зна – йомл+ац+:а]; нак. знайомся [знашэмса], знайомтеся [знайомтеис

а]

Зшити [ш:йтие], зшйю [ш:ййу], зшйєш [ш:ййеиш], зшйє [ш:ййе]; нак. зший [ш:ий], зшййте [ш:ййте]

Кав’ярня [кауйарн+а], – н+і, ор. – неийу, р. мн. – реин+

Календар [калеиндар], – ар а, ор. – арем, м. (у) – ар’і, р. мн. – ар’іу, д. – ар ам

Камінець [кам’інец], – н+ц+а, ор. – нцем, м. (на) – н ц і, р. мн. – н ц іу

Кропива [кропиева], – вй, д. і м. – в’і

Льон [л+он], – ну, м. (у) – н і, мн. л онй, л оун іу

Лялька [л ал ка], – л кие, д. і м. – л ц і, мн. – л кй, – л ок

Мати [матие], – теир’+і, зн. – т ір, ор. – т’ірйу, мн. матеир’і, матеир’іу

Мати [матие], маю [майу], маєш [майеиш], має [майе]

Милуватися [миелуватиес+а], милуюся [миелуйус+а], милуєшся [миелуйеіс+:а], милується [миелуйеіц+:а], милуються [миелуйуц+:а]

Навчатися [научатиес+а], навчаюся [научайус+а], навчаєшся [научайеіс+:а], навчається [научайеіц+:а], навчаються [научайуц+:а]

Народжений [народжеинией], м. (на) – ному / – нім, мн. – н і

Оберемок [обеиремок], – мка, м. (на) – мку, мн. – мкие, – мк’іу

Озвучення [оузвучеин+:а], – н+:а

Павільйон [пав’іл+йон], – ну, м. (у) – н+і, мн. – ние, – н іу

Пісенька [п’ісеин+ка], – н+ки, д. і м. – н ц і, мн. – н кй, – н ок

Плести [плеистй], плету [плеиту], плетеш [плеитеш], плетемо [плеитеимо], плетете [плеитеите]; мин. плів [пл іу], плела [плеила]; нак. плетй [плеитй], плетіть [плеит іт ]

Полтавщина [полтаушчиена], – ни, – ні

Польовий [пол+овйй], м. (на) – вому / – л оув’ім, мн. – л оув’і

Польща [пол+шча], – щі, – щею

Районний [район:ией], м. (на) – н:ому / – н :ім, мн. – н :і

Річка [р+ічка], – чкие, д. і м. р іц :і, мн. – чкй, – чок свято [с+в’ато], – та, мн. свята [с+в’ата], свят [с в’ат] січень [с’ічеин+], – чн+а, ор. – чнеим, м. (у) – чн і

Словаччина [словач:иена], – ни, – ні

Сміятися [с+м’ійатиес+а], сміюся [с+м’ійус+а], смієшся [с+м’ійес+:а], сміється [с+м’ійец+:а], сміємося [с+м’ійеимос+а], смієтеся [с+м’ійеитес+а], сміються [с+м’ійуц+:а]

Спина [спйна], – ние, д. і м. – н і

Співати [с+п’івати], співаю [с+п’івайу], співаєш [с+п’івайеиш], співає [с+п’івайе]

Стіл [с+т+іл], стола / столу, д. стоулу, м. (на) стоул і, (по) стоулу / стоул і, мн. столй, стоул іу

Сьогодні [с огод Н і]

Угорщина [угоршчиена], – ни, – ні

Український [украйін+с+кией], м. (на) – кому / – к’ім, мн. – к’і

Умілий [ум’ілией], м. (на) – лому / – л ім, мн. – л і

Хатній [хат+н+ій], м. (на) – н ому / – н ім; ж. – н а; с. – н е; мн. – н і

Хом’як [хомйак], – йака, м. (на) – йаку / – йаков’і, мн. – йакй, – йак’іу

Цвях [ц+в’ах], – ха, м. (на) – ху, мн. – хи, – х’іу

Черкащина [чеиркашчиена], – ни, – ні

Щедрість [шчедр іс т ], – рос т і, ор. – р іс т у

Ювілей [йув’ілей], – йу, ор. – йеим, м. (на) – йі


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Облік страхових платежів.
Ви зараз читаєте: З ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА